Pašvaldības budžets

1. Budžeta ieņēmumi

Līvānu novada pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 16 653 418 euro kopsummā un tos veido:

 • nodokļu ieņēmumi 7 850 753 euro (47,14 %);
 • nenodokļu ieņēmumi 156 370 euro (0,94 %);
 • ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 936 665 euro (5,63 %);
 • ieņēmumi no valsts budžeta un valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transfertu pārskaitījumiem 7 549 630 euro (45,33 %);
 • ieņēmumi no pašvaldību budžetu transferta pārskaitījumiem 160 000 euro (0,96 %).

2. Budžeta izdevumi

Līvānu novada pašvaldības 2024.gada pamatbudžetā tiek plānoti izdevumi 19 583 784 euro apmērā, tai skaitā:

 • vispārējie valdības dienesti 3 053 021 euro (15,59%), t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem un rezerve atlīdzībai  390 945 euro (2,00 %);
 • aizsardzība 1 626 euro (0,01%);
 • sabiedriskā kārtība un drošība 50 415 euro (0,26%);
 • ekonomiskā darbība 1 895 006 euro (9,68%);
 • vides aizsardzība 31 831 euro (0,16%);
 • teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2 604 540 euro (13,30%);
 • veselība 4 505 euro (0,02 %);
 • atpūta, kultūra un reliģija 1 694 574 euro (8,65%);
 • izglītība 8 271 763 euro (42,24%);
 • sociālā aizsardzība 1 976 503 euro (10,09%)

3. Saistības

Uz 2024. gada 1.janvāri pašvaldībai ir 28 aizņēmumu līgumi un 4 galvojumu līgumi, no tiem 2024.gadā beigsies atmaksa 2 aizņēmumu līgumiem.

Citas ilgtermiņa saistības veido operatīvā transportlīdzekļu noma.

2024.gada budžetā pašvaldības aizņēmumu atmaksai paredzēti 622 325 euro.

Saistību apmērs procentos no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām PFIF saimnieciskajā gadā) 2024.gadā sastāda 11,66%.

2024.gadā plānots saņemt aizņēmumus kopsummā 1 586 863 euro, tajā skaitā:

 • 651 619 euro prioritārā investīciju projekta “Ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā” īstenošanai ( 01.06.2023. aizdevuma līgums Nr. A2/1/23/129);
 • 83 778 euro prioritārā investīciju projekta “Gājēju un veloceliņa izbūve līdz Grīvas mežam” īstenošanai (06.09.2023. aizdevuma līgums Nr. A2/1/23/302);
 • 99 266 euro  EKII projekta “Viedo apgaismojuma tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu novadā” īstenošanai;
 • 81 000 euro transportlīdzekļu iegādei skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai;
 • 671 200 euro budžeta un finanšu vadībai.

 

1. Budžeta ieņēmumi

Līvānu novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 14 660 195  euro kopsummā un tos veido:

 • nodokļu ieņēmumi 6 821 908 euro (46,53 %);
 • nenodokļu ieņēmumi 101 392 euro (0,69 %);
 • ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 725 662 euro (4,95 %);
 • ieņēmumi no valsts budžeta transferta pārskaitījumiem 6 853 233 euro (46,75%);
 • ieņēmumi no pašvaldību budžetu transferta pārskaitījumiem 158 000 euro (1,08 %). 

2. Budžeta izdevumi

Līvānu novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžetā tiek plānoti izdevumi 18 469 737 euro apmērā, tai skaitā:

 • vispārējie valdības dienesti  2 488 230 euro (13,47%) 

t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem    28 782 euro (0,16 %)

 • aizsardzība 7 496 euro (0,04%)
 • sabiedriskā kārtība un drošība 24 007 euro (0,13%)
 • ekonomiskā darbība 2 839 934 euro (15,37%)
 • vides aizsardzība 97 085 euro (0,53%)
 • teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 904 244 euro (10,31%)
 • veselība 62 719 euro (0,34 %)
 • atpūta, kultūra un reliģija 1 792 498 euro (9,71%)
 • izglītība 7 385 746 euro (39,99%)
 • sociālā aizsardzība 1 867 778 euro (10,11%)

3. Finansēšana

Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2023.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 814 719 euro apmērā. Saistību apmērs procentos no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām PFIF) ir 10,87%. Līvānu novada pašvaldības aizņēmumu no Valsts kases neatmaksāta daļa uz 2023.gada 1.janvāri sastāda 9 009 105 euro.

2023.gadā plānots saņemt aizņēmumus 1 930 769 euro apmērā, tajā skaitā:

1 500 000 euro kopsummā prioritāru pašvaldības investīciju projektu īstenošanai:

1)“Ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā” 1 247 552 euro apmērā;

2) “Gājēju un veloceliņa izbūve līdz Grīvas mežam” 87 056 euro apmērā;

3)  “Pašvaldības ielas “Varoņu iela” atjaunošana/pārbūve (posms no 0.005 km līdz 0.605 km), Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā un pašvaldības ielas “Parka iela”, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā” 165 392 euro apmērā.

430 769 euro aizņēmums budžeta un finanšu vadībai.

2023.gadā plānots palielināt SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pamatkapitālu par 25 900 euro.

Budžeta līdzekļu atlikums 01.01.2023. 2 719 392 euro.

 

 

1. Ieņēmumu daļa.

Pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 15 625 526 euro kopsummā un tos veido:

 • nodokļu ieņēmumi 5 164 803 euro  (33,05 %)
 • nenodokļu ieņēmumi (no ieņēmumiem no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem,  pašvaldības īpašuma pārdošanas) 114 591 euro  (0,74 %)
 • maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 501 692 euro  (3,21 %)
 • transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām, ES fondu finansēto projektu īstenošanai paredzētie līdzekļi un pašvaldību maksājumi par izglītības pakalpojumiem)  9 844 440 euro  (63,00 %)

2. Izdevumu daļa.

Pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 19 738 792  euro apmērā (skat. 2.att.), tai skaitā:

 • vispārējie valdības dienesti 1 886 624 euro (9,56 %) 
  t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem    35 370 euro (0,18 %)
 • aizsardzība 5 876 euro (0,03 %)
 • sabiedriskā kārtība un drošība 14 454 euro (0,07 %)
 • ekonomiskā darbība 7 539 197 euro (38,19 %)
 • vides aizsardzība 124 370 euro (0,63 %)
 • teritoriju un mājokļu apsaimniekošana1 363 205 euro (6,91 %)
 • veselība 31 946 euro (0,16 %)
 • atpūta, kultūra un reliģija 1 318 475 euro (6,68 %)
 • izglītība 6 065 115 euro (30,73 %)
 • sociālā aizsardzība 1 389 530 euro (7,04 %)

3. Finansēšana.

Aizņēmumu saņemšana 3 488 291 euro

Aizņēmumu atmaksas 842 022 euro

Pamatkapitāla palielināšana 45 000 euro 
t. sk. SIA „ Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 45 000 euro

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1 511 997 euro

Kopā finansēšana  4 113 266 euro.

 

Līvānu novada pašvaldības parāds Valsts kasei uz 2022. gada 1. janvāri   8 393 458 euro.

2022. gadā plānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē kopsummā 3 488 291 euro, t. sk.:

 • 870 424 euro apmērā projekta „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 3.kārta” īstenošanai;
 • 25 964 euro apmērā projekta „Stāvlaukuma atjaunošana Rudzātu pagastā īstenošanai (Miera ielā 4a, Rudzātos);
 • 317 405 euro apmērā projekta „Līvānu novada pilsētas ielas un pagasta ceļu pārbūve īstenošanai (projekts uzsākts 2021.gadā);
 • 471 944 euro apmērā projekta „Līvānu novada pagastu ceļu pārbūve īstenošanai (ceļu (ielu) pārbūvei Rudzātu un Rožupes pagastos);
 • 1 802 554 euro apmērā projekta „Ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā īstenošanai (plānots vidēja termiņa aizņēmums kopsummā 2 167 147 euro).

Plānotais Līvānu novada domes parāds Valsts kasei uz 2022. gada 31. decembri  11 039 727 euro.

 


Paskaidrojuma raksts 2016. gada Līvānu novada pašvaldības budžetam

PAŠVALDĪBAS  PAMATBUDŽETS

1. Ieņēmumu daļa.

Pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi 13 569 438 euro apmērā (skat. 1.att.), tai skaitā:

nodokļu ieņēmumi 4 755 933 euro  (35,05%)
nenodokļu ieņēmumi 118 450 euro (0,87%)
transfertu ieņēmumi 8 312 413 euro (61,26%)
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 382 642 euro (2,82%)

2. Izdevumu daļa.

Pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi 14 882 280 euro apmērā (skat. 2.att.), tai skaitā:

vispārējie valdības dienesti   1 691 957 euro (11,37%), t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem 168 277 euro (1,13%)
aizsardzība 2 018 euro (0,01%)
sabiedriskā kārtība un drošība 84 026 euro (0,56%)
ekonomiskā darbība  4 078 455 euro (27,41%)
vides aizsardzība 8 718 euro (0,06%)
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 575 941 euro (10,59%)
veselība 12 529 euro (0,08%)
atpūta, kultūra un reliģija 1 110 411 euro (7,46%)
izglītība 5 351 210 euro (35,96%)
sociālā aizsardzība 967 015 euro (6,50%)

3. Finansēšana.

Aizņēmumi 1 278 931 euro
Aizņēmumu atmaksas   510 574 euro
Pamatkapitāla palielināšana

88 695 euro, t. sk.

 • SIA „Līvānu slimnīca” 88 695 euro
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 633 180 euro
Kopā finansēšana 1 312 842 euro

Līvānu novada domes parāds Valsts kasei uz 2016. gada 1. janvāri  – 6 445 219 euro.

2016. gadā plānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē:

 • 472 384 euro apmērā projekta „Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Līvānu novadā” īstenošanai;
 • 806 547 euro apmērā projekta „Līvānu novada pagastu ceļu pārbūve novadā” īstenošanai.

Plānotais Līvānu novada domes parāds uz 2016. gada 31. decembri – 7 189 068 euro.


Paskaidrojuma raksts 2015. gada Līvānu novada pašvaldības budžetam

Kopējais iedzīvotāju skaits Līvānu novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem 2015.gadā ir 12 983 iedzīvotāji:

Līvānu pilsētā – 8173;

Jersikas pagastā –1009;

Rožupes pagastā –1354;

Rudzātu pagastā – 843;

Sutru pagastā –636;

Turku pagastā – 967.

Bērnu un jauniešu skaits (līdz darba spējas vecumam) ir 1726; darbaspējīgo iedzīvotāju skaits – 8495; iedzīvotāju skaits pēc darba spējas vecuma – 2761.

2015.gadā Līvānu novadā dzīvo 8717 latvieši, 3410 krievi, 236 baltkrievi, 226 poļi, 393 pārējo tautību iedzīvotāji. No kopējā iedzīvotāju skaita novadā 12 073 cilvēki ir Latvijas pilsoņi, 665 ir nepilsoņi.

Dati par iedzīvotājiem: 01.01.2015.

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Līvānu novadā un valstī kopumā ir iedzīvotāju skaita samazinājums un salīdzinoši augstie bezdarba rādītāji. Tomēr pēdējos gados bezdarba līmeņa rādītājiem ir tendence samazināties.  Bezdarba līmeņa rādītāji Līvānu novadā:

2015.gada janvārī – 17%

Bezdarbnieku skaits - 1252, no tiem sievietes - 684, invalīdi - 195,  jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem – 113.

2013.gada decembrī – 18,6%

2012.gada decembrī – 18,7%

2011.gada decembrī -  16,2%

2010. gada decembrī - 17,9%

Avots: Nodarbinātības Valsts aģentūra

Demogrāfiskā situācija Līvānu novadā. Saskaņā ar Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotajiem datiem, 2014.gadā Līvānu novadā piedzimuši 87 bērni  (2013. gadā -  101); miruši – 196 cilvēki (2013.gadā - 203 cilvēki), laulības reģistrētas 63 pāriem (2013.gadā – 50).

2015. gadā Līvānu novada pašvaldības budžetā prioritāte ir valstī noteiktās minimālās darba algas palielināšana. Turpmākajos gados būtisku izdevumu daļu sastādīs Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gadam plānošanas perioda attīstības projektu izstrāde, ieviešana un līdzfinansēšana. Līvānu novada pašvaldības prioritāte būs visu pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sekmīgas darbības nodrošināšana, kā arī iedzīvotāju sociālo vajadzību apmierināšana.

Līvānu novada pašvaldības ilgtermiņa politika ir virzīta uz ģimeņu atbalstu, līdz ar to arī 2015.gadā tiks saglabāta iespēja ģimenēm ar bērniem, kuri apmeklē izglītības iestādes, saņemt pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas, kā arī vienreizējo pabalstu daudzbērnu ģimenēm. 2015.gadā Līvānu pašvaldība palielina pabalstu arī par bērna piedzimšanu (200 euro).

Iedzīvotāju sociālās labklājības veicināšanā lielākais kavēklis ir darba vietu trūkums, tāpēc turpmākajos gados tiks īpaši akcentēts pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu novadā. 2015.gada budžetā paredzēts finansējums Līvānu pilsētas Industriālās zonas attīstības tehniskā projekta izstrādei.

2015.gadā Līvānu novada pašvaldība plāno tupināt realizēt sekojošus projektus:

Nr.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Projekta kopējā summa, euro

Plānotais realizācijas laiks

1

Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežas reģionā (HEALTH IS WEALTH)

LV-LT-BY pārrobežu sadarbības programma

2 904

Projekta partnera budžets

01.01.2010.

līdz

30.04.2015.

2

 

Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības vecināšanai

Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/016/099

 

ERAF

5 751 758,60

5 610 410,92 (attiecināmās izmaksas)

141 347,68 (neattiecināmās izmaksas)

 

01.08.2013.

līdz

30.06.2015.

3

Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos „AQUA LIFE” (ŪDENS DZĪVE)

Nr .ELRII-349

 

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma

 

48 233

Projekta partnera budžets

01.07.2013.

līdz

30.06.2015.

4

Jersikas pagasta sporta zāles izveide

Nr.13-03-LL12-L413201-000006

ELFLA (LEADER)

5 897,01

4 157,86 (attiecināmās izmaksas)

1 739,15 (neattiecināmās izmaksas)

 

08.07.2014. līdz

10.07.2015.

5

Skatuves tērpu iegāde Rudzātu un Jersikas pagastu pašdarbības kolektīviem

Nr.14-03-LL12-L413201-000001

ELFLA (LEADER)

8 259,58

6 826,10 (attiecināmās izmaksas)

1 433,48 (neattiecināmās izmaksas)

 

20.01.2015. līdz

29.5.2015.

6

Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes īpašumā “Vuškārnieku mežs”

Nr.14-03-L12200-001177

ELFLA

1 794,00

04.02.2015. līdz

30.07.2015.

7

Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā – 3. kārta

Valsts atbalsta programma

Zivju fonda pasākums

4 821,80

Projektu plānots iesniegt izvērtēšanai 27.02.2015.

PAŠVALDĪBAS  PAMATBUDŽETS

1. Ieņēmumu daļa.

Pašvaldības 2015. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi 10 290 941 euro apmērā, tai skaitā:

nodokļu ieņēmumi 4 606 733 euro  (44,76%)
nenodokļu ieņēmumi   53 397 euro (0,52%)
transfertu ieņēmumi   5 261 257 euro ( 51,13%)
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 369 554 euro ( 3,59%)

2. Izdevumu daļa.

Pašvaldības 2015. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi 12 187 507 euro apmērā, tai skaitā:

vispārējie valdības dienesti 1 627 444 euro (13,35%), t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem 194 631 euro (1,6%)
aizsardzība 3 690 euro (0,03%)
sabiedriskā kārtība un drošība 81 870 euro (0,67%)
ekonomiskā darbība   2 375 227 euro (19,49%)
vides aizsardzība  5 855 euro (0,05%)
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 218 085 euro (9,99%)
veselība 23 120 euro (0,19%)
atpūta, kultūra un reliģija 1 043 919 euro (8,57%)
izglītība 4 823 804 euro (39,58%)
sociālā aizsardzība 984 493 euro (8,08%)

3. Finansēšana.

Aizņēmumi   1 931 449 euro
Aizņēmumu atmaksas 538 923 euro
Pamatkapitāla palielināšana

21 695 euro, t. sk.

 • SIA „Līvānu slimnīca” 21 695 euro
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 525 735 euro
Kopā finansēšana 1 896 566 euro

Līvānu novada domes parāds Valsts kasei uz 2015. gada 1. janvāri  - 5 834 245 euro.

2015. gadā plānots:

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 1 931 449 euro apmērā projekta „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu sasniedzamības un uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošanai, par aizņēmuma daļu 1 748 187,26 euro apmērā ir noslēgts Aizdevuma līgums ar Valsts kasi (2014.gada 15.oktobra aizdevuma līgums Nr. A2/1/14/790).

Plānotais Līvānu novada domes parāds uz 2015. gada 31. decembri – 7 202 263 euro.

Pielikumā:  Līvānu novada domes saistību grafiks.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs  A. Vaivods


Paskaidrojuma raksts 2014. gada Līvānu novada pašvaldības budžetam

Kopējais iedzīvotāju skaits Līvānu novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem 13 403 iedzīvotāji (2013. gada 1.jūlijs - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācija)

Līvānu pilsētā – 8481

Jersikas pagastā –1012

Rožupes pagastā –1394

Rudzātu pagastā – 876

Sutru pagastā –659

Turku pagastā – 981

Līvānu novada teritorijas kopplatība - 62 180 ha

Līvānu pilsēta – 497 ha

Rožupes pagasts – 18 163 ha

Rudzātu pagasts – 12 467 ha

Turku pagasts – 11 900 ha

Jersikas pagasts – 11 360 ha

Sutru pagasts – 7 793 ha

Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Līvānu novadā un valstī kopumā ir salīdzinoši augstie bezdarba rādītāji. Bezdarba dinamika joprojām uzrāda svārstības un nestabilitāti ekonomiskajā situācijā dažādos Latvijas reģionos. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2013.gada decembrī no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita bija 9,5%.

Bezdarba līmeņa dinamika Līvānu novadā saglabājas iepriekšējā gada līmenī (pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem):

2013.gada decembrī – 18,6%

2012.gada decembrī – 18,7%

2011.gada decembrī -  16,2%

2010. gada decembrī - 17,9%

2009. gada decembrī - 19,9%

Lai gan 2013.gadā Līvānu novadā bija vērojams dzimstības pieaugums, tomēr demogrāfiskā situācija kā valstī, tā novadā joprojām saglabā negatīvu bilanci. 2013.gadā Līvānu novadā piedzimis 101 bērns (2012. gadā -  72; 2011.gadā – 71), miruši – 203 cilvēki (2012.gadā -203 cilvēki; 2011.gadā – 213), laulības reģistrētas  50 pāriem (2012.gadā – 72; 2011.gadā – 51).

2014. gadā un turpmākajos trijos gados Līvānu novada pašvaldības galvenais uzdevums ir budžeta iespēju robežās apmierināt iedzīvotāju sociālās vajadzības, kā arī nodrošināt Eiropas Savienības finansēto novada attīstības projektu līdzfinansēšanu, kas tiek un 2014.gadā tiks realizēti saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2012.-2018.gadam.

Lai mazinātu sociāli ekonomisko problēmu slogu iedzīvotājiem, Līvānu novada pašvaldība 2014.gadā ir pārskatījusi dažādu sociālā atbalsta formu piemērošanu. Tiek paplašināts brīvpusdienu saņēmēju skaits novadā.

Iedzīvotāju sociālās labklājības veicināšanā lielākais kavēklis ir darba vietu trūkums, kā arī zemais atalgojums. Ņemot vērā minimālās algas apmēra pieaugumu valstī, pašvaldība 2014.gadā plāno palielināt atalgojumu strādājošajiem Līvānu novada pašvaldībā, kas tiek algoti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2014.gadā Līvānu novada pašvaldība plāno tupināt realizēt sekojošus projektus:

Nr.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Projekta kopējā summa, euro

Plānotais realizācijas laiks

1

Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide un aprīkojuma iegāde

Līguma Nr.1-61/7

 

Latvijas–Šveices sadarbības programma

 

142 287

01.06.2011

-

28.02.2014

2

Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos (BELLA DVINA 2)

LV-LT-BY pārrobežu sadarbības programma

 

77 859

Projekta partnera budžets

01.01.2010

-

01.02.2014

3

 

Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un

Baltkrievijas pārrobežas reģionā (HEALTH IS WEALTH)

 

LV-LT-BY pārrobežu sadarbības programma

2 904

Projekta partnera budžets

01.01.2010

-

31.12.2014

4

 

Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrāde un īstenošana Līvānu novada bērniem un to ģimenēm

1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/129

 

ESF

142 287

01.03.2012

-

28.02.2014

5

 

Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības vecināšanai

Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/016/099

 

ERAF

5 372 710

2013

-

2015

6

Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos

„NATURE THERAPY” (DABAS TERAPIJA)

Nr. ELRII-351

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma

 

22 020

Projekta partnera budžets

15.05.2013

-

14.07.2014

7

Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos „AQUA LIFE” (ŪDENS DZĪVE)

Nr .ELRII-349

 

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma

 

48 233

Projekta partnera budžets

01.07.2013

-

31.12.2014

8

Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada deju kolektīviem

Nr. 13-03-LL12-L413203-000003

ELFLA

(LEADER)

7 203

 

15.07.2013

-

30.08.2014

 

9

Elektroniskā informācijas stenda iegāde un uzstādīšana Līvānos

Nr. 13-03-LL12-L413204-000017

ELFLA

(LEADER)

20 588

 

15.07.2013

-

30.08.2014

PAŠVALDĪBAS  PAMATBUDŽETS

1. Ieņēmumu daļa.

Pašvaldības 2014. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi 12 161 670 euro apmērā, tai skaitā:

nodokļu ieņēmumi 4 320 420 euro  (35,5%)
nenodokļu ieņēmumi 57 877 euro ( 0,5%)
transfertu ieņēmumi   7 398 003 euro (60,8%)
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 385 370 euro (3,2%)

2. Izdevumu daļa.

Pašvaldības 2014. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi 13 818 281 euro apmērā, tai skaitā:

vispārējie valdības dienesti 1 539 602 euro (11,2%), t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem 217 609 euro(1,6%)
aizsardzība 3 610 euro
sabiedriskā kārtība un drošība   71 352 euro (0,5%)
ekonomiskā darbība 4 280 111 euro (31,0%)
vides aizsardzība 46 588 euro (0,3%)
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 398 916 euro (10,1%)
veselība 23 408 euro (0,2%)
atpūta, kultūra un reliģija  938 981 euro (6,8%)
izglītība 4 554 292 euro (32,9%)
sociālā aizsardzība 961 421 euro (7,0%)

3. Finansēšana.

Aizņēmumi 763 816 euro
Aizņēmumu atmaksas  558 163 euro
Pamatkapitāla palielināšana

32 461 euro, t. sk.

 • SIA „Līvānu slimnīca” 32 461 euro
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā    1 483 419 euro
Kopā finansēšana 1 656 611 euro.

Līvānu novada domes parāds Valsts kasei uz 2014. gada 1. janvāri  - 5694142 euro.

2014. gadā plānots:

Ņemt aizņēmumus Valsts kasē 763 816 euro apmērā projekta „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu sasniedzamības un uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošanai.

Plānotais Līvānu novada domes parāds uz 2014. gada 31. decembri – 5875287 euro.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods


 Paskaidrojuma raksts 2013. gada Līvānu novada pašvaldības budžetam

Kopējais iedzīvotāju skaits Līvānu novadā pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas 2013. gada janvārī - 13 914 iedzīvotāji (2012.gadā – 13 997).

Līvānu pilsētā – 8896 (2012.g. – 8960)

Rožupes pagastā – 1419 (2012.g. – 1410)

Jersikas pagastā – 1035 (2012.g. – 1044)

Turku pagastā – 1001 (2012.g. – 1004)

Rudzātu pagastā – 891 (2012.g. – 900)

Sutru pagastā – 672 (2012.g. – 679)

Līvānu novada teritorijas kopplatība – 62 180 ha

Līvānu pilsēta – 497 ha

Rožupes pagasts – 18 163 ha

Rudzātu pagasts – 12 467 ha

Turku pagasts – 11 900 ha

Jersikas pagasts – 11 360 ha

Sutru pagasts – 7 793 ha

Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Līvānu novadā un valstī kopumā ir salīdzinoši augstie bezdarba rādītāji. Bezdarba dinamika joprojām uzrāda svārstības un nestabilitāti ekonomiskajā situācijā dažādos Latvijas reģionos. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2013.gada janvārī 10,6 % (2012.gada attiecīgajā periodā - 11,7%) no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. 

Bezdarba līmeņa dinamika Līvānu novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras

(NVA) datiem:

2012.gada decembrī – 18,7%

2011.gada decembrī -  16,2%

2010. gada decembrī - 17,9%

2009. gada decembrī - 19,9%

2013. gadā Līvānu novada pašvaldība turpinās ieviest aktīvo nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Aktivitātē iesaistīti 440 bezdarbnieki. Aktivitāte īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”  ietvaros. Projekta norises laiks no 2012.gada 23.janvāra līdz 2014.gada 1.jūlijam.

Demogrāfiskā situācija kā valstī, tā novadā joprojām saglabā negatīvu bilanci. 2012. gadā Līvānu novadā piedzimis 72 cilvēks (2011.gadā – 71), miruši – 203 cilvēki (2011.gadā – 213), noslēgta 72 laulības (2011.gadā – 51).

2013. gadā un turpmākajos trijos gados Līvānu novada pašvaldības galvenais uzdevums ir budžeta iespēju robežās apmierināt iedzīvotāju sociālās vajadzības, kā arī nodrošināt Eiropas Savienības finansēto novada attīstības projektu līdzfinansēšanu, kas tiek un turpmāk tiks realizēti saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2012.-2018.gadam.

Saskaņā ar  2012.gada 18.decembrī valdībā apstiprinātajiem Ministru kabineta Noteikumiem par garantēto minimālo ienākumu līmeni, sākot no 2013.gada pašvaldības pilnībā finansē Garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksu  iedzīvotājiem, un tas noteiks 35 latu apmērā. Lai mazinātu sociāli ekonomisko problēmu slogu iedzīvotājiem, Līvānu novada pašvaldība 2013.gadā ir pārskatījusi dažādu sociālā atbalsta formu piemērošanu, t.sk. brīvpusdienu, bērna piedzimšanas pabalstu utl.

Iedzīvotāju sociālās labklājības veicināšanā lielākais kavēklis ir darba vietu trūkums, kā arī zemais atalgojums. Ņemot vērā, ka minimālās algas palielināšana pēdējos gados valstī nav veikta, palielinās sociālā nevienlīdzība un, pieaugot patēriņa cenām, arī darbaspējīgo iedzīvotāju nabadzība. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību, pašvaldība 2013.gadā un turpmākajos gados centīsies līdzsvarot atalgojumu zemāk atalgotajām iedzīvotāju kategorijām, kas tiek algotas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

2013.gadā Līvānu novada pašvaldība plāno tupināt realizēt sekojošus projektus:

Nr.

Projekta nosaukums

1.

ERAF projekts „Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 3.kārta”, Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/014.

2.

ERAF projekts „Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posmu sakārtošana”, Nr.3DP/3.2.1.0./10/APIA/SM/011.

3.

ERAF projekts „Līvānu novada pašvaldības pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana”, Nr.3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/009 (PII „Rūķīši” un Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs, pilsētvide virssaistības).

4.

Latvijas – Šveices programmas projekts „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos”, Nr. Nr.1-61/7.

5.

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekts „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos”, akronīms BELLA DVINA-2. Līvānu pašvaldība-projekta partneris.

6.

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekts „Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežas reģionā”, akronīms HEALTH IS WEALTH. Līvānu pašvaldība-projekta partneris.

7.

ESF projekts „Līvānu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/068/25.

8.

ESF projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Līvānu novada skolās”, Nr. 1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/126.

9.

ESF projekts „Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrāde un īstenošana Līvānu novada bērniem un to ģimenēm”, Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/129.

10.

SFL projekts „Ar jaunām idejām uz pārmaiņām”, Nr. 2012-SM2S-06.

11.

SFL projekts „Kaskurkadis kāpj kalnā”, Nr. 2012-SM2S-35.

12.

ELFLA projekts „Rožupes un Turku pagastu ceļu rekonstrukcija”,

 Nr. 11-03-L32100-000174.

13.

LEADER projekts „Skatuves tērpu iegāde Tautas deju kolektīvam „Rožupe””, Nr. 12-03-LL12-L413203-000001.

14.

LEADER projekts „Sociālā atbalsta centra izveide Rudzātu pagastā”, Nr. 12-03-LL12-L413101-000002.

15.

LEADER projekts „Jersikas svētās Magdalēnas Romas katoļu baznīcas renovācija”, Nr.12-03-LL12-L413204-000003.

16.

Notiek darbs pie tehnisko projektu izstrādes ERAF projektā „Līvānu novada pašvaldības ēku rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana – 2.kārta” (Autoosta un Asote, pilsētvide 4.kārta).

17.

2012. gadā iesniegts izvērtēšanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekts „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”. Līvānu pašvaldība-projekta partneris.

18.

2012. gadā iesniegts izvērtēšanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekts „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”. Līvānu pašvaldība-projekta partneris.

19.

Maijā tiks iesniegts izvērtēšanai ERAF projekts „Līvānu pilsētas satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu sasniedzamībai” (pilsētvide virssaistības). Plānots iesniegt, šobrīd norisinās darbs pie projekta sagatavošanas un tehnisko projektu izstrādes

2013.gadā Līvānu novada pašvaldības uzdevums ir esošo pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pilnvērtīgas darbības un sniegto pakalpojumu nodrošināšana. Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2012.-2018.gadam viena no prioritātēm ir uzņēmējdarbības veicināšana Līvānu novadā. Arī turpmākajos gados tiks stiprināts dialogs ar uzņēmējiem, kas ir viens no divpusējās konsultatīvās uzņēmēju padomes darbības mērķiem. Nākošajā plānošanas periodā (2014.-2020. gadā) pašvaldības mērķis ir maksimāli sekmēt uzņēmējdarbības teritoriju sakārtošanu novadā un labvēlīgas vides radīšanu ekonomiskas izaugsmei.

PAŠVALDĪBAS  PAMATBUDŽETS

 1. Ieņēmumu daļa.

Pašvaldības 2013. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi Ls 8 410 010 apmērā, tai skaitā:

nodokļu ieņēmumi Ls 2 770 510  (32,9%)
nenodokļu ieņēmumi   Ls 36 493 (0,4%)
transfertu ieņēmumi  Ls 5 328 998  (63,4%)
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Ls 274 009 (3,3%)

2. Izdevumu daļa.

Pašvaldības 2013. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi Ls 11 451 511 apmērā, tai skaitā:

vispārējie valdības dienesti Ls 939 507 (8,2%), t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Ls 30 000
aizsardzība Ls 1 780
sabiedriskā kārtība un drošība Ls 46 794 (0,4%)
ekonomiskā darbība   Ls 1 808 739 (15,8%)
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Ls 2 266 288 (19,8%)
veselība Ls 16 501 (0,1%)
atpūta, kultūra un reliģija Ls 758 559 (6,6%)
izglītība Ls 4 875 018 (42,6%)
sociālā aizsardzība Ls 738 325 (6,5%)

3. Finansēšana.

Aizņēmumi Ls 2 038 493
Aizņēmumu atmaksas Ls 287 643
Pamatkapitāla palielināšana

Ls 537 024, t. sk.

 • SIA „Līvānu slimnīca” Ls 53 617
 • SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”  Ls 483 407
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 1 827 675
Kopā finansēšana Ls 3 041 501

Līvānu novada domes parāds uz 2013. gada 1. janvāri Ls 2 558 626, t. sk.

Valsts kasei ≠ Ls 2 558 626

 

2013. gadā plānots:

Ņemt aizņēmumus Valsts kasē kopsummā Ls 2 038 493, t. sk.

            Ls 38 302 - Projekta „Līvānu novada Rožupes un Turku pagasta ceļu rekonstrukcija” īstenošanai (2012.gada 20.novembra aizdevuma līgums Nr. A2/1/12/689);

Ls 192 027 – projekta „Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana – 2.kārta” īstenošanai;

Ls 87 159 – projekta „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide” īstenošanai;

Ls 191 453 - projekta „Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posma sakārtošana” īstenošanai;

Ls 708 015 – projekta „Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 3.kārta” īstenošanai;

Ls 338 130 – projekta „Līvānu novada pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana” īstenošanai;

Ls 483 407 – projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, II kārta” īstenošanai.

Plānotais Līvānu novada domes parāds uz 2013. gada 31. decembri – Ls 4 292 252.

Pielikumā:  Līvānu novada domes saistību grafiks.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods  


Paskaidrojuma raksts Līvānu novada domes budžetam 2012. gadam

Kopējais iedzīvotāju skaits Līvānu novadā pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas uz 15.02.2012. - 13 997 iedzīvotāji (2011.gadā - 14 237), no tiem:

Līvānu pilsētā – 8960 ( - 202/2011.g. 9162)

Rožupes pagastā – 1410 ( - 18/2011.g. 1428)

Jersikas pagastā – 1044 ( - 62/2011.g. 1106)

Turku pagastā – 1004 ( + 64/2011.g. 940)

Rudzātu pagastā – 900 ( - 15/2011.g. 915)

Sutru pagastā – 679 ( - 7/2011.g. 686)

Līvānu novada teritorijas kopplatība - 62 180 ha

Līvānu pilsēta – 497 ha

Rožupes pagasts – 18 163 ha

Rudzātu pagasts – 12 467

Turku pagasts – 11 900 ha

Jersikas pagasts – 11 360 ha

Sutru pagasts – 7 793 ha

2012. gads iezīmē zināmu ekonomisko stabilizāciju valstī, tomēr šis gads ir izšķirīgs Latvijas izturībai pret iespējamiem atkārtotiem globālās ekonomikas satricinājumiem.

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012.gada janvāra beigās bija 11,7% (2011.gadā – 14,5%) no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita.  Zemākais bezdarba līmenis 2012.gada janvārī reģistrēts Rīgas reģionā - 8,4%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā - 20,2%.

Bezdarba līmeņa dinamika Līvānu novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem:

31.12.2011. bezdarba līmenis Līvānu novadā 16,2%

31.12.2010. bezdarba līmenis Līvānu novadā 17,9%

31.12.2009. bezdarba līmenis Līvānu novadā 19,9%

Līvānu novadā joprojām ir salīdzinoši augsts bezdarba rādītājs un sociālās spriedzes mazināšanai pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pasākumus, piemēram, 2011. gadā veiksmīgi tika īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētais pasākums „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”. 2012.gadā novadā tiek realizēts aktīvās nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Šajā nodarbinātības pasākumā 2012.gada sākumā Latvijā bija nodarbināti 1473 bezdarbnieki, no tiem Latgalē – 539. Līvānu novadā 2012.gada sākumā izveidotas 92 pagaidu sabiedrisko darbu vietas.

Demogrāfiskā situācija kā valstī, tā novadā joprojām saglabā negatīvu bilanci. 2011. gadā Līvānu novadā piedzimis 71 cilvēks (2010.gadā – 84), miruši – 213 cilvēki (2010.gadā – 229), noslēgta 51 laulība (2010.gadā – 36).

2011. gadā veiktās tautas skaitīšanas provizoriskie rezultāti rāda, ka iedzīvotāju skaits kopš 2000.gada visvairāk ir samazinājies tieši Latgalē (par 21,1%), kas skaidrojams gan ar zemo dzimstību, gan ar iedzīvotāju izceļošanu ekonomisku apsvērumu dēļ uz galvaspilsētu un ārvalstīm. Nestabilā ekonomiskā un sociālā situācija, augstais bezdarbs un salīdzinoši zemais atalgojums kavē iedzīvotāju atgriešanos Līvānos.

Sociāli ekonomiskā situācija 2011.gadā diemžēl nav uzlabojusies, ko pierāda ievērojamais Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta apmēra pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Saskaņā ar Līvānu novada Sociālā dienesta datiem 2011.gadā GMI nodrošināšanai izmaksāti 241 714 lati  (2010. gadā - 67 135 lati, 2009. gadā - 56 729 lati). Tas liecina, ka turpina pieaug to cilvēku skaits, kuriem nav pat minimālu ienākumu, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības.

2012. gadā un turpmākajos trijos gados Līvānu novada pašvaldības galvenais uzdevums ir budžeta iespēju robežās apmierināt iedzīvotāju sociālās vajadzības, kā arī nodrošināt Eiropas Savienības finansēto novada attīstības projektu līdzfinansēšanu, kas tiek un turpmāk tiks realizēti saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2012.-2018.gadam. 2012. gadā Līvānu novada pašvaldības uzdevums ir esošo pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pilnvērtīgas darbības un sniegto pakalpojumu nodrošināšana.

Iepriekšējos gados Līvānu novadā ieguldītas ievērojamas investīcijas iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, taču lielākais kavēklis novada izaugsmei un iedzīvotāju labklājībai ir darba vietu trūkums.

 Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam viena no prioritātēm ir uzņēmējdarbības veicināšana Līvānu novadā, ko plānots panākt, īpašu uzmanību pievēršot rūpnieciskās zonas infrastruktūras sakārtošanai ar potenciālu industriālā parka izveidei, kas būtu reāls pamats jaunu darba vietu radīšanai un iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanai.

Viens no uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem ir aktīva divpusējās pašvaldības – uzņēmēju konsultatīvās padomes darbība. Padomes darba rezultātā 2011. gadā ir uzlabota satiksmes un ielu apgaismojuma infrastruktūra Līvānu rūpniecības zonā, organizēti pasākumi uzņēmēju atbalstam, veikts izglītojošais darbs.

2012.gadā Līvānu novada pašvaldība plānot tupināt realizēt virkni svarīgu pasākumu novada ūdenssaimniecības attīstības, ēku energoefektivitātes un satiksmes drošības paaugstināšanas, ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošanas jomā, kā arī pasākumus, kas veicinās tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību Līvānu novadā.

2012. gadā plānots pabeigt Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādi.

PAŠVALDĪBAS  PAMATBUDŽETS

1. Ieņēmumu daļa

Pašvaldības 2012. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi Ls 6 833 670 apmērā, tai skaitā:

nodokļu ieņēmumi   Ls 2 606 928  (38,1%)
nenodokļu ieņēmumi Ls 27 992 (0,4%)
transfertu ieņēmumi   Ls 3 805 967  (55,7%)
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Ls 392 783 (5,8 %)

2. Izdevumu daļa

Pašvaldības 2012. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi Ls 8 009 345 apmērā, tai skaitā:

vispārējie valdības dienesti Ls 930 107 (11,6%)
aizsardzība Ls 1 000
sabiedriskā kārtība un drošība Ls 47 837 (0,6%)
ekonomiskā darbība  Ls 843 450 (10,5%)
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Ls 1 664 252 (20,8%)
veselība Ls 15 646 (0,2%)
atpūta, kultūra un reliģija  Ls 597 913 (7,5%)
izglītība Ls 2 964 782 (37,0%)
sociālā aizsardzība Ls 944 358 (11,8%)

3. Finansēšana.

Aizņēmumi Ls 8 435
Aizņēmumu atmaksas Ls 271 451
Pamatkapitāla palielināšana

Ls 17 814, t. sk.

 • SIA „Līvānu slimnīca” Ls 17 814
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 1 456 505
Kopā finansēšana Ls 1 175 675

Līvānu novada domes parāds uz 2012. gada 1. janvāri Ls 2 178 995, t. sk.

Valsts kasei - Ls 2 175 855

Vides investīciju fondam - Ls 3 140

2012. gadā plānots

Ņemt aizņēmumus Valsts kasē:

 • Ls 8 435 – projekta „Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai (2011.gada 22.novembra Aizdevuma līgums Nr. A2/1/11/730);       
 • Ls 42 574 – projekta „E-water” īstenošanai;
 • Ls 195 660 – projekta „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide” īstenošanai;
 • Ls 282 524 - projekta „Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posma sakārtošana” īstenošanai;
 • Ls 309 377 – projekta „Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 3.kārta” īstenošanai;
 • Ls 120 986 – projekta „Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolu ēku energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai;
 • Ls 53 569 - projekta „Veloceliņa izbūve Jaunsilavas ciemā” īstenošanai;
 • Ls 35 604 - Ceļa Steķi-Medņevka rekonstrukcijai;
 • Ls 196 297 – Turku un Rožupes pagasta ceļu rekonstrukcijai.

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” 12.pielikumu Līvānu novada pašvaldības aizņēmumu dzēšanai tiks novirzīta neizmaksātā valsts budžeta dotācija Ls 200 000 apmērā.

Plānotais Līvānu novada domes parāds uz 2012. gada 31. decembri – Ls 2 939 652.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs  A. Vaivods


Paskaidrojuma raksts Līvānu novada domes budžetam 2011. gadam

Kopējais iedzīvotāju skaits Līvānu novadā 14 237 (PMLP dati uz 10.02.2011.), no tiem

Līvānu pilsētā – 9162

Rožupes pagastā – 1428

Jersikas pagastā – 1106

Turku pagastā – 940

Rudzātu pagastā – 915

Sutru pagastā - 686

Līvānu novada teritorijas kopplatība - 62 180 ha

Līvānu pilsēta – 497 ha

Rožupes pagasts – 18 163 ha

Rudzātu pagasts – 12 467

Turku pagasts – 11 900 ha

Jersikas pagasts – 11 360 ha

Sutru pagasts – 7 793 ha

Sociāli ekonomiskā situācija Līvānu novadā ir cieši saistīta ar ekonomisko situāciju Latvijā kopumā. Valstī 2011. gada sākumā vidējais bezdarba līmenis bija 14,5 % no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Latgales reģionā bezdarba līmenis ir visaugstākais valstī (vidēji 22,6%). Lai gan salīdzinot ar 2010. gadu bezdarba līmenis Līvānu novadā ir nedaudz samazinājies (skat. zemāk.), tomēr tas neliecina par nozīmīgu ekonomiskās situācijas uzlabošanos.

 Bezdarba līmeņa dinamika pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem:

 • 31.12.2009. bezdarba līmenis Līvānu novadā 19,9%
 • 31.12.2010. bezdarba līmenis Līvānu novadā 17,9%

Bezdarbnieku skaits pa problēmgrupām Līvānu novadā (31.12.2010.):

Bezdarbnieku skaits 1693, t.sk.:

 • sievietes – 931
 • invalīdi – 136
 • jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem – 242
 • citi – 384.

Sociālo spriedzi novadā mazina dažādi sociāla rakstura pasākumi, piemēram, Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētais pasākumsApmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”, kuras ietvaros 2010. gadā iespēja nopelnīt iztiku 100 latu apmērā mēnesī bija  527 bezdarbniekiem Līvānu novadā. Cita veida NVA organizētajās apmācībās 2010. gadā iesaistījušies 92 bezdarbnieki, darbā iekārtojušies 55 cilvēki.

Bažas rada demogrāfiskā situācija valstī un arī Līvānu novadā. 2010. gadā Līvānu novadā miruši 229 cilvēki, dzimuši 84, kas nozīmē, ka mirušo skaits vairāk kā 2,5 reizes pārsniedz attiecīgajā periodā dzimušo skatu. Joprojām daudz ir to cilvēku, kas izceļo no valsts ekonomisku apsvērumu dēļ un dodas darba meklējumos uz ārzemēm. Lai gan precīzas uzskaites nav, tomēr šādu cilvēku skaits ir liels. Emigrē arī ģimenes kopā ar bērniem, kas vēl vairāk pasliktina demogrāfisko fonu.

Sociāli ekonomiskā situācija atstāj ietekmi arī uz pašvaldības budžetu, piemēram, sociālajai palīdzībai Garantētā minimālā ienākuma GMI veidā 2009. gadā izmaksāti 56 729 lati, bet 2010. gadā – jau 67 135 lati. Tas liecina, ka pieaug to cilvēku skaits, kuriem nav pat minimālu ienākumu, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības. Pēc NVA datiem pieaug arī ilgstošo bezdarbnieku skaits, kuru īpatsvars gan valstī, gan novadā sasniedz vairāk kā pusi no kopējā bezdarbnieku skaita.

Vairāki novada uzņēmumi ir samazinājuši ražošanas apjomus un darba vietu skaitu. Tas saistīts ar objektīviem ekonomiskiem apstākļiem, nodokļu pieaugumu, kā arī to, ka sarūk iedzīvotāju pirktspēja, ražošanas un tirdzniecības apjomi.

2011. gadā un turpmākajos trijos gados Līvānu novada pašvaldības galvenais uzdevums ir budžeta iespēju robežās apmierināt iedzīvotāju sociālās vajadzības, kā arī saglabāt darba vietas novadā. 2011. gadā darbu novadā uzsāks jauna struktūrvienība - Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs „Rožlejas”, kas nodrošinās alternatīvo sociālo aprūpi novada vecajiem ļaudīm, kā arī bērniem. Tiks radītas jaunas darba vietas.

Lai veicinātu demogrāfisko situāciju, Līvānu novada dome līdz 50 latiem (līdz šim 15 lati) 2011. gadā palielinājusi pašvaldības pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā.

2011. gadā un turpmāk Līvānu novada pašvaldībai būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot, piemēram, dzīves vides kvalitāti novadā, ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu infrastruktūru. Lielākie projekti ir, piemēram, Rīgas ielas ietvju, veloceliņu un daļēji arī braucamās daļas rekonstrukcija, kas tiks realizēta 3 posmos. Daudzdzīvokļu māju iekškvartālu, kā arī vairāku pilsētas ielu rekonstrukcija. 2011. gadā noslēgsies apjomīgie Līvānu novada centrālās bibliotēkas rekonstrukcijas darbi.

Lai nodrošinātu līdzsvarotu novada attīstību, investīciju sadalījums tiek līdzsvarots visa novada teritorijā, piemēram, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiek veikti ne tikai izglītības iestādēs pilsētā (bērnudārzs „Rūķīši”, mūzikas skolas ēka), bet arī laukos (Jaunsilavas, Rožupes un Jersikas pamatskola).

2011. gadā tiks uzsākts darbs pie divu nozīmīgu plānošanas dokumentu izstrādes:

 1. Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. -2018. gadam izstrādes;
 2. Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes.

PAŠVALDĪBAS  PAMATBUDŽETS

1. Ieņēmumu daļa.

Pašvaldības 2011. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi Ls 6 551 013 apmērā, tai skaitā:

nodokļu ieņēmumi Ls 2 189 350 jeb 33,4%
nenodokļu ieņēmumi  Ls 23 530 jeb 0,4%
transfertu (valsts mērķdotācijas utl.) ieņēmumi  Ls 3 994 090 jeb 61,0%
budžeta iestāžu ieņēmumi Ls 344 043 jeb 5,2%

2. Izdevumu daļa.

Pašvaldības 2011. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi Ls 8 851 915 apmērā, tai skaitā:

vispārējie valdības dienesti Ls 964 051 jeb 10,9%
aizsardzība Ls 4 350
sabiedriskā kārtība un drošība Ls 47 743 jeb 0,5%
ekonomiskā darbība Ls 823 149 jeb 9,3%
pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Ls 2 817 959 jeb 31,8%
veselība Ls 15 570 jeb 0,2%
atpūta, kultūra un reliģija Ls 515 103 jeb 5,8%
izglītība Ls 2 945 294 jeb 33,3%
sociālā aizsardzība  Ls 718 696 jeb 8,1%

3. Finansēšana.

Aizņēmumi Ls 256 763
Aizņēmumu atmaksas Ls 161 685
Pamatkapitāla palielināšana 

Ls 16 359, t. sk.

 • SIA „Līvānu slimnīca” Ls 8 518
 •  SIA „Preiļu slimnīca” Ls 7 841
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 2 222 183
Kopā finansēšana Ls 2 300 902

Līvānu novada domes parāds uz 2011. gada 1. janvāri Ls 2 043 672, t. sk.

Valsts kasei - Ls 2 036 344

Vides investīciju fondam - Ls 7 328

2011. gadā plānots

Ņemt aizņēmumus Valsts kasē:

 • Ls 50 354 - Rudzātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai (2010.gada 3.novembra aizdevuma līgums Nr. P-474/2010);
 • Ls 72 647 - Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošanas – 2.kārtas īstenošanai (2010.gada 20.decembra aizdevuma līgums Nr. P-567/2010);
 • Ls 133 762 - Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Līvānu novada Rožupes ciemā īstenošanai (2010.gada 29.jūlija aizdevuma līgums Nr. P-254/2010);
 • Ls 143 340 - apmērā Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai;
 • Ls 33 850 - projekta BELLA DVINA-2 īstenošanai;
 • Ls 27 670 - Ceļa Jersika – Plintaukas rekonstrukcijai;
 • Ls 21 103 - Ceļa Steķi - Medņevka rekonstrukcijai;
 • Ls 82 737 - projekta HEALTH WEALTH īstenošanai;
 • Ls 67 215 - Pašvaldības ēkas Stacijas ielā 2, Līvānos rekonstrukcijai;
 • Ls 29 776 - projekta E-Water īstenošanai;
 • Ls 48 000 - Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai Līvānu slimnīcas ēkas rekonstrukcijai.

Plānotais Līvānu novada domes parāds uz 2011. gada 31. decembri – Ls 2 556 717.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods