egļu zari ar čiekuriem

No 2023.gada 21.novembra līdz 27.decembrim Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu, bērniem ar invaliditāti, politiski represētajām personām, aizgādņiem un Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem tiks izmaksāts ikgadējais Ziemassvētku pabalsts 30 EUR apmērā, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto bankas konta numuru.

Iesnieguma veidlapa pabalsta saņemšanai pieejama Līvānu novada pašvaldības mājaslapā (skatīt zemāk), izdrukātā veidā - Līvānu novada Klientu apkalpošanas centrā un pagastu pārvaldēs.

No 21.novembra iesniegumu var iesniegt:

  • klātienē – uzrādot nepieciešamo dokumentu oriģinālus – Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai pagastu pārvaldēs (Jersikas pagasta pārvalde 65329542; Rožupes pagasta pārvalde 65329456; Rudzātu pagasta pārvalde 65326333; Sutru pagasta pārvalde 65329150; Turku pagasta pārvalde 65326251);
  • elektroniski – aizpildītu iesnieguma veidlapu un nepieciešamos dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pasts@livani.lv vai e-adresi;
  • pa pastu – pašrocīgi parakstītu aizpildītu iesniegumu ar nepieciešamo dokumentu kopijām nosūtīt uz Līvānu novada pašvaldības KAC, Rīgas iela 77, Līvāni, LV5316

Lai saņemtu pabalstu, personai nepieciešams uzrādīt:

  • personu apliecinošu dokumentu,
  • invaliditāti apliecinošu dokumentu,
  • represētajiem – apliecību par represētā statusu,
  • aizgādņiem – saskaņā ar Līvānu novada Bāriņtiesas informāciju.

Pabalstu var saņemt personīgi vai pilnvarota persona, uzrādot augstāk minētos dokumentus un derīgu pilnvaru.

Neskaidrību gadījumā zvanīt uz klientu apkalpošanas centru pa tālr. 66954906 vai tuvāko pagasta pārvaldi.

Iesniegums pieejams šeit: