Projekti

/images/news/large/6159.jpg

10.05.2019

Apstiprināts Līvānu novada domes projekts “Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijā”

Šī gada 7. maijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Līvānu novada domi ir parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.3.1.0/18/I/004 “Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijā” īstenošanu.

 

Projekta mērķis – veicināt uzņēmējdarbības attīstību Līvānu novada pagastos, nodrošinot atbilstošu un pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības:

1) Pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" būvprojekta izstrāde;

2) Pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošana;

3) Pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošanas būvuzraudzība;

4) Pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošanas autoruzraudzība;

5) Publicitātes pasākumi.

 

 

Šī gada aprīlī ir noslēgts līgums ar ceļu būves firmu “Binders” par autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošanas darbu veikšanu. Būvuzraudzību veiks IK “Aleksejs Ivanovs”.

 

Projekta realizācijas laiks 12 mēneši no vienošanās parakstīšanas

 

Projekta kopējās izmaksas 216 612,68 EUR, no kurām:

- ERAF līdzfinansējums 116 988,46 EUR (54,01%)

- Valsts budžeta dotācija 17 898,86 EUR (8,26%)

- Pašvaldības finansējums 41 764,02 EUR (19,28%)

- Cits publiskais finansējums 39 961,34 EUR (18,45%)

 

Plānotie rezultāti:

- veikta pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošana 640 m garumā,

- radītas 4 jaunas darba vietas,

- piesaistītas investīcijas vismaz 156 949,80 EUR apmērā.

 

Projekts tiek realizēts 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 2. kārta” ietvaros.