Aktualitātes Izglītība
Skolēni skolas solā

Balstoties uz jauno Izglītības un zinātnes ministrijas skolu finansēšanas modeli, Līvānu novads gatavo skolu reorganizācijas plānu, jo skolēnu skaits klasēs atsevišķās Līvānu novada skolās ir kritiski zems. Sadrumstaloto slodžu un mazo klašu dēļ (pat tikai 6 skolēni vienā klasē) atsevišķām skolām nav iespējas piesaistīt priekšmetu skolotājus un valsts finansējumu pedagogu algām, lai nodrošinātu skolu tālāku kvalitatīvu darbu.

Jaunie finansēšanas noteikumi, ko izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija, balstīti kritērijos par skolēnu skaitu katrā klašu grupā. Tas nozīmē – lai saņemtu valsts finansējumu lauku pamatskolai, tajā jābūt ne mazāk kā 10 bērniem katrā klasē, savukārt pilsētu skolās – ne mazāk kā 20 bērniem katrā klasē.

Līvānu novada Rožupes pamatskolā 1.-9.klasē kopā mācās vien 73 skolēni, no kuriem ne visi dzīvo pagastā - 11 bērni brauc no Līvāniem. Vidējais skolēnu skaits klasē ir 8, kas ir pārāk mazs, lai saņemtu valsts finansējumu skolotāju algām.

Līdzīga situācija ir Rudzātu vidusskolā, kur kopējais skolēnu skaits 1.-12.klasē ir 102, kas nav pietiekams, lai skola varētu pastāvēt kā vidusskola. Vidusskolas posmā nepieciešamo 60 skolēnu vietā te mācās tikai 24 skolēni. Skolēnu skaits nav pietiekams arī pilsētā esošajā Līvānu pamatskolā.

Ministrijas jaunajā finansēšanas modelī uzsvērts, ka turpmāk skolas ar tik nelielu skolēnu skaitu klasēs nevarēs saņemt valsts finansējumu, un skolotāju algu palielināšanai nav citu iespēju kā skolu tīkla reorganizācija un skolu apvienošana. Ministrijas ieskatā klasēs ar 6 vai 8 skolēniem nav iespējams kvalitatīvs mācību darbs, kā arī pedagogu sadrumstaloto slodžu dēļ nav iespējams skolotājiem maksāt atbilstošas algas.

Kā risinājums skolotāju algu celšanai ir skolu tīkla sakārtošana un kvalitatīvas izglītības organizēšana, tikai tad tam attiecīgi sekos arī valsts finansējums. Lai to nodrošinātu un spētu skolotājiem samaksāt atbilstošu atalgojumu, pašvaldībām visā Latvijā šobrīd jāpieņem lēmumi par skolu tīkla reorganizāciju. Daudzas pašvaldības to jau ir izdarījušas iepriekš.

Nepietiekamā skolēnu skaita dēļ Līvānu novada skolu reorganizācijas plāns paredz likvidēt Līvānu pamatskolu, to plānots pievienot Līvānu 1.vidusskolai. Abas skolas atrodas vien pārsimts metru attālumā viena no otras. Līvānu novada skolu reorganizācijas plāns paredz likvidēt Rožupes pamatskolu, to pievienojot 13 km attālumā esošajai Rudzātu vidusskolai. Savukārt Rudzātu vidusskolai mainīt izglītības pakāpi uz pamatskolu, ļaujot pabeigt vidusskolu tajā uzņemtajiem skolēniem, bet vairs neuzņemot 10.klasi.

Mākslīgi uzturot mazas klases ar 6 – 8 bērniem, pazeminās arī izglītības kvalitāte. Centralizēto eksāmenu rezultāti liecina, ka pagājušajā mācību gadā Rožupes pamatskolā divi bērni nevarēja nokārtot centralizēto eksāmenu, lai sekmīgi absolvētu skolu. Šobrīd skola nevar nokomplektēt pedagogu sastāvu, trūkst pamatpriekšmetu skolotāju matemātikā un angļu valodā, kas neapšaubāmi atstās sekas uz skolēnu mācību rezultātiem. Skolās ar nepietiekami mazām klasēm novada bērniem tiek liegta darbošanās gan sporta komandās, gan pašdarbības kolektīvos, jo tik mazās klasēs to nav iespējams nodrošināt. Bērniem tiek liegtas iespējas apgūt zinības mūsdienīgās fizikas, ķīmijas un dabaszinību laboratorijās, un nākotnes darba tirgū šie bērni būs zaudētāji nevis ieguvēji, ko nedrīkst pieļaut.

Ikvienam bērnam ir tiesības uz konkurētspējīgu izglītību neatkarīgi no savas dzīvesvietas un apstākļiem ģimenēs. Šobrīd finansēšanas sistēma valstī mainās kardināli un turpmāk skolu

finansējumu noteiks bērnu skaits klasēs. Šajās skolās tas ir pārāk mazs, lai pašvaldības varētu atļauties nedomāt par šīm problēmām.

Skolu tīkla reorganizācijas gaitā katrai ģimenei jābūt informētai un drošai par to, ar kādu autobusu, kādā maršrutā un uz kuru skolu viņa bērns dosies. Līvānu novada skolas nav tālu viena no otras, tālākā skola ir Rudzātos, un skolēnu pārvadājumu maršrutus ir iespējams saplānot tā, lai katram bērnam būtu garantēta ērta nokļūšana labā un spēcīgā novada skolā. Pēc reorganizācijas vidējo izglītību novadā piedāvās Līvānu 1.vidusskola, pamatizglītību – pagastos esošās pamatskolas Rudzātos, Jaunsilavās un Jersikā.

Līvānu pašvaldība šobrīd strādā pie skolēnu pārvadājumu maršruta plāna izstrādes, lai visiem likvidējamās Rožupes pamatskolas skolēniem nodrošinātu nokļūšanu izglītības iestādē Rudzātos, kas izceļas ar labiem mācību sasniegumiem un spēcīgu pedagoģisko sastāvu. Tāpat tiks nodrošināts transports Rudzātu vidusskolas vecuma bērnu nokļūšanai no lauku teritorijas uz novada vidusskolu Līvānos.

Līvānu novads arī skolu reorganizācijas gaitā nodrošinās sava novada izglītojamajiem kvalitatīvu pakalpojumu pakotni, kas ietver pašvaldības organizētu transportu, brīvpusdienas un apmaksātu interešu un profesionālās ievirzes izglītību.

Līvānu novadā vecākiem tiks segtas transporta izmaksas arī tajā gadījumā, ja dzīvesvietai nebūs iespējams pielāgot skolēnu autobusa vai satiksmes autobusa maršrutu. Tāpat pašvaldība segs vecākiem transporta izdevumus par bērnu nogādāšanu uz novada mūzikas, mākslas un sporta skolu Līvānos, kā tas ir bijis arī iepriekš, lai lauku bērniem būtu pieejama arī profesionālās ievirzes izglītība. Tiks saglabāta arī bezmaksas sporta skolas un pulciņu pieejamība visu vecumu bērniem. Lai gan apkārtējie novadi šobrīd atsakās no brīvpusdienu apmaksas, Līvānu novada pašvaldība līdzīgi kā līdz šim plāno saglabāt šo atbalsta veidu - apmaksātu siltu pusdienu piedāvājumu visiem bērniem no 5 gadu vecuma līdz 12.klasei jeb brīvpusdienas neatkarīgi no tā, kurā novada skolā bērni mācās. Gan Rudzātu, gan Jersikas skolā ir arī skolēnu dienesta viesnīca, tādu izveidot plānots arī pie Līvānu 1.vidusskolas.

Minētais klāsts ir vērtējams kā labs un apjomīgs pakalpojumu piedāvājums, ko novads izstrādājis, lai katram skolēnam nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību neatkarīgi no bērnu dzīves vietas un sadzīves apstākļiem.

Augstvērtīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai katram Latvijas bērnam ir nepieciešami kompleksi risinājumi – jāveido ilgtspējīgas, labas skolas ar kvalitatīvu izglītības programmas piedāvājumu, būtiski jāpalielina pedagogu atalgojums, jānodrošina optimāla pedagogu slodze vienā skolā, kā arī jāinvestē ilgtspējīgā skolu infrastruktūrā. Pašvaldībai ir jānodrošina bērniem mūsdienu prasībām atbilstoša, kvalitatīva izglītība, kā arī ērta nokļūšana novada skolās, un Līvānu novadā šis piedāvājums ir gana labs, lai visi skolēni būtu nodrošināti ar atbilstošu kvalitatīvu izglītības piedāvājumu un izglītības iestāžu sasniedzamību.

Līvānu novada pašvaldības informācija