SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” paziņo, ka ar 2019.gada 1.februāri mainās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Tarifs bez PVN,

EUR

no 01.02.2019.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifs

t

m3

147,28

19,15

Pamatojums:

  • SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijas” (AADSO) paziņojums par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifiem
  • Dabas resursu nodokļa palielinājums ar 2019.gada 1.janvāri no 35 EUR/tonnu uz 43EUR/tonnu
  • SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” atkritumu apsaimniekošanas izmaksu pieaugums sakarā ar degvielas cenu pieaugumu, darba algas izmaiņām un atkritumu apjomu izmaiņām.

Informācijai:

2018.gada 11 mēnešos Līvānu novadā ir savāktas un nodotas apglabāšanai poligonā “Cinīši” 1692 tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu, savāktas un nodotas tālākai pārstrādei 317 tonnas dažādu šķirotu atkritumu (stikls, plastmasa, kartons, papīrs, riepas, sadzīves tehnika utml)

Lūdzam daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus ievērot mājas piesaisti konkrētam laukumam un atkritumus ievietot tikai mājai piesaistītā  laukuma atkritumu konteineros.

Lūdzam šķiroto atkritumu konteineros ievietot tikai atbilstoši šķirotos atkritumus.

Privātmāju iedzīvotājiem atkritumu savākšanai un nodošanai ir jāizmanto savi atkritumu konteineri vai trafarētie Līvānu DzKS maisi.  Kategoriski aizliegts atkritumus ievietot svešos vai citiem mērķiem domātos konteineros.

Lūdzam vēlreiz iepazīties ar  Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā” (www.livani.lv → domes saistošie noteikumi) un tos ievērot. Par šo Saistošo noteikumu pārkāpumiem paredzēta atbildība saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Neskaidrību gadījumos lūdzam griezties Līvānu dzīvokļu un komunālajā saimniecībā, tālr.65381819.

Domes sēdes protokola izraksts

Pielikums lēmumam Nr. 20-22