Projekti

/images/news/large/7478.jpg

29.09.2020

Pabeigta Baznīcas ielas pārbūve

Lai veicinātu uzņēmējdarbību un nodrošinātu infrastruktūras attīstību, 2019.gada aprīlī Līvānos tika uzsākti Baznīcas ielas pārbūves darbi, kas šobrīd ir pilnībā pabeigti un šī gada 25.septembrī objekts ir pieņemts ekspluatācijā. Baznīcas ielas pārbūve tika veikta projekta “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2” ietvaros. 

 

Veicot Baznīcas ielas pārbūvi 760 m garumā ir:

1) ierīkota lietus ūdens kanalizācija;

2) atjaunoti elektroapgādes un apgaismojuma tīkli;

3) pārbūvēti zemsprieguma kabeļi;

4) pārbūvēti vājstrāvu komunikācijas kabeļi;

5) izbūvētas ietves un stāvlaukums.

 

Būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību - IK “Aleksejs Ivanovs” un autoruzraudzību – SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”.

 

Projekta mērķis – veicot Baznīcas ielas infrastruktūras uzlabošanu, paaugstināt Līvānu industriālās zonas Nr.2 sasniedzamību, samazināt degradēto teritoriju platību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju Līvānu pilsētā, uzlabot pilsētas pievilcību, un tās kā reģionālā attīstības centra potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 081 339,09 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas - 938 065,68 EUR, no kurām:

•ERAF līdzfinansējums 85 % – 797 355,83 EUR;

•Valsts budžeta dotācija 4,5 % – 42 212,95 EUR;

•Pašvaldības finansējums 10,5% apmērā – 98 496,90 EUR;

•Neattiecināmās izmaksas –143 273,41 EUR.

 

Projekta rezultāti:

-  veikta Baznīcas ielas pārbūve 760 m garumā, t.sk. ierīkots apvienotais gājēju veloceliņš, ierīkota lietus ūdens kanalizācija, atjaunoti elektroapgādes un apgaismojum tīkli, pārbūvēti vājstrāvas tīkli;

- Uzņēmumos radītas 5 jaunas darba vietas;

- Uzņēmēju piesaistītās investīcijas vismaz 497 355,83 EUR apmērā;

- Par 2,656 ha samazināta degradētā teritorija.

 

Projekts tiek realizēts 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 2. kārta” ietvaros.