Projekti

/images/news/large/6382.jpg

05.08.2019

ERAF projekta Nr.5.6.2.0/16/I/003 ietvaros turpinās vairāku Līvānu ielu atjaunošanas darbi

Kopš 2017.gada turpinās projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās  zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” (Nr.5.6.2.0/16/I/003) realizācija ar mērķi veikt Līvānu pilsētas ielu tīkla infrastruktūras uzlabošanu, lai paaugstinātu Līvānu industriālās zonas sasniedzamību, samazināt degradēto teritoriju platību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju Līvānu pilsētā, uzlabot pilsētas pievilcību, un tās kā reģionālā attīstības centra potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 

Laika posmā no 2019.gada maija līdz šim brīdim Fabrikas ielā ir veikti dažādi ceļa daļas būvniecības darbi. 

 

Projekta tiešā mērķa grupa ir esošie Līvānu industriālās zonas uzņēmumi un to darbinieki, jo projekta ieviešanas rezultātā tiks stimulēta gan to uzņēmumu attīstība, kas atrodas tiešā Stacijas ielas, Fabrikas ielas, Celtniecības ielas posma tuvumā, gan arī to, kuri izmanto šīs ielas kā savienojumu, lai nokļūtu uz teritorijām, kas pieder uzņēmumiem  Mazajā Fabrikas ielā, turpmākajā Celtniecības ielas posmā, Stirnu ielā un Mazajā Stirnu ielā, kā arī tiešā mērķa grupa ir potenciālie investori. Dzelzceļa gājēju pārejas – tilta virs sliežu ceļiem – izbūves rezultātā Līvānu industriālās zonas uzņēmumu darbiniekiem būtiski tiks uzlabotas ikdienas pārvietošanās iespējas un drošība.

 

Plānotie projekta rezultāti:

-         Fabrikas ielas atjaunošana 579  m garumā (t.sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli un apgaismojums, vājstrāvas tīkli);

-         Stacijas ielas pārbūve 779 m garumā (t.sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli un apgaismojums, vājstrāvas tīkli);

-         Celtniecības ielas posma pārbūve 230 m garumā (t.sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkli un apgaismojums);

-         Dzelzceļa gājēju pārejas, tilta virs sliežu ceļiem, izbūve;

-         Uzņēmumos radītas 37 darba vietas;

-         Uzņēmēju piesaistītās investīcijas vismaz  2 114 640,37  EUR apmērā;

-         Revitalizēta degradētā teritorija 8,47 ha.

 

Projekta kopējās izmaksas: 2 549 518,34 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 2 487 812,20 EUR, no kurām:

-        ERAF līdzfinansējums 85 % apmērā – 2 114 640,37 EUR;

-        Valsts budžeta dotācija 4,5 % apmērā –  111 951,55 EUR;

-        Pašvaldības finansējums 10,5 % apmērā – 261 220,28 EUR;

-        Neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums) – 61 706,14 EUR.

 

Projekts tiek realizēts 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, Trešās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” (5.6.2.0/16/I/003) ietvaros.