Aktualitātes Uzņēmējdarbība
Līvānu logo

Līvānu novada pašvaldība rīko  uzņēmējdarbības atbalsta konkursu „Līvānu novads VAR 2022, kura mērķis ir sniegt pašvaldības finansiālu atbalstu Līvānu novadā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, produkcijas un pakalpojumu klāsta pilnveidošanu, jaunu darba vietu veidošanos Līvānu novadā.

Līvānu novada mazās un vidējās komercsabiedrības  un saimnieciskās darbības veicēji var pieteikties finansiālam atbalstam un saņemt līdz 2000,00 EUR iekārtu, aprīkojuma un inventāra iegādei. Kopējais konkursa  finansējums sastāda 6000.00 EUR.

Konkursa pieteikumu iesniegšana personīgi Līvānu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai sūtot pa pastu Līvānu novada pašvaldībai ( Rīgas ielā 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316) līdz 08.08.2021.

Pieteikumus iesniedz slēgtā, aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda pieteicēju, projekta nosaukumu, norādi „Līvānu novads VAR 2022un “neatvērt līdz konkursa  pieteikuma termiņa beigām”.

Konkursa komisija izvērtēs projekta pieteikumus divu nedēļu laikā pēc projektu dokumentu iesniegšanas beigu termiņa, rezultāti tiks publicēti pašvaldības mājas lapā www.livani.lv.

Kontaktpersona Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja p.i. Normunds Brukmanis mob.29586109, e-pasts: normunds.brukmanis@livani.lv.