Projekti

/images/news/large/6485.jpg

18.09.2019

Apstiprināts projekts “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2”

2019. gada 6. septembrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Līvānu novada domi ir parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/002 “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2” īstenošanu.

 

Projekta mērķis – veicot Baznīcas ielas infrastruktūras uzlabošanu, paaugstināt Līvānu industriālās zonas Nr.2 sasniedzamību, samazināt degradēto teritoriju platību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju Līvānu pilsētā, uzlabot pilsētas pievilcību, un tās kā reģionālā attīstības centra potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 

Projektā plānotās darbības:

1) Baznīcas ielas pārbūve;

2) Lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana;

3) Elektroapgādes un apgaismojuma tīkla atjaunošana;

4) Zemsprieguma kabeļu pārbūve;

5) Vājstrāvu komunikācijas kabeļu pārbūve;

6) Baznīcas ielas pārbūves būvuzraudzība;

7) Baznīcas ielas pārbūves autoruzraudzība;

9) Publicitātes pasākumi.

 

Šī gada martā tika noslēgts līgums ar SIA “Ošukalns” par Baznīcas ielas pārbūvi un aprīlī tika uzsākti būvdarbi. Būvuzraudzību veic IK “Aleksejs Ivanovs” un autoruzraudzību – projektēšanas birojs “Austrumi”.

 

Projekta realizācijas laiks 18 mēneši.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 081 339,09 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas - 938 065,68 EUR, no kurām:

•ERAF līdzfinansējums 85 % – 797 355,83 EUR;

•Valsts budžeta dotācija 4,5 % – 42 212,95 EUR;

•Pašvaldības finansējums 10,5% apmērā – 98 496,90 EUR;

•Neattiecināmās izmaksas – 143 273,41 EUR.

 

Plānotie rezultāti:

- veikta Baznīcas ielas pārbūve 760 m garumā, t.sk. ierīkots apvienotais gājēju veloceliņš, ierīkota lietus ūdens kanalizācija, atjaunoti elektroapgādes un apgaismojum tīkli, pārbūvēti vājstrāvas tīkli;

- Uzņēmumos radītas 5 jaunas darba vietas;

- Uzņēmēju piesaistītās investīcijas vismaz 497 355,83 EUR apmērā;

- Par 2,656 ha samazināta degradētā teritorija.

 

Projekts tiek realizēts 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 2. kārta” ietvaros.