Aktualitātes Noderīgi Sociālais atbalsts
Teksts uz zaļi dzeltena fona

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanā” ietvaros tiek plānots nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādējādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu.

Pasākuma mērķa grupa ir:

  • pilngadīgas personas līdz 63 gadu vecumam ar I vai II invaliditātes grupu un ar gaitas un pārvietošanās traucējumiem, kuras atbilst vismaz vienam no sekojošiem kritērijiem:

strādā, tai skaitā ir pašnodarbinātas personas; mācās; nodarbojas ar paraolimpisko sportu un piedalās nacionālā vai starptautiskā mēroga sacensībās; ir bezdarbnieks, kas piedalās aktīvās nodarbinātības pasākumos; apmeklē dienas aprūpes centru (DAC), specializētās darbnīcas vai saņem “atelpas brīža” pakalpojumu; aktīvi darbojas NVO.

  • bērni ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadu vecumam ar gaitas un pārvietošanās traucējumiem.

Abām mērķa grupām ir jābūt pamatdiagnozei, kas atbilst noteiktam SSK kodam (kas ir noteikti attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos), jābūt ar izteiktiem kustību traucējumiem un ikdienā jālieto kādu no tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas minēti Ministru kabineta noteikumu Nr.878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 2. pielikuma 7. sadaļā.

Pasākumā atbalstāmās darbības ietvers mājokļu (gan daudzdzīvokļu māju, gan privātmāju) ārējās un iekšējās vides pielāgošanu (tostarp koplietošanas telpu pielāgošanu), vides pieejamības tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma un cita materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi, piegādi un montāžu. Jāpiebilst, ka nepieciešamā pielāgojuma veids un apjoms katram mājoklim tiks noteikts individuāli.

Līvānu novada pašvaldība apzina novada iedzīvotājus, kuriem nepieciešams atbalsts mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai. Sociālais dienests aicina atsaukties iedzīvotājus un aizpildīt pieteikuma iesnieguma formu līdz 2023.gada 7.novembrim iesniedzot Līvānu novada Sociālajā dienestā Rīgas 77, Līvānos vai elektroniski sūtot uz e-pastu: marite.abrama@livani.lv. Sīkāka informācija pa tālruni 26578766.

Pieteikuma iesnieguma forma: