Aktualitātes Jaunums Noderīgi Pašvaldība
vīrietis un sieviete pie galda paraksta dokumentus

Līvānu novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un attīstības plānošanas nodaļas sagatavotais projekts „Mobilā daudzpakalpojumu koncepcijas izstrāde sociāli mazaizsargātām grupām Līvānos un Mažeiķos” (“Mobile multiservice concept development for socially vulnerable groups in Livani and Mažeikiai”) - “MultiMobile” – guvis apstiprinājumu Interreg VI-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2021.-2027.gadam.

Projekta mērķis  ir uzlabot dzīves apstākļus un iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti un iespējas tos saņemt attālos, lauku apvidos Līvānu un Mažeiķu reģionos, palielinot piekļuvi mobilajiem digitālajiem sociālajiem pakalpojumiem.

Projekta īstenošanā ir iesaistīti divi partneri - vadošais projekta partneris Līvānu novada pašvaldība un projekta partneri Mažeiķu rajona pašvaldību Lietuvā.

26. martā Līvānu Stikla un Amatniecības centrā notika projekta Nr.LL-00088 “MultiMobile” atklāšanas pasākums, kur piedalījās Līvānu novada pašvaldības vadība, par projekta ieviešanu atbildīgie speciālisti, kā arī projekta partneri no Mažeiķu rajona pašvaldības. Projekta atklāšanas pasākuma laikā Līvānu novada pašvaldības un Mažeiķu rajona pašvaldības vadības pārstāvji parakstīja Partnerības līgumu par kopīgu sadarbību projekta īstenošanā.

Projektā plānotas vairākas aktivitātes:

  • Jauna elektriskā mikroautobusa, kas aprīkots ar visu nepieciešamo aprīkojumu digitālo pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem iegāde katrā no partneru pašvaldībām:
  • Metodisko vadlīniju izstrāde jaunajam mobilajam sociālajam pakalpojumam;
  • Tiks rīkotas specializētas apmācības jaunā mobilā sociālā pakalpojuma sniedzējiem, lai veicinātu sadarbības, iesaistīšanās un komunikācijas prasmes;
  • Pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana;
  • Jaunā mobilā sociālā pakalpojuma izveides prezentācijas video;
  • Informatīvo materiālu (bukletu) izveide un iegāde izplatīšanas nolūkos.

Projekta partneri no Latvijas un Lietuvas apvienos spēkus, lai radītu inovatīvu, jauna veida pakalpojumu situācijā, kad lauku reģionu iedzīvotājiem kļūst arvien sarežģītāk saņemt valsts un pašvaldību pakalpojumus tuvu savai dzīvesvietai. Līvānu un Mažeiķu pašvaldības šo situāciju piedāvā risināt ar tā saucamā Mobilā klientu apkalpošanas centra jeb pilnvērtīgi aprīkota elektrobusa palīdzību, kas, izbraucot uz vietas attālākajās novada teritorijās varēs sniegt iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumus, sociālā dienesta, notariālos un bāriņtiesu, bibliotekāros un cita veida pakalpojumus tuvāk viņu dzīvesvietai laukos. Sabiedrībai novecojot, arvien pieaug to cilvēku skaits, kuriem no attālām vietām ir grūtības nokļūt pagasta vai novada centrā, lai aizpildītu iesniegumu, pieteiktos pabalstam vai tiktos ar pašvaldības speciālistiem kāda jautājuma risināšanā, savukārt digitālie e-risinājumi gados vecākiem ļaudīm nereti nav pieejami. Tāpat pašvaldības uzsver, ka sabiedrībā dzīvo arī cilvēki, kuriem ir grūtības pārvietoties vai pārvietošanās vispār nav iespējama, tāpēc šādi mobilie klientu apkalpošanas centri ar izbraukuma iespējām būs risinājums, lai pakalpojumu varētu saņemt ikviens iedzīvotājs neatkarīgi no veselības stāvokļa vai gadu skaita. Projekts nepalielinās birokrātisko aparātu, jo pakalpojuma sniegšanu nodrošinās esošie darbinieki.

Projekts uzlabos digitālo sociālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, kuriem ir mazāk iespēju, kā arī izveidos metodiskos norādījumus jaunam mobilajam sociālajam pakalpojumam, kāds Latvijā un Lietuvā līdz šim nav ticis realizēts.  Sociālo pakalpojumu sniedzēji tiks aicināti uz specializētām apmācībām un kopīgu pieredzes apmaiņas pasākumu, lai veicinātu viņu sadarbības, iesaistīšanās un komunikācijas prasmes. Turklāt projekta partneri iegādāsies videi draudzīgus elektriskos mikroautobusus, kuri tiks izmantoti efektīvāku sociālo pakalpojumu sniegšanai. Vietējie iedzīvotāji tiks informēti par jaunajiem pakalpojumiem.

Valstīm ejot digitalizācijas virzienā, jāpatur prātā, ka liela daļa sabiedrības joprojām dzīvo attālos reģionos un daļai iedzīvotāju nav pietiekamas prasmes un iespējas ērti lietot e-pakalpojumus dzīvesvietā, tādēļ pašvaldībām aktīvāk jāstrādā šajā virzienā nodrošinot pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai iedzīvotājiem ērti pieejamā formā. Digitalizācijas plaisas samazināšana kopā ar ilgstošu pārrobežu sadarbību starp partneriem radīs vienlīdzīgākus dzīves apstākļus Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos.

Projekta finansējums ir pieejams no Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam 3.prioritātes – Godīga un iekļaujoša sabiedrība. Kopējais abu valstu projekta budžets ir 420 222,27 EUR, no kuriem ERAF līdzekļi sastāda 336 177,82 EUR (80%). Projekta partneru pašu ieguldījums ir 84 044,45 EUR.

Projekta ilgums ir 24 mēneši (01.02.2024.-31.01.2026.).

 

Saite uz Programmas mājaslapu www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu