Projekti

/images/news/large/7294.jpg

13.07.2020

Apstiprināts projekts “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta”

Šī gada 9.jūlijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un Līvānu novada domi ir parakstīta vienošanās par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/010 “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta” īstenošanu.

 

Projekta mērķis - veicot industriālās zonas pielāgošanu jaunu uzņēmumu izvietošanai, nodrošināt kvalitatīvu, pieejamu un pievilcīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu novadā.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības:

1) Ēku un būvju nojaukšana, tai skaitā inženiertīklu demontāža un pārbūve, teritorijas sakārtošana:

- projekta teritorijā esošo ēku un būvju demontāža;

- vājstrāvas tīklu pārbūve;

- noliktavu laukuma izbūve;

- lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve;

- labiekārtošanas darbi (zāliena ierīkošana).

2) Būvdarbu būvuzraudzība;

3) Būvdarbu autoruzraudzība;

5) Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde;

6) Publicitātes pasākumu nodrošināšana.

 

Veicot Līvānu novada pašvaldības uzņēmuma SIA "Līvānu siltums" teritorijas infrastruktūras sakārtošanu, kuru Līvānu novada dome nomā, samazināsies Līvānu industriālās zonas (turpmāk-LIZ) degradēto teritoriju platība, tiks attīstīta uzņēmējdarbība un paaugstināta konkurētspēja Līvānu pilsētā, uzlabojot pilsētas pievilcību, un tās kā reģionālās nozīmes attīstības centra potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Projekta aktivitāšu realizācijas rezultātā tiks veikta degradētās teritorijas sakārtošana 2,19 ha platībā, kas ilgtermiņā nodrošinās vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu LIZ teritorijā.

 

Projekta realizācijas laiks 24 mēneši.

 

Projekta kopējās izmaksas 795 657,83 EUR apmērā, t.sk. 765 620,70 EUR ir attiecināmās izmaksas, no kurām 83,49% ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 639 216,95 EUR apmērā, 4,41% Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 33 738,40 EUR apmērā un 10,28% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 78 687,60 EUR apmērā, privātās attiecināmās izmaksas 1,83% - 13 977,75 EUR un neattiecināmās izmaksas ir 30 037,13 EUR.