Projekti

/images/news/large/6635.jpg

15.11.2019

Projekta realizācijas rezultātā Līvānu 1. vidusskola kļuvusi modernāka un košāka

Kopš 2017. gada vasaras Līvānu 1. vidusskolā tika realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekts “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” (projekta Nr.8.1.2.0/17/I/002).

 

Projekta mērķis - veikt Līvānu 1.vidusskolas mācību vides infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

 

Projekta ietvaros ir veikta:

- ergonomiskas mācību vides izveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai (izremontētas 44 mācību telpas, skolas gaiteņi un sanitārie mezgli Līvānu 1. vidusskolā Rīgas ielā 101 un Zaļā ielā 43, veikta Līvānu 1. vidusskolas bibliotēkas atjaunošana, iegādātas jaunas mēbeles visiem mācību kabinetiem);

- IKT risinājumu ieviešana un pieejamības nodrošināšana visā skolā (iegādāti stacionārie un portatīvie datori, planšetes, dokumentu kameras, interaktīvās tāfeles, 3D printeris, balsošanas pultis);

- Izveidota un aprīkota ķīmijas klase 7.-9.klašu grupai;

- Izveidota un aprīkota ķīmijas laboratorija 7.-9.klašu grupai;

- Izveidots un aprīkots bioloģijas kabinets 7. - 9. klašu grupai.

 

Līvānu 1.vidusskolas mācību vides uzlabošana sekmēs kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura ieviešanu izglītības iestādē, būs vērtīgs sadarbības resurss pārējām novada skolām, kā arī labās prakses piemērs citām līdzīgām izglītības iestādēm reģionā.