Atbalsts Ukrainai
Krāsains uzraksts Atbalsts Ukrainai latviešu un ukraiņu valodās

Ierodoties Līvānu novadā, bēglim (ģimenei) nepieciešams sazināties pa tel. +371 26584713 (Andris Kundziņš). Bēglis (ģimene) tiks iekļauts vienotajā Ukrainas bēgļu reģistrā, lai turpmāk varētu saņemt dažāda veida palīdzību. Palīdzības sniegšanai tiks piesaistīts Līvānu novada Sociālais dienests. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta dzīvesvieta un ēdināšana.

Lai saņemtu sociālo palīdzību (pabalstus, apģērbu, pārtikas pakas u.c.) var vērsties Līvānu novada Sociālajā dienestā, Rīgas ielā 77, Līvānos, tel.+371 65307165. Sociālā dienesta darbinieki veiks anketēšanu, lai izprastu bēgļa situāciju un vajadzības. Ja bēglis (ģimene) ir ieradies un uzturas pie radiniekiem, Sociālā dienesta darbinieki apmeklēs bēgli viņa dzīvesvietā. Sociālais dienests turpmāk palīdzēs bēgļiem arī citos jautājumos, sniegs informāciju par darba un izglītības iespējām, veselības aprūpi u.c.

Ja ģimenē ir pirmsskolas vai skolas vecuma bērni, viņiem tiks dota iespēja apmeklēt kādu no Līvānu novada bērnudārziem vai skolām. Līvānu novada Izglītības pārvaldes tel. +371 65342252.

Līvānu novada pašvaldības, sociālā dienesta, izglītības pārvaldes darba laiks: pirmdien, otrdien 8.00 – 17.00 ar pusdienlaiku 12.00-13.00, trešdien, ceturtdien 8.00 – 17.00 ar pusdienlaiku 12.00-12.30, piektdien 8.00 – 15.30 ar pusdienlaiku 12.00-12.30.

Ukrainas bēgļiem tiek nodrošināti visi tie paši valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi kā Latvijas iedzīvotājiem. Bēgļiem nepieciešams piereģistrēties pie kāda no Līvānu novada (vai jebkuras citas Latvijas pilsētas/novada) ģimenes ārstiem. Informācija un ģimenes ārstu kontakti atrodami Līvānu novada mājaslapā www.livani.lv/lv/arstu-un-specialistu-kontakttalruni, bet nepieciešamības gadījumā pierakstīties pie ģimenes ārsta palīdzēs arī sociālais darbinieks. Vairāk informācijas par veselības aprūpi bēgļiem, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni angļu un krievu valodās +371 8000 1234 (pirmdiena-ceturtdien 8.30 – 17.00; piektdien 8.30 – 15.00). Zvanot no ārvalstu numuriem: +371 67045005 (angļu un krievu valodā). Ja medicīniskā palīdzība vajadzīga nekavējoties, zvanīt 113.

Par dzīvniekiem, kas  Līvānu novadā ieceļo ar saimniekiem no Ukrainas reģistrēšanu, vakcinēšanu, čipošanu jāvēršas veterinārajā klīnikā “LIVET”, Rīgas iela 100, Līvāni. Iepriekš pieteikties pa tel. +371 25666645 no 9.00 līdz 16.00. Veterinārārsts bez maksas dzīvnieku apskatīs, reģistrēs, čipos, vakcinēs. Pēc izvēles iespējams vērsties arī pie veterinārārsta jebkurā citā pilsētā (arī tad pakalpojums būs bez maksas). Papildus jautājumu gadījumā pieejams arī vienotais Pārtikas un veterinārā dienesta tālrunis konsultācijām: +371 67095245.

Par vīzām un uzturēšanās atļaujām. Ja Ukrainas pilsonim ir biometriskā pase, pirmās 90 dienas nav obligāti vajadzīga vīza. Ilgtermiņa vīza, kas dod tiesības uz nodarbinātību, vajadzīga tikai, lai varētu iekārtoties darbā. Ja bēglis ierodas bez dokumentiem vai ar Ukrainas pasi, ir jāsaņem uzturēšanās atļauja. Informācija par vīzu un uzturēšanās atļauju saņemšanu, var noskaidrot zvanot uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi +371 67209422 un +371 67209400 (pirmdien–ceturtdien 8.30–16.00; piektdien 9.00–15.00).

Vienotais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” +371 27380380 (visu diennakti), kas nodrošinās bēgļiem no Ukrainas centralizētu informāciju par pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā, savukārt Latvijas iedzīvotājiem sniedz informāciju par iespējām palīdzēt bēgļiem.

Прибывая в Ливанский край, беженцу (семье) необходимо связаться по телефону +371 26584713 (Андрис Кундзиньш). Беженец (семья) будет внесён в единый регистр беженецев из Украины, чтобы в дальнейшем получать разного вида помощь. Для оказания помощи также будет привлечена Социальная служба Ливанского края. В случае необходимости будет обеспечено жильё и питание.

Чтобы получить социальную помощь (пособия, одежду, питание и др.) можете обратиться в Социальную службу Ливанского края, ул. Ригас (Rīgas) 77, Ливаны (Līvāni), тел. +371 65307165. Работники социальной службы проведут анкетирование, чтобы понять ситуацию и узнать нужды беженца. Если беженец (семья) живёт у родственников или друзей, работники социальной службы посетят его место жительства. Социальная служба в дальнейшем будет помогать беженцам и по другим вопросам, предоставит информацию о возможностях трудоустройства, образования, здравоохранении и др.

Если в семье есть дети дошкольного или школьного возраста, они смогут посещать школу или детский сад Ливанского края. Номер телефона Управления образованием Ливанского края +371 65342252.

Рабочее время Ливанского самоуправления (социальной службы, управления образованием): понедельник, вторник 8.00 – 17.00 с обедом 12.00-13.00, среда, четверг 8.00 – 17.00 с обедом 12.00-12.30, пятница 8.00 – 15.30 с обедом 12.00-12.30.

Беженцам обеспечиваются все те же оплачиваемые государством медицинские услуги, что и для населения Латвии. Беженцам необходимо зарегистрироваться у одного из семейных врачей Ливанского края (или любого другого города/края Латвии). Информацию и контакты семейных врачей можно найти на домашней странице Ливанского самоуправления. www.livani.lv/lv/arstu-un-specialistu-kontakttalruni, но при необходимости социальный работник также поможет вам зарегистрироваться у семейного врача.  Для получения дополнительной информации о медицинском обслуживании беженцев позвоните по бесплатной горячей линии (на английском и русском языке) +371 8000 1234 (понедельник -четверг 8.30 – 17.00; пятница 8.30 – 15.00). Для звонков с заграничных номеров: +371 67045005 (на английском и русском языке). Если медицинская помощь требуется немедленно, звоните 113.

Для регистрации, вакцинации животных, которые прибывают на территорию Латвии вместе с хозяевами, нужно обратиться в ветеринарную клинику “LIVET”, ул. Ригас (Rīgas) 100, Ливаны (Līvāni). Предварительно запишитесь по телефону +371 25666645 с 9.00 до 16.00. Животное будет осмотрено, поставлено на учет и вакцинировано бесплатно. По желанию можно обратиться к ветеринару любого другого города (услуга тоже будет бесплатной). В случае возникновения вопросов для консультаций также доступен единый телефон Продовольственно-ветеринарной службы: +371 67095245.

Как получить визу или вид на жительство. При наличии у гражданина Украины биометрического паспорта первые 90 дней виза не требуется. Долгосрочная виза, дающая право на трудоустройство, нужна только для того, чтобы устроиться на работу.  Если беженец прибывает без документов или с украинским паспортом, необходимо получить вид на жительство. Информация о получении визы и вида на жительство по телефону Управления по делам гражданства и миграции +371 67209422 и +371 67209400 (понедельник - четверг 8.30–16.00; пятница 9.00–15.00).

Единый телефон "Помощь украинцам в Латвии" +371 27380380 (круглосуточно), по которому предоставят централизованную информацию беженцам из Украины о доступной помощи и поддержке в Латвии, а жителям Латвии предоставят информацию о возможностях оказания помощи беженцам.