Aktualitātes
Afiša

2024.gada 28.marta Līvānu novada domes sēdē deputāti apstiprināja jaunā tarifa izmaiņas saistībā ar paaugstināto Dabas resursu nodokļa likmi par sadzīves atkritumu apglabāšanu. Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, ko piemēro SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” no šī gada 1.maija būs 31,45 EUR/ (neieskaitot PVN). Tarifs būs par 5% lielāks, salīdzinot ar spēkā esošo.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifa grozījumi ir pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu no 11.12.2023. Nr. 144 (prot. Nr.49, 2.p), par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas dienvidlatgales starppašvaldību organizācijas” aktualizēto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu poligonā.

Regulatora apstiprinātais SIA AADSO sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, saskaņā ar 2023.gada 7.decembrī pieņemto likumu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” no 2024.gada 1.janvāra tiek paaugstināta Dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu no 95 EUR/t līdz 110 EUR/t.

Pārējās SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” izmaksas un pakalpojumu sniegšanas apjomi nav mainījušies.

Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido divas komponentes:

  • pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kurā tiek ietvertas visas izmaksas par nešķiroto un dalīti savākto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, maksa par uzglabāšanu un šo darbību veikšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu izveidošanu un uzturēšanu, kā arī starpība starp dalīti savāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas izmaksām un šā likuma 39.1 pantā noteikto maksu. Domes sēdē par atkritumu apsaimniekotāja SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” sniegtajiem pakalpojumiem apstiprinātā maksa – 14,88 EUR/ (neieskaitot PVN).
  • maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu tarifu. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (SIA “AADSO”) sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs poligonā “Cinīši” ievestajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem no 2024.gada 1.janvāra ir 127,51 EUR/t jeb 16,57 EUR/ ar dabas resursu nodokli (neieskaitot PVN)

 

Dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa

Atkritumu apsaimniekošanas likuma redakcijas, kas stājās spēkā no 2024. gada 1. janvāra, 39.1 pants noteic, ka maksu par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu Pašvaldība nosaka 60 procentu apmērā no Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmajā daļā noteiktās maksas.

Dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa, ko piemēro SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” no šī gada 1.maija būs 18,87 EUR/ (neieskaitot PVN).

 

Sagatavoja: SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”