Aktualitātes Vide
grafisks zīmējums ar stabu un teksts

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu apvidū.

Informējam, ka 2024. gada jūnijā Aģentūras darbinieki uzsāk plānveida valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus Līvānu novadā.

Norādām, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Aģentūras darbinieki ir tērpti darba apģērbā, uz kura ir atpazīšanas zīmes - Aģentūras logo, ieņemamais amats un vārda iniciālis un uzvārds.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu brigāde divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:

  • Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.
  • Atrastai grunts zīmei pēc nepieciešamības atrok punkta centru un veic fotografēšanu.
  • Pēc nepieciešamības veic ģeodēziskos mērījumus punktā.
  • Grunts zīmei izveido vai atjauno aprakumu (kupicu) un pēc nepieciešamības ierīko norādītājstabu,
  • 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu (punkta aizsartgjoslas attīrīšanu no apauguma).
  • Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.
  • Atrastu sienas zīmi attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem.
  • Virs sienas zīmes pēc nepieciešamības piestiprina informējošo plāksnīti.
  • Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.

 

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.

Līvānu novada teritorijā esošo valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts

Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv .

Informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem atrodama Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē interneta vietnē https://geodezija.lgia.gov.lv/ .