AP 2019-2025

Līvānu novada dome informē, ka, pamatojoties uz Līvānu novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdes lēmumu Nr.10-27, tika veikta “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025.gadam” izstrādes procesu un to termiņu aktualizēšana.

 

Attīstības programma  ir vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai ar mērķi veidot pamatu Līvānu novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai, un tas būs pamats pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei.

Šī dokumenta loma ir apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvāt skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai, sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu (pamats pašvaldības budžeta plānošanai), visa veida investīciju piesaisti (pamats valsts atbalsta plānošanai, ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaiste), teritorijas atpazīstamību (teritoriju “mārketings”).

Attīstības programmas izstrāde ir uzsākta 2017.gada decembri, un tās provizoriskais izstrādes termiņš ir 2019.gada janvāris. Šī dokumenta izstrādes nodrošināšanai ir izveidota vadības/darba grupa ar 21 dalībnieku, tiek iesaistīta ikviena Līvānu novada domes iestāde un iedzīvotāji sabiedrības līdzdalības pasākumu ietvaros (dažādu mērķu grupu anketēšana, sektorālās un teritoriālās darba grupas u.c.).

Aktuālā informācija, t.sk. par sabiedrības līdzdalības iespējām, tiek ievietota Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv (sadaļā Attīstības programma 2019-2025 un Sabiedrības līdzdalība), informatīvajā izdevumā ”Līvānu novada vēstis”, kā arī citos sociālajos tīklos.

 

Pateicamies ikvienam par aktīvu līdzdarbošanos Attīstības programmas izstrādes procesā!