Aktualitātes
Teritorijas plānojums

Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2022. gada 24. novembra sēdes lēmumu Nr.21 -10 tiek uzsākta Līvānu novada teritorijas plānojuma izstrāde.

Līvānu novada teritorijas plānojuma izstrādes ierosinātājs – Līvānu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, tālr.65307250, pasts@livani.lv.

Pašvaldības teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai. Teritorijas plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

Izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu, ir iespējams mainīt īpašumu atļauto izmantošanas veidu, funkcionālo zonējumu, apbūves noteikumu nosacījumus, tāpēc aicinām visus interesentus iesaistīties plānošanas procesā, sniedzot rakstiskus priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei savos nekustamajos īpašumos un/ vai publiskajās teritorijās. Informācija par priekšlikumu iesniegšanas iespējām (t.sk., veidlapas priekšlikumu noformēšanai) tiks ievietota pašvaldības mājas lapā www.livani.lv, kā arī citos masu saziņu līdzekļos!

Pēc teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sagatavošanas sabiedrībai būs iespēja iepazīties un izteikt savu viedokli arī dokumenta publiskās apspriešanas laikā, par kuras uzsākšanu tiks publicēts paziņojums pašvaldības mājas lapā www.livani.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī citos masu saziņu līdzekļos.

Visa informācija par Līvānu novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitu, sabiedrības līdzdalības iespējām un dokumentiem būs pieejama Līvānu novada pašvaldības mājas lapas www.livani.lv sadaļā Attīstība-Teritorijas plānojums-Teritorijas plānojums (izstrādes procesā), kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv (teritorijas attīstības plānošana).

Aicinām visus interesentus sekot līdzi aktuālajai informācijai!

Informāciju par tā izstrādi interesenti varēs saņemt arī Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, kā arī sazinoties ar teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju – plānošanas un attīstības nodaļas vadītāju (tel: 29226382), bet apbūves noteikumu jautājumos aicinām sazināties ar būvvaldes vadītāju Diānu Rjaboškapovu (tel: 65307272), diana.rjaboskapova@livani.lv.

Ar šobrīd spēkā esošo Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012-2024 var iepazīties Līvānu novada pašvaldības mājas lapas www.livani.lv sadaļā Attīstība-Teritorijas plānojums-Teritorijas plānojums (spēkā esošais) un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

Lai paaugstinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un līdzdarboties plānojuma izstrādes procesā.

Visi saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti un sniegta atbilde par pieņemto lēmumu.