Projekti
ERAF logo

4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumu ietvaros Līvānu novada domei tika apstiprināts projekts “Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve  un energoefektivitātes paaugstināšana – 4. kārta” (Nr.4.2.2.0/20/I/018).

Projekta mērķis - veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopumu Līvānu bērnu un jauniešu centra ēkā Rīgas ielā 4b, tādējādi veicinot oglekļa dioksīda emisiju un primārās enerģijas patēriņa samazināšanu, sekmējot dabas vides, cilvēka dzīves vides kvalitātes uzlabošanu Līvānu teritorijā.

Līvānu Bērnu un jauniešu centra “Namiņš” ēkai Rīgas ielā 4b noslēgušies projektā plānotie siltināšanas darbi. Projekta ietvaros ir nosiltinātas Rīgas 4b ēkas ārsienas, logi un durvju ailes, tāpat arī pamati, cokols un jumts. Kā arī tika mainīts siltummezgls, ierīkota jauna ventilācijas sistēma un uzstādīti gaisa kondicionieri.

Ir pieteikta ēkas inventarizācija. Notiek būvniecības dokumentu kārtošana, lai objektu varētu nodot ekspluatācijā.

Būvdarbus veica SIA “Jēkabpils PMK”. Būvuzraudzību nodrošina SIA “AGADOS exertus”.

Projektā sasniedzamās iznākuma rādītāju vērtības:
- Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā 37 068 kWh/gadā
- Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums gadā projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā 9,890 tonnas CO2 ekvivalenta 

 

Projekta izmaksas:
Kopējās izmaksas: 143 476,03 EUR, t.sk.:
Attiecināmās izmaksas: 99 864,71 EUR, t.sk.:
- ERAF - 84 885,00 EUR (85%)
- Valsts budžeta dotācija - 4 493,91 EUR (4,50%)
- Pašvaldības līdzfinansējums - 10 485,80 EUR (10,50%)
Neattiecināmās (pašvaldības finansējums) - 43 611,32 EUR

 

Vienstāvu ēka oranžā krāsā