Aktualitātes
Domes sēde

Līvānu novada pašvaldības domes sēdē 21.februārī deputāti apstiprināja pašvaldības 2024.gada budžetu. Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Plānojot pašvaldības budžetu 2024.gadam, kā prioritārs izvirzīts uzdevums nodrošināt stabilu pašvaldības iestāžu darbību un funkciju izpildi, uzlabojot iekšējo procesu efektivitāti un darbinieku produktivitāti, nodrošināt pašvaldības finanšu sabalansēšanu ilgtermiņā. Pašvaldība, kā katru gadu, ņem vērā visu nozaru un jomu intereses un esošos finanšu līdzekļus cenšas sabalansēt tā, lai pietiek gan saimnieciskajiem darbiem, gan infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, gan sociālajiem jautājumiem, izglītībai, kultūrai un sportam.

Novadā iedzīvotāju skaits 2024.gada 1.janvārī bija 10 981 iedzīvotājs. Svarīgs priekšnosacījums veiksmīgai uzņēmējdarbības attīstībai novadā ir darbaspēka pieejamība. Līvānu novads raksturojams kā labi sasniedzams reģionālais centrs ar augstu darba vietu potenciālu, ko raksturo aktīva darbaspēka mobilitāte – novada uzņēmumi un iestādes piesaista darbaspēku no tuvākajiem attīstības centriem.

Līvānu novada kā reģionālās attīstības centra dzinējspēks ir Līvānu pilsēta, kur koncentrējas lielākā daļa darbaspēka un ekonomiskie resursi. Centrālās statistikas pārvaldes informācija liecina, ka pēdējos gados iedzīvotāju skaita sarukums reģionālajā centrā – Līvānu pilsētā ir neliels, tam ir tendence samazināties. Iedzīvotāju skaita samazinājums Līvānu pilsētā ir viens no mazākajiem starp Latgales pilsētām.

Pamatbudžeta plānotie ieņēmumi ir 16 653 418 euro, izdevumi 19 583 784 euro, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 1 965 828 euro. Salīdzinot ar 2023.gada sākumu, ieņēmumi palielinājušies par 1 993 223 euro, par 1 114 047 euro palielinājušies arī izdevumi. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums samazinājies par 753 564 euro.

Ieņēmumu palielinājumu 2024.gadā galvenokārt veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājums par 1 043 725 euro un plānoto pašvaldības saņemto valsts budžeta transfertu palielinājums par 1 102 261 euro, savukārt  plānotā pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2024.gadā ir par 556 021 euro mazāka nekā 2023.gadā plānotā.

2024.gada budžetā paredzēts finansējums no budžeta finansēto institūciju darbības nodrošināšanai, infrastruktūras nodrošināšanai novada iedzīvotājiem, pabalstiem, investīciju finansēšanai, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī pašvaldības brīvprātīgām iniciatīvām, proti, tiks

 • nodrošināts izglītības, kultūras un sporta iestāžu darbs;
 • saglabātas brīvpusdienas skolēniem;
 • nodrošināta Līvānu novada pašvaldības policijas izveide;
 • saglabāts sociālais atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām;
 • nodrošināta pašvaldības apmaksāta interešu izglītība un sporta skolas nodarbības bez vecāku līdzmaksājuma;
 • saglabāsies atbalsts iedzīvotāju līdzdalības projektiem (mazie granti, Līvānu novads VAR u.c.);
 • turpināta energoefektivitātes paaugstināšana – Līvānu novada publisko teritoriju ielu apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīviem LED gaismekļiem;
 • uzsākta mobilā multifunkcionālā pakalpojuma punkta izveide – elektrobuss, pakalpojumu klāsta sasniedzamības nodrošināšanai visā Līvānu novada teritorijā;
 • 2 objektos tiks veikta mājokļu pielāgošana personām ar kustību traucējumiem;
 • veikta gaismekļu nomaiņa Jersikas pamatskolas sporta zālē;
 • ierīkots gumijas segums bērnu rotaļu laukumam Domes ielā 3;
 • veikti strūklakas remontdarbi Līvānos;
 • projekta atbalstīšanas gadījumā tiks uzsākta esošā gājēju tilta pār Dubnu atjaunošana (pie Domes ielas un Zaļās ielas krustojuma);
 • pabeigta Brīvības ielas Līvānos noslēguma posma atjaunošana;
 • pabeigti “Ubaglīča” mikrorajona ielu atjaunošanas darbi;
 • ierīkots ielu apgaismojums Daugavas, Grīvas un Jersikas  ielās Līvānos;
 • izbūvēts veloceliņš Līvānu pilsētā no DUS „Latvijas nafta” līdz Grīvas meža multifunkcionālajai trasei;
 • uzsākta tehniskā projekta izveide Rīgas ielas Līvānos asfalta seguma pārbūvei posmā no Daugavpils puses līdz krustojumam ar Stacijas ielu;
 • uzsākta tehniskā projekta izstrāde Līvānu stikla un amatniecības centra energoefektivitātes uzlabošanai;
 • saremontēts Vilcānu tilts Rudzātu pagastā;
 • pabeigti Varoņu un Parka ielu atjaunošanas darbi Rudzātu pagastā;
 • izstrādāts tehniskais projekts Rudzātu vidusskolas katlu mājas pārbūvei;
 • izstrādāts kapličas “Jaunie kapi” atjaunošanas tehniskais projekts Līvānu Draudzes kapos Turku pagasta teritorijā;
 • Realizēts projekts “Militārais mantojums”, kura ietvaros labiekārtos atpūtas vietu pie Dubnas upes Staru laipām Rožupes pagastā
 • sagatavots Sutru pagasta autoceļa So2 Sutri-Ragaviki pārbūves/atjaunošanas tehniskais projekts;
 • uzsākta “Līvānu novada pašvaldības teritorijas plānojuma 2025-2037”  un  “Līvānu novada pašvaldības integrētā attīstības programma 2026-2033” izstrāde.

IEŅĒMUMU DAĻA

Līvānu novada pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 16 653 418  euro. 47,14% jeb 7 850 73 euro no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem sastāda nodokļu ieņēmumi - iedzīvotāju ienākuma, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, ieņēmumi no azartspēļu nodokļa un dabas resursu nodokļa ieņēmumi. 45,33% jeb 7 549 630 euro sastāda ieņēmumi no valsts budžeta un valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transfertu pārskaitījumiem - mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām, ES fondu finansēto projektu īstenošanai paredzētie līdzekļi un pašvaldību maksājumi par izglītības pakalpojumiem u.c. 936 665 euro jeb 5,63% no ieņēmumiem plānoti no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Ieņēmumi no pašvaldību budžetu transferta pārskaitījumiem plānoti 160 000 euro jeb 0,96 % apmērā.

IZDEVUMU DAĻA

Līvānu novada pašvaldības 2024.gada pamatbudžetā plānoti izdevumi 19 583 784 euro apmērā. Vislielākais izdevumu apjoms plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai 8 271 763 euro jeb 42,24% (par 886 017 EUR vairāk nekā 2023.gadā). Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolas, bērnu un jauniešu centra, sporta skolas, izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanai, skolēnu pārvadājumiem, skolēnu ēdināšanai, skolu digitālā aprīkojuma pilnveidošanai un citu projektu turpināšanai izglītības jomā.

Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai plānots finansējums 3 053 021 euro jeb 15,59% apmērā, tajā skaitā iepriekšējos gados saņemto un kārtējā gadā plānoto aizņēmumu procentu un apkalpošanas maksājumiem 414 042 euro, kas salīdzinājumā ar 2023.gadu ir auguši par 199 356 euro jeb  92%. Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem noteikti 5 000 euro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts finansējums 2 604 540 euro apmērā. Šajos izdevumos ietilpst finansējums pagastu komunālo saimniecību uzturēšanai, pilsētas teritorijas apsaimniekošanai, ielu apgaismojumam un investīciju projektu īstenošanai.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti 1 976 503 euro jeb 10,09% no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā 374 264 euro Sociālās aprūpes centra “Rožlejas” uzturēšanai, 150 236 euro Līvānu novada bāriņtiesas un 223 127 euro Līvānu novada  sociālā dienesta darbības nodrošināšanai, 972 480 euro  sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem, 64 223 euro algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem, 36 598 euro projekta “Mājokļu vides pieejamības pasākumu nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem” īstenošanai, 5 000 euro atbalstam Ukrainai un 150 565 euro citiem pasākumiem sociālās aizsardzības jomā.

Ekonomiskajai darbībai paredzēts finansējums 1 895 006 euro apmērā. Šajos izdevumos ietilpst finansējums Līvānu novada būvvaldes funkciju nodrošināšanai, valsts dotācija autoceļu (ielu) fonda uzturēšanai, kas sadalīta pa administratīvajām teritorijām, finansējums ceļu (ielu) investīciju projektiem, projektu konkursam “Līvānu novads VAR”, kura mērķis sniegt pašvaldības finansiālu atbalstu Līvānu novadā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, produkcijas un/vai pakalpojumu klāsta pilnveidošanu.

Atpūtai, kultūrai un reliģijai paredzēti 1 694 574 euro, kas sastāda 8,65% no kopējiem izdevumiem. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai, sporta klubu un reliģisko organizāciju atbalstam. 2024.gada budžetā dažādu sporta klubu atbalstam paredzēta dotācija 43 846 euro apmērā.  Līvānu novada pašvaldība ir atzīta par uzvarētāju Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā konkursā “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” un guvusi tiesības 2024.gadā organizēt pasākumus konkursa “Līvānu novads – Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2024” ietvaros, kuru finansēšanai piešķirti arī valsts budžeta līdzekļi 32 000 euro apmērā.

Sabiedriskās kārtības un drošības nozares izdevumi noteikti 50 415 euro apmērā. Atbilstoši Pašvaldību likuma prasībām ir plānots finansējums Līvānu novada pašvaldības policijas izveidei 32 415 euro apmērā.

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti 31 831 euro.

Veselībai paredzēti 4 505 euro.

Civilajai aizsardzībai plānoti 1 626 euro.

SAISTĪBAS

Uz 2024. gada 1.janvāri pašvaldībai ir 28 aizņēmumu līgumi un 4 galvojumu līgumi, no tiem 2024.gadā beigsies atmaksa 2 aizņēmumu līgumiem. Citas ilgtermiņa saistības veido operatīvā transportlīdzekļu noma. 2024.gada budžetā pašvaldības aizņēmumu atmaksai paredzēti 622 325 euro.  Saistību apmērs procentos 2024.gadā sastāda 11,66% (maksimālais pieļaujamais apjoms ir 20%).

2024.gadā plānots saņemt aizņēmumus kopsummā 1 586 863 euro, tajā skaitā:

1) 651 619 euro prioritārā investīciju projekta “Ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā” īstenošanai ( 01.06.2023. aizdevuma līgums Nr. A2/1/23/129);

2) 83 778 euro prioritārā investīciju projekta “Gājēju un veloceliņa izbūve līdz Grīvas mežam” īstenošanai (06.09.2023. aizdevuma līgums Nr. A2/1/23/302);

3) 99 266 euro EKII projekta “Viedo apgaismojuma tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu novadā” īstenošanai;

4) 81 000 euro transportlīdzekļu iegādei skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai;

5) 671 200 euro budžeta un finanšu vadībai.

Izstrādājot budžeta plānu kārtējam gadam, ir noteikti prioritāri veicamie darbi un ievērots pēctecības princips visā novadā kopumā. Šis ir viens no smagākajiem budžetiem, jo valsts pakāpeniski deleģē dažādas funkcijas pašvaldībām, nepiešķirot papildu finansējumu, tādejādi atņemot tām finanšu resursus sekmīgai attīstībai.