AP 2019-2025

/images/news/large/5112.jpg

18.04.2018

Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025. gadam izstrādes ietvaros norisinājās 12 darba grupas

Iveta Dobele,

Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece

 

Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025. gadam izstrādes ietvaros  19. un 20. martā norisinājās 7 tematiskās jeb sektorālās darba grupas, kurās piedalījās Līvānu novada uzņēmēji, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas grupu, kultūras, mākslas, sporta, tūrisma, izglītības un jauniešu, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu iestāžu, valsts iestāžu pārstāvji un novada domes daļu vadītāji (kopā 81 dalībnieks).

 

Pēc nedēļas, 26. un 27. martā, šādas 6 teritoriālās darba grupu diskusijas tika organizētas arī katrā Līvānu novada pagastā un Līvānu pilsētā, kurās piedalījās pagastu vadība un dažādu nozaru pārstāvji (kopā 61 dalībnieks).

 

Katrā darba grupā tika izvērtēta Līvānu novada kopējā, kā arī katra pagasta  un pilsētas esošā situācija, un sniegti priekšlikumi novada tālākai attīstībai. Darba grupu sniegto priekšlikumu rezultātā tika sagatavota Līvānu novada vīzija, attīstības prioritātes un rīcību virzieni, sagatavota SVID analīze.

 

Darba grupu mērķis bija atrast Līvānu novada unikālo un atšķirīgo, attīstības vājumus un spēka punktus, dodot impulsu visaptverošas un uz vietējām vajadzībām balstīta attīstības plānošanas dokumenta izstrādei turpmākai novada attīstībai.

 

Saņemtie priekšlikumi ir svarīgs instruments politikas un Līvānu novada attīstības plānošanā, lai sekmētu attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu un pašvaldības pieņemto lēmumu savstarpējo saskaņotību.

 

Attīstības programmas 2019-2025 izstrādes ietvaros tiek veikti dažādi sabiedrības līdzdalības pasākumi, un šobrīd  norisinās arī darbs ne tikai pie Līvānu novada iedzīvotāju aptaujas, kas noslēdzās 15.aprīlī, bet arī uzņēmēju, blakus esošo pašvaldību un citu speciālistu aptaujas anketu rezultātu apkopošanas.

 

Turpmāk tiek paredzēta arī Attīstības programmas 2019-2025 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas procedūras organizēšana.

 

Vēlamies pateikties ikvienam Līvānu novada iedzīvotājam par līdzdarbošanos un aicinām arī turpmāk iedzīvotājus būt aktīviem šī dokumenta izstrādes procesā!