Aktualitātes Informācija presei
Līvānu karte, kurā iezīmēta lokālplānojuma teritorija

Līvānu novada domes jaunievēlētais deputātu sastāvs 5. jūlija ārkārtas sēdē lēma par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas.

Diskusija par azartspēļu organizēšanu Līvānu novadā aizsākās jau 2018.gadā, kad no azartspēļu organizētājiem tika saņemts iesniegums par jaunas azartspēļu zāles atvēršanu Līvānu pilsētā, kurā jau darbojas divas spēļu zāles. Aptaujā “Par jaunu azartspēļu organizēšanas vietu atvēršanu Līvānos un/vai citur Līvānu novadā”, kurā piedalījās 1226 Līvānu novada iedzīvotāji, 96,3 % bija pret jaunu azartspēļu norises vietu ierīkošanu. Ņemot vērā iedzīvotāju viedokli, pašvaldība veica pētījumu “Priekšnosacījumi azartspēļu un izložu organizēšanas vietu noteikšanai Līvānu novadā”, definēja teritoriju, kurā nepieciešams ierobežot azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, jo spēļu zāļu tuvumā ir izglītības un kultūras iestādes, baznīcas un citi sabiedriski objekti un iestādes. Tā kā pašvaldības attīstības vīzija - veidot uz augstām vērtībām orientētu, pievilcīgu, drošu un dzīves līmeņa uzlabošanai atbilstošu dzīves vidi - nav savienojama ar azartspēļu nozares attīstību, 2020.gadā pašvaldība uzsāka darbu pie lokālplānojuma izstrādes.

Uzsākot lokālplānojumu, Līvānu novada pašvaldība bija viena no retajām pašvaldībām, kas iestājās par azartspēļu zāļu ierobežošanu savā teritorijā. Tobrīd Latvijā vēl nebija ne pietiekamas normatīvās bāzes, ne politikas dokumentu attiecībā uz azartspēļu zāļu izvietošanu. Pašvaldību lēmumi pret jaunu zāļu atvēršanu tika apstrīdēti, ievelkot pašvaldības garos tiesvedības procesos.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām iedzīvotāji ar lokālplānojumu tika iepazīstināti 2020.gada jūlijā un augustā un 2020. gada 26. novembrī Līvānu novada dome apstiprināja lokālplānojumus, izdodot saistošos noteikumus Nr. 14 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Saistošie noteikumi ir pamats, lai lemtu par azartspēļu organizētāju pieteikumiem jaunu zāļu atvēršanai. Toreiz sēdē piedalījās 13 no iepriekšējā domes sastāva 15 deputātiem, kuri vienbalsīgi pieņēma minēto lēmumu. Tomēr vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 2021. gada 10. martā izdeva rīkojumu par saistošo noteikumu darbības apturēšanu, lūdzot Līvānu novada pašvaldību veikt atkārtotu publisko apspriešanu, tā kā uzskatīja, ka sabiedrību bija jāiepazīstina ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju, kurā bija veikti precizējumi, lai atbilstu augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem (lokālplānojums tika izstrādāts uz 2012.gadā izstrādā teritorijas plānojuma bāzes un vairākas normas bija novecojušas). Saskaņā ar ministra rīkojumu Līvānu novada dome pieņēma lēmumu par saistošo noteikumu apturēšanu un lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. Lokālplānojuma risinājumi nebija mainīti – tie aizliedza azartspēļu un izložu organizēšanu lokālplānojuma teritorijā jeb Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijā, skaidroja, ka šī uzņēmējdarbības veida turpināšana var notikt ārpus lokālplānojuma atbilstoši Līvānu novada teritorijas plānojumam.

2021. gada 5. jūlijā par lokālplānojuma grozījumiem lēmumu pieņēma jau jaunais, 2021. gada 5. jūnija vēlēšanās ievēlētais deputātu sastāvs, piedaloties visiem 15 deputātiem. Domes ārkārtas sēdē 12 deputāti atbalstīja azartspēļu turpmākās darbības ierobežošanu, 2 atturējās, 1 atteicās piedalīties balsojumā. Balsojot: Andrejs Bondarevs ("Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija) – PAR, Dace Jankovska ("Latvijas attīstībai") – PAR, Ināra Kalvāne ("Latvijas attīstībai") – PAR, Jānis Klaužs (Zaļo un Zemnieku savienība) – ATTURAS, Ginta Kraukle ("Latvijas attīstībai") - PAR, Valdis Labinskis ("Latvijas Reģionu Apvienība") – ATTEICĀS PIEDALĪTIES BALSOJUMĀ, Jānis Magdaļenoks ("Latvijas attīstībai") – PAR, Ivans Matrosovs ("Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija) – PAR, Gatis Pastars ("Latvijas attīstībai") – PAR, Sanita Pinupe ("Latvijas attīstībai") – PAR, Pēteris Romanovskis ("Latvijas attīstībai") – PAR, Maija Spūle ("Latvijas Reģionu Apvienība") – PAR,  Kaspars Stikāns (Zaļo un Zemnieku savienība) – ATTURAS, Andris Vaivods ("Latvijas attīstībai") – PAR, Mārīte Vilcāne ("Latvijas attīstībai") – PAR, dome nolēma apstiprināt lokālplānojumu Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, un izdot tā grafiskās daļas karti “Funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi” un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un grafisko daļu izdot kā Līvānu novada domes 2021.gada 5.jūlija saistošos noteikumus Nr.13 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Līvānu novada pašvaldība cenšas ierobežot azartspēļu biznesa darbības vietas, lai vietējiem un potenciālajiem Līvānu novada iedzīvotājiem veidotu pievilcīgu un drošu dzīves vidi, tādēļ šis bija nozīmīgs lēmums Līvānu novada turpmākai veiksmīgai attīstībai.

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likumu ir spēkā arī citi ierobežojumi azartspēļu zāļu atvēršanai, tomēr jau esošās divas spēļu zāles Līvānu pilsētas sabiedriskajā centrā varēs darboties vēl piecus gadus, aizliegums attieksies tikai uz jaunu spēļu zāļu izveidi. Lokālplānojumā iezīmētā sabiedriskā centra teritorija ir Rīgas ielai, Līvānos, piegulošā teritorija no Lāčplēša ielas līdz Dzirnavu ielai. Šajā teritorijā ietilpst pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”, J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola, Līvānu novada pašvaldība, Līvānu 1. un Līvānu 2. vidusskola, Līvānu Bērnu un jauniešu centrs, visu četru kristīgo konfesiju baznīcas, Līvānu novada Centrālā bibliotēka, dzelzceļa stacija, autoosta un vēl vairākas publiskas iestādes un vietas.

Lokālplānojuma izstrādi veica pilsētplānošanas uzņēmums SIA “Grupa93”, piedaloties daudziem Līvānu novada pašvaldības speciālistiem un veicot liela apjoma darbu. Pašvaldība turpinās informēt gan iedzīvotājus, gan plašsaziņas līdzekļus par turpmāko šī jautājuma virzību un attīstības gaitu.