Izsoles
Līvānu logo un uzraksts apbūves tiesību izsole

Līvānu novada pašvaldība rīko apbūves tiesības izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam -  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 daļai, ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 8001, Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā.

Apbūves tiesību ilgums – 30 gadi. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6. 1 panta pirmo daļu, līgums par apbūves tiesību piešķiršanu pēc līguma termiņa beigām nav pagarināms.

Pieteikumu atvēršana norisināsies 2022. gada 18. martā, plkst. 13.00, domes sēžu zālē, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā.

Izsoles veids – rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. Dalības maksa izsolei ir EUR 10,00.

Uzzināt vairāk: