Vakance
Līvānu logo ar tekstu #teirdarbs

Amata prasības:

1.    Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis.

2.    Sasniedzis 30 gadu vecumu.

3.    Vismaz akadēmiskais maģistra grāds vai profesionālais maģistra grāds vai profesionālais maģistra grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija vai cita Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un kuram ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs, attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;

4.    Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

5.    Nevainojama reputācija.

6.    Teicamas prasmes darbā ar datoru.

7.    Labas komunikācijas un saskarsmes spējas.

8.    Spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

9.    Papildus Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmajā daļa izvirzītajām prasībām bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pretendentam jābūt:

9.1. izpratnei par bāriņtiesas darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

9.2. labām organizatora iemaņām un komunikācijas spējām;

9.3. labi jāorientējas Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības sistēmā;

9.4. augstām darba spējām, precizitātei;

9.5. iniciatīvai, spējai plānot savu darbu, augstai atbildības sajūtai;

9.6. prasmei pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās;

10.    Par priekšrocību tiks uzskatīta apgūta mācību programma saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 10.panta ceturtā daļā noteikto.

Galvenie amata pienākumi:

1.    Organizēt bāriņtiesas funkciju pildīšanu, vadīt bāriņtiesas administratīvo darbu, pārvaldīt bāriņtiesas finanšu, personāla un citus resursus;

2.    Aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

3.    Komunicēt ar lietā iesaistītajām personām, veidojot pozitīvas, lietišķas un uz sadarbību vērstas attiecības;

4.    Piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;

5.    Sadarbojas ar citām bāriņtiesām, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizsardzību;

6.    Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;

7.    Pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, skaidrojot bāriņtiesas rīcību un pieņemtos lēmumus.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Dzīves gaitas apraksts (Curriculum Vitae).

2. Izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

3. Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmas latviešu valodā).

4. Pašnovērtējums par jebkurām no Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanām atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodas apguvei.

5. Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likumā noteiktie ierobežojumi būt bāriņtiesas sastāvā.

Atalgojums 1282,00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikumi jāiesniedz līdz 12.septembra plkst.12.00 ar norādi „Pieteikums Līvānu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam”.

Pretendenti dokumentus var:

·    nosūtīt uz e-adresi;

·    nosūtīt uz e-pastu: pasts@livani.lv ;

·    iesniegt Līvānu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā;

·    nosūtīt pa pastu (adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 ).

Tālrunis uzziņām 6530 7271, 20220877 (Līvānu novada bāriņtiesa).

Pēc noteiktā termiņa saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Līvānu novada pašvaldība.