Aktualitātes COVID-19
Līvānu novada gerbonis

2021.gada 11.oktobrī izdots Līvānu novada domes izpilddirektora rīkojums Par drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanai Līvānu novada pašvaldībās iestādēs, struktūrvienībās un kapitālsabiedrībās.

Pamatojoties uz Epidemioloģiskās drošības likuma 8. panta otro daļu un 36.2 panta pirmo daļu un Līvānu novada domes 2016. gada 31. marta saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums” 29.5. punktu un 29.8. punktu, kurā noteiktas pašvaldības izpilddirektora tiesības izdot saistošus rīkojumus pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītājiem un administrācijas darbiniekiem, kā arī 2021. gada 9. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nolūkā ierobežot COVID 19 izplatību, Līvānu novada pašvaldības administrācijā, iestādēs, struktūrvienībās un kapitālsabiedrībās no 2021. gada 13. oktobra tiek noteikti sekojoši ierobežojumi:

1. Līvānu novada pašvaldības administrācijā, pagastu pārvaldēs, pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un kapitālsabiedrībās:

1.1. darbiniekiem darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts,

1.2. darbiniekiem, kuriem šāda sertifikāta nav:

1.2.1. septiņu dienu laikā no rīkojuma saņemšanas brīža ir jāuzsāk vakcinācija,

1.2.2. līdz 2021. gada 19. oktobrim jāuzrāda Covid-19 testēšanas sertifikāts vai negatīvs SARS CoV-2 antigēna tests, kas nav vecāks par 72 stundām,

1.2.3. no 2021. gada 20. oktobra līdz 15. novembrim – testēšanas sertifikāts,

1.3. no 2021. gada 15. novembra darbinieki savus pienākumus var veikt tikai tad, ja ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

2. Pārejas periodā - līdz derīga vakcinācijas sertifikāta iegūšanai atbilstoši katra darbinieka vakcinācijas gaitai, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. novembrim - darbiniekiem, kuri strādā klātienē un nodrošina iestādes, struktūrvienības vai kapitālsabiedrības darba nepārtrauktību un kuriem, veicot darba pienākumus, ir būtisks risks nonākt kontaktā ar citiem darbiniekiem vai apmeklētājiem, darba pienākumu veikšanai un epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanai darba vietā veiks Covid-19 testu, kurš, saskaņojot ar darba devēju, tiks apmaksāts no atbilstošās iestādes, struktūrvienības, kapitālsabiedrības budžeta līdzekļiem

3. Līvānu novada pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs nodrošināt apmeklētāju apkalpošanu attālināti, apmeklētājus nepieņemot klātienē, nodrošinot saziņu pa tālruni 65307250 vai www.livani.lv norādītajiem tālruņiem, rakstot uz e-pastu: pasts@livani.lv vai oficiālo elektronisko adresi, izmantojot www.latvija.lv, vai atstājot iesniegumu pašvaldības ēkas foajē Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā izvietotajā pastkastē vai pie pagastu pārvalžu ēkām.

4. Covid-19 vakcinācijas sertifikātus Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā izsniegt saskaņā ar pierakstu pa tālruni 66954906.

5. Sociālajā dienestā nodrošināt apmeklētāju apkalpošanu attālināti, apmeklētājus nepieņemot klātienē, nodrošinot saziņu pa tālruņiem 65307165 vai 26530780 /dienesta vadītāja/ un 65307161 vai 26553794 /ģimenēm ar bērniem/, 65307163, 65307162 vai 27803949 /darbam ar pilngadīgām personām/ vai www.livani.lv norādītajiem tālruņiem, rakstot uz e-pastu: lnsd@livani.lv vai oficiālo elektronisko adresi, izmantojot www.latvija.lv vai atstājot iesniegumu pašvaldības ēkas foajē Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā izvietotajā pastkastē vai pie pagastu pārvalžu ēkām. Ārkārtējās situācijās, ja apdraudēta personas veselība, dzīvība vai drošība, nodrošināt pārbaudes dzīvesvietās nekavējoties. Sociālos pakalpojumus klienta dzīves vietā /mājas aprūpe/ un Eiropas savienības pārtikas paku izsniegšanu organizēt līdzšinējā kārtībā.

6. Līvānu novada bāriņtiesā nodrošināt apmeklētāju apkalpošanu attālināti, apmeklētājus nepieņemot klātienē, nodrošinot saziņu pa tālruni 65307271 vai 20220877 vai www.livani.lv norādītajiem tālruņiem, rakstot uz e-pastu: marija.jansone@livani.lv vai atstājot iesniegumu pašvaldības ēkas foajē Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā izvietotajā pastkastē vai pie pagastu pārvalžu ēkām. Līvānu novada bāriņtiesas plānotās vai citu pašvaldību pieprasītās pārbaudes veikt pēc 2020. gada 14. aprīļa. Ārkārtējās situācijās, ja apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, nodrošināt pārbaudes dzīvesvietās nekavējoties. Ārpus bāriņtiesas darba laika un brīvdienās informēt par tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju zvanīt Valsts policijai pa tālruni 110.

7. Līvānu novada būvvaldē nodrošināt apmeklētāju apkalpošanu attālināti, apmeklētājus nepieņemot klātienē, būvniecības procesu nodrošinot elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu /BIS/ vai nodrošinot saziņu pa tālruni 65307272 vai www.livani.lv norādītajiem tālruņiem, rakstot uz e-pastu: buvvalde@livani.lv vai oficiālo elektronisko adresi, izmantojot www.latvija.lv vai atstājot iesniegumu pašvaldības ēkas foajē Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā izvietotajā pastkastē vai pie pagastu pārvalžu ēkām.

8. Izglītības pārvaldē nodrošināt apmeklētāju apkalpošanu attālināti, apmeklētājus nepieņemot klātienē, nodrošinot saziņu pa tālruni 65342252 vai www.livani.lv norādītajiem tālruņiem, rakstot uz e-pastu: izglitiba@livani.lv vai oficiālo elektronisko adresi, izmantojot www.latvija.lv vai atstājot iesniegumu pašvaldības ēkas foajē Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā izvietotajā pastkastē vai pie pagastu pārvalžu ēkām. Izglītības pārvaldes vadītājai Ilgai Peisenicei sagatavot rīkojumu par drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai pašvaldības izglītības iestādēs.

9. Dzimtsarakstu nodaļā nodrošināt apmeklētāju apkalpošanu attālināti, apmeklētājus nepieņemot klātienē, nodrošinot saziņu pa tālruni 65307265 vai www.livani.lv norādītajiem tālruņiem, rakstot uz e-pastu: dzim@livani.lv vai oficiālo elektronisko adresi, izmantojot www.latvija.lv vai atstājot iesniegumu pašvaldības ēkas foajē Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā izvietotajā pastkastē vai pie pagastu pārvalžu ēkām. Dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju klātienē veikt, ierobežojot klātesošo personu skaitu. Izvērtēt iespēju laulības ceremoniju pārcelt vai, ja tas nav iespējams, ceremonijās nodrošināt iespējami mazāko klātesošo personu skaitu.

10. Organizējot darbu un apmeklētāju pieņemšanu Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās, ievērot nozarē noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus.

11. Organizējot darbu Līvānu novada Kultūras centrā un tā filiālēs, ievērot nozarē noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus.

12. Līvānu novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrā nodrošināt apmeklētāju apkalpošanu attālināti, apmeklētājus nepieņemot klātienē, nodrošinot saziņu pa tālruni 65307800 vai 29324115  vai www.livani.lv norādītajiem tālruņiem, rakstot uz e-pastu: luac@livani.lv vai oficiālo elektronisko adresi, izmantojot www.latvija.lv vai atstājot iesniegumu pašvaldības ēkas foajē Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā izvietotajā pastkastē vai pie pagastu pārvalžu ēkām.

13. Organizējot darbu SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus, t.sk.:

13.1. nodrošināt SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” apsaimniekošanā esošo  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu /kāpņu telpu/ regulārus dezinfekcijas pasākumus,

13.2. nodrošināt sabiedriskās tualetes un autoostas uzgaidāmās telpas regulārus dezinfekcijas pasākumus,

14. Organizējot darbu SIA “Līvānu siltums”, ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus.

15. Organizējot darbu SIA “Līvānu slimnīca”, ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus, t.sk. nodrošināt pacientu plūsmas ierobežošanu ambulatorajā un stacionārajā zonā.

16. Iestādes, struktūrvienības vai kapitālsabiedrības vadītājs atbild un nodrošina darba nepārtrauktību un iespēju darbiniekiem veikt darbu attālināti, ja to pieļauj darba specifika un darbiniekam ir iespēja pilnvērtīgi veikt darba pienākumus.

17. Darbiniekiem, kuri veic pienākumus attālināti, pēc iestādes, struktūrvienības, uzņēmuma vadītāja vai izpilddirektora pieprasījuma, ievērojot visus piesardzības nosacījumus, ir pienākums ierasties darba vietā pienākumu veikšanai klātienē, kā arī, veicot darba pienākumus attālināti, būt sasniedzamam darba laikā, izmantojot vismaz divus komunikācijas līdzekļus – tālruni un e-pastu.

18. Pašvaldības administrācijas un pagastu pārvalžu vadītājiem līdz 2021. gada 13. oktobrim iesniegt izpilddirektoram Uldim Skreiveram un darba aizsardzības speciālistam Andrim Kundziņam sarakstus ar darbiniekiem, kuri darbu veiks klātienē.

19. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītājiem nodrošināt 2021. gada 9. oktobra Ministru kabineta rīkojumā Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", Epidemioloģiskās drošības likumā un citos normatīvajos aktos noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu un ierobežojumu ievērošanu.

20. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītājiem nodrošināt savā pakļautībā esošo darbinieku iepazīstināšanu ar Rīkojumu pret parakstu.

21. Kontroli par rīkojuma izpildi veikt pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītājiem.

22. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļas vadītājai Indra Upeniecei publicēt informāciju mājas lapā www.livani.lv, informatīvajā izdevumā “Līvānu novada vēstis”, pašvaldības sociālo tīklu profilos un informatīvajā ekrānā.

23. Uzdot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītājiem nodrošināt informācijas publicēšanu iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību tīmekļvietnēs.

 

Rīkojums: