Projekti

Līvānu novada dome no 2018. gada oktobra sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „PROTI un DARI!” Nr.8.3.3.0/15/I/001.

Projekta mērķis

Projekta „PROTI un DARI!” mērķis ir attīstīt to jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem ieskaitot) prasmes, kuri pašlaik nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), un veicināt viņu iesaisti izglītībā, darba gaitās, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Līdz šim projektā kopumā tika iesaistīti 12 jaunieši. Projekta dalībnieki saņēma psihologa atbalstu un konsultācijas, intensīvu mentora un programmu vadītāja emocionālu un informatīvu atbalstu, kā arī profesionālu karjeras konsultāciju. Projekta ietvaros jauniešiem tiek sniegts atbalsts dažādu trūkstošo prasmju apgūšanā un problēmu risināšanā. Tiek plānotas aktivitātes un individuāli uzdevumi izvirzīto mērķu sasniegšanai.