Līvānu novada pašvaldības noteikumi

 

Līvānu novada pašvaldības Ētikas kodekss (2015.01.29)

 

Līvānu novada domes noteikumi “Līvānu  novada pašvaldības privātuma politika” (2019.10.31)

 

Līvānu novada domes noteikumi „Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtība Līvānu novadā” (2013.05.30)


Līvānu novada domes noteikumi “Kārtība, kādā tiek izsniegtas subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem” (2015.11.26)

 

Līvānu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi (2015.12.17)


Līvānu novada domes noteikumi “Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (2019.08.29)

 

Līvānu novada domes noteikumi „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana” (2017.01.22)


Līvānu novada domes noteikumi „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana” (2017.10.26)

 

Līvānu novada pašvaldības noteikumi „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā” (2018.09.27)


Līvānu novada pašvaldības noteikumi “Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” (2018.11.29)

 

Līvānu novada pašvaldības noteikumi "Amatu savienošanas un blakus darba atļaujas izsniegšanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā" (2018.12.28)

 

Līvānu novada pašvaldības noteikumi "Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā" (2018.12.28)

 

Līvānu novada domes noteikumi Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtība Līvānu novada pašvaldībā (2019.01.31)

 

Līvānu novada pašvaldības noteikumi „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai“  (2019.12.31) Ar grozījumiem: 2019.12.26; 2020.04.16.

 

Nolikums projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai(2020.03.26)

 

Noteikumi “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” (2020.01.30)

 

Iekšējās kārtības noteikumi “Ielu tirdzniecībai pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā “Jaunais tirgus” Rīgas ielā 108C, Līvānos” (2020.07.14.) Iesnieguma forma

 

Līvānu novada domes konkursa skolēniem „Mana biznesa ideja2020” nolikums

 

Noteikumi Nr.3 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Līvānu novada pagastu pārvaldēs” (2020.11.26.)

 

Nolikums projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai (2021.03.25.) Pielikumi (*docx)