Līvānu novada gerbonis

2021.gada 21.oktobrī izdots Līvānu novada domes izpilddirektora Ulda Skreivera rīkojums Par drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanai, kas stājas spēkā no 2021.gada 21.oktobra.

Pamatojoties uz Epidemioloģiskās drošības likuma 8. panta otro daļu un 36.2 panta pirmo daļu un Līvānu novada domes 2016. gada 31. marta saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums” 29.5. punktu un 29.8. punktu, kurā noteiktas pašvaldības izpilddirektora tiesības izdot saistošus rīkojumus pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītājiem un administrācijas darbiniekiem, kā arī 2021. gada 9. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 2021. gada 13. oktobra un 2021. gada 20. oktobra grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Līvānu novada pašvaldības administrācijā, iestādēs, struktūrvienībās un kapitālsabiedrībās no 2021. gada 21. oktobra tiek noteikti sekojoši ierobežojumi:

1. Līvānu novada pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs nodrošināt apmeklētāju apkalpošanu attālināti, apmeklētājus nepieņemot klātienē, nodrošinot saziņu pa tālruni 65307250 vai www.livani.lv norādītajiem tālruņiem, rakstot uz e-pastu: dome @livani.lv vai oficiālo elektronisko adresi, izmantojot www.latvija.lv vai atstājot iesniegumu pašvaldības ēkas foajē Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā izvietotajā pastkastē.

2.  Sociālajā dienestā nodrošināt apmeklētāju apkalpošanu attālināti, apmeklētājus nepieņemot klātienē, nodrošinot saziņu pa tālruņiem 65307165 vai 26530780 /dienesta vadītāja/ un 65307161 vai 26553794 /ģimenēm ar bērniem/, 65307163, 65307162 vai 27803949 /darbam ar pilngadīgām personām/ vai www.livani.lv norādītajiem tālruņiem, rakstot uz e-pastu: lnsd@livani.lv vai oficiālo elektronisko adresi, izmantojot www.latvija.lv vai atstājot iesniegumu pašvaldības ēkas foajē Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā izvietotajā pastkastē. Ārkārtējās situācijās, ja apdraudēta personas veselība, dzīvība vai drošība, nodrošināt pārbaudes dzīvesvietās nekavējoties. Sociālos pakalpojumus klienta dzīves vietā /mājas aprūpe/ un Eiropas savienības pārtikas paku izsniegšanu organizēt līdzšinējā kārtībā.

3. Līvānu novada bāriņtiesā nodrošināt apmeklētāju apkalpošanu attālināti, apmeklētājus nepieņemot klātienē, nodrošinot saziņu pa tālruni 65307271 vai 20220877 vai www.livani.lv norādītajiem tālruņiem, rakstot uz e-pastu: marija.jansone@livani.lv vai atstājot iesniegumu pašvaldības ēkas foajē Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā izvietotajā pastkastē. Līvānu novada bāriņtiesas plānotās vai citu pašvaldību pieprasītās pārbaudes veikt pēc 2021. gada 15. novembra. Ārkārtējās situācijās, ja apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, nodrošināt pārbaudes dzīvesvietās nekavējoties. Ārpus bāriņtiesas darba laika un brīvdienās informēt par tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju zvanīt Valsts policijai pa tālruni 110.

4. Līvānu novada būvvaldē nodrošināt apmeklētāju apkalpošanu attālināti, apmeklētājus nepieņemot klātienē, būvniecības procesu nodrošinot elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu /BIS/ vai nodrošinot saziņu pa tālruni 65307272 vai www.livani.lv norādītajiem tālruņiem, rakstot uz e-pastu: buvvalde@livani.lv vai oficiālo elektronisko adresi, izmantojot www.latvija.lv vai atstājot iesniegumu pašvaldības ēkas foajē Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā izvietotajā pastkastē.

5. Izglītības pārvaldē nodrošināt apmeklētāju apkalpošanu attālināti, apmeklētājus nepieņemot klātienē, nodrošinot saziņu pa tālruni 65342252 vai www.livani.lv norādītajiem tālruņiem, rakstot uz e-pastu: izglitiba@livani.lv vai oficiālo elektronisko adresi, izmantojot www.latvija.lv vai atstājot iesniegumu pašvaldības ēkas foajē Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā izvietotajā pastkastē, t.sk.

5.1. Līvānu novada Izglītības pārvaldei nodrošināt attālināta mācību procesa organizēšanu Līvānu novada izglītības iestādēs atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem,

5.2. vecākiem, kuriem nav citas iespējas nodrošināt bērnu pieskatīšanu, pirmsskolas izglītības procesu Līvānu novadā nodrošināt PII “Rūķīši” Rīgas ielā 13, Līvānos, Līvānu novadā dežūrgrupā, katru rītu iesniedzot apliecinājumu par to, ka bērns nav bijis zināmā/apzinātā kontaktā ar Covid-19 inficēto un nav elpceļu infekcijas slimību simptomi.

6. Dzimtsarakstu nodaļā nodrošināt apmeklētāju apkalpošanu attālināti, apmeklētājus nepieņemot klātienē, nodrošinot saziņu pa tālruni 65307265 vai www.livani.lv norādītajiem tālruņiem, rakstot uz e-pastu: dzim@livani.lv vai oficiālo elektronisko adresi, izmantojot www.latvija.lv vai atstājot iesniegumu pašvaldības ēkas foajē Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā izvietotajā pastkastē. Dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju klātienē veikt, ierobežojot klātesošo personu skaitu. Izvērtēt iespēju laulības ceremoniju pārcelt pēc 2021. gada 15. novembra vai, ja tas nav iespējams, ceremonijas nodrošināt atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.

7. Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās no 2021. gada 21. oktobra pārtraukt klientu apkalpošanu klātienē.

8. Līvānu stikla un amatniecības centrā no 2021. gada 21. oktobra pārtraukt klientu apkalpošanu klātienē.

9. Līvānu novada Kultūras centrā no 2021. gada 21. oktobra pārtraukt  Biļešu paradīzes un Līvānu novada KC kases darbību.

10. Līvānu novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrā nodrošināt apmeklētāju apkalpošanu attālināti, apmeklētājus nepieņemot klātienē, nodrošinot saziņu pa tālruni 65307800 vai 29324115  vai www.livani.lv norādītajiem tālruņiem, rakstot uz e-pastu: luac@livani.lv vai oficiālo elektronisko adresi, izmantojot www.latvija.lv vai atstājot iesniegumu pašvaldības ēkas foajē Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā izvietotajā pastkastē.

11. Līvānu novada pašvaldības kapitālsabiedrībās:

 

11.1. SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”:

11.1.1. no 2021. gada 21. oktobra klientu apkalpošanu organizēt atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem,

11.1.2. līdz 2021. gada 15. novembrim, nodrošinot nekavējošu reaģēšanu avārijas gadījumos,

11.1.3. nodrošināt SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” apsaimniekošanā esošo  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu /kāpņu telpu/ regulārus dezinfekcijas pasākumus,

11.1.4. nodrošināt sabiedriskā tualetes un autoostas uzgaidāmās telpas regulārus dezinfekcijas pasākumus,

 

11.2. SIA “Līvānu siltums”:

11.2.1. no 2021. gada 21. oktobra klientu apkalpošanu organizēt atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem,

 

11.3. SIA “Līvānu slimnīca”:

11.3.1. no 2021. gada 21. oktobra klientu apkalpošanu organizēt atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem,

11.3.2. nodrošināt pacientu plūsmas ierobežošanu ambulatorajā un stacionārajā zonā,

11.3.3. atcelt vai ierobežot plānotās ambulatoro speciālistu konsultācijas līdz 2021. gada 15. novembrim.

 

12. Lai mazinātu apmeklētāju un darbinieku savstarpējos kontaktus, nodrošināt maksimālu e-pārvaldības iespēju izmantošanu.

13. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītājiem darbu organizēt atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem, klātienē norīkojot strādāt tikai tos darbiniekus, kuri nodarbināti kritiski svarīgā jomā un kuru darba specifika liedz strādāt attālināti:

13.1. klātienē strādājošo darbinieku sarakstu saskaņot ar pašvaldības izpilddirektoru,

13.2. pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītājiem darbinieki, kuri strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas), ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju un tās nav bijušas tiešā kontaktā ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija,

13.3. tikai klātienē strādājošajiem darbiniekiem, kuriem nepieciešams veikt Covid-19 testus, saskaņojot ar darba devēju, izdevumi par testa veikšanu tiks apmaksāti no atbilstošās iestādes, struktūrvienības, kapitālsabiedrības budžeta līdzekļiem.

14. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītājiem nodrošināt iestādē, struktūrvienībā un kapitālsabiedrībā esošās pašvaldības mantas saglabāšanu.

15. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītājiem nodrošināt 2021. gada 9. oktobra Ministru kabineta rīkojumā Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” /grozījumi 2021. gada 13. oktobrī un 2021. gada 20. oktobrī/, 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", Epidemioloģiskās drošības likumā un citos normatīvajos aktos noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu un ierobežojumu ievērošanu.

16. Kontroli par rīkojuma izpildi veikt pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītājiem.