Aktualitātes

/images/news/large/6623.jpg

13.11.2019

18. novembrī novada pagastos tiks pasniegti Līvānu novada domes Pagodināšanas raksti

Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgajos pasākumos pagastos vietējiem cilvēkiem par labu darbu un sabiedrisko aktivitāti tiks pasniegti Līvānu novada domes Pagodināšanas raksti.

 

14.novembrī 14.00 Jaunsilavas pamatskolā ar Līvānu novada domes Pagodināšanas rakstu apbalvos Turku pagasta iedzīvotājus:

Tatjanu un Jāni Cermeniekus, Turku pagasta iedzīvotājus, par ģimenisko vērtību stiprināšanu, kā arī sakarā ar dimanta kāzu jubileju;

Veltu un Albertu Cērmeniekus, Turku pagasta iedzīvotājus, par ģimenisko vērtību stiprināšanu, kā arī sakarā ar zelta kāzu jubileju;

Janīnu Usāri, Jaunsilavas pamatskolas direktori, par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu pedagoģisko darbu, Līvānu novada tēla popularizēšanu;

Līgu Slicu, Jaunsilavas pamatskolas skolotāju, par profesionālu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību un augstiem sasniegumiem darbā ar talantīgajiem skolēniem, kā arī par brīvprātīgo darbu Jaunsilavas pamatskolas estētiskās vides veidošanā;

Emīliju Ragozinu, piemājas saimniecības īpašnieci, par  lauksaimniecības attīstības veicināšanu un veiksmīgu darbību piemājas saimniecībā;

Edgaru Vutnānu, Turku pagasta iedzīvotāju, par aktīvu darbību Turku saieta nama amatierteātra kolektīvā un radošu darbu kultūras dzīvē;

Beatrisi Silavu, Jaunsilavas pamatskolas skolnieci, par daudzpusīgu talantu izpausmi, radošumu, uzņēmību un par sabiedrisko aktivitāti;

Artjomu Raņņiju, Jaunsilavas pamatskolas skolnieku, par vispusīgām zināšanām un erudīciju, uzņēmību un uzdrīkstēšanos, praktisko izpildījumu un māksliniecisko redzējumu.

 

15. novembrī 14.00 Rožupes pamatskolā ar Līvānu novada domes Pagodināšanas rakstu apbalvos Rožupes pagasta iedzīvotājus:

Vigaru Mazuru, AAPC „Rožlejas” kurinātāju, par apzinīgu darba pienākumu veikšanu;

Birutu Dārznieci, AAPC „Rožlejas” aprūpētāju, par profesionālu un apzinīgu darbu;

Jāni Zvirbuli, Rožupes pamatskolas skolotāju,  par profesionālu, apzinīgu un radošu darbu;

Ivetu Ancāni, Rožupes pamatskolas skolotāju,  par ieguldījumu bērnu audzināšanā;

Elitu Kārkli, līnijdeju grupas “Rose River” vadītāju, par sabiedrisko aktivitāti un personīgo ieguldījumu kultūras dzīves bagātināšanā;

Elīnu Dūdu–Veiguli, Rožupes pagasta JDK ”Daidala” vadītāju, par degsmi un brīvprātīgo iniciatīvu vadīt kolektīvu un saglabāt tautas deju tradīciju lauku apvidū;

Voldemāru Rubinu, Zvirbuļovkas kapu vecāko, par aktīvu sabiedrisko darbu.

 

15.novembrī 16.00 Jersikas tautas namā ar Līvānu novada domes Pagodināšanas rakstu apbalvos Jersikas pagasta iedzīvotājus:

Inesi Jaunušāni, Līvānu novada domes deputāti, par augstu profesionalitāti, vadot skolas kolektīvu, par ieguldījumu sabiedriskajā dzīvē, veidojot vietējo kopienu ap skolu un motivējot iedzīvotājus būt aktīviem;

Inu Smelceri, 504. Jersikas pamatskolas mazpulka vadītāju, par ilggadēju darbību biedrībā “Latvijas Mazpulki”, par nozīmīgu ieguldījumu Jersikas mazpulka pastāvēšanā, par skolēnu ieinteresēšanu un iesaistīšanu organizācijas darbā;

Annu Greidāni, Jersikas pamatskolas skolotāju, par aktīvu darbu un skolēnu mudināšanu iesaistīties projektu sagatavošanā un realizācijā, par ilggadēju darbību novada un pagasta pašdarbības kolektīvos;

Olgu un Imantu Laizānus, SIA “Līvens” (kafejnīca “Bordentauna”) un IU “Gospori” (akmens apstrādes darbnīca) īpašniekus, par ilggadēju un augsti novērtētu darbu mazajā biznesā laukos;

Daci un Gunti Jankovskus, labsajūtas kompleksa “Avotiņš “ īpašniekus, par veiksmīgi uzsākto uzņēmējdarbību laukos, par sakoptu vidi un atbalstu kultūras pasākumiem novadā un pagastā;

Kristīnes un Jāņa Andrejevu ģimeni par atbildīgu attieksmi bērnu audzināšanā un izglītošanā;

Inesi Šabansku, Jersikas pamatskolas tehnisko darbinieci, par ilggadēju un profesionālu darbu;

Gunitu Skuteli, Jersikas pamatskolas 9.klases skolnieci, par atbildīgu attieksmi pret uzticētajiem pienākumiem un prasmi organizēt pasākumus, veiksmīgi iesaistot klases kolektīvu.

 

17.novembrī 14.00 Sutru kultūras namā ar Līvānu novada domes Pagodināšanas rakstu apbalvos Sutru pagasta iedzīvotājus:

Zinaidu Vanagu – Upenieci, Sutru pagasta kultūras nama vokālā ansambļa “Varavīksne” dalībnieci, par aktīvu dalību Sutru pagasta sabiedriskajā dzīvē;

Irinu un Jāni Vilcānus, Sutru ciema iedzīvotājus, par ģimenisko vērtību stiprināšanu un sabiedrisko aktivitāti.

Janīnu Zīmeli, lauku sētas “Starki” īpašnieci, par nesavtīgu garīgās dzīves atbalstīšanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;

Edgaru Usānu, par atbalstu projekta realizēšanā un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē;

Gati Ruisu, piemājas saimniecības “Jaunie Grantkalni”  īpašnieku, par saimnieciskās darbības uzsākšanu un attīstību;

Vitāliju Rusiņu, Sutru pagasta iedzīvotāju, par  latviskās dzīvesziņas un vēstures liecību saglabāšanu;

Mariju Skuteli, lauku sētas “Mazlaudas” īpašnieci, par latviskās dzīvesziņas un vēstures liecību saglabāšanu;

Olgu Bistrovu, Sutru pagasta iedzīvotāju, par rokdarbu popularizēšanu un izstādes veidošanu. 

 

17.novembrī 19.00 Rudzātu saieta namā ar Līvānu novada domes Pagodināšanas rakstu apbalvos Rudzātu pagasta iedzīvotājus:

Ivo Brūveru, Rudzātu pagasta iedzīvotāju, par mērķtiecīgu, efektīvu un neatlaidīgu darbu labvēlīgas pagasta vides veidošanā;

Dzintru Grigorjevu, Rudzātu pagasta iedzīvotāju, par pašaizliedzīgu un ilggadēju darbu, sirds siltumu un iejūtību audžumeitas izglītošanā un audzināšanā;

Rudzātu pagasta muzikālo grupu “Sēnīte” par aktīvu, radošu darbu muzikālajā jomā, aktivitāti pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē;

Ditu Dubovsku, Rudzātu vidusskolas skolnieci, par pilsonisku attieksmi pret savu darbu un aktivitāti sabiedriskajā darbā;

Valentīnu Anspoku, Rudzātu vidusskolas pirmsskolas grupas skolotāju, par ilggadēju darbu un  ieguldījumu Rudzātu jaunās paaudzes  audzināšanā un aktivitāti sabiedriskajā darbā;

Lidiju Anspoku, Rudzātu vidusskolas pirmsskolas grupas darbinieci, par godīgu attieksmi pret darbu un sabiedrisko aktivitāti;

Juri Vārpsalieti, Rudzātu speciālās pamatskolas darbinieku, par ilggadēju, rūpīgu un atbildīgu darbu apkārtnes uzturēšanā un apsaimniekošanā Rudzātu speciālajā pamatskolā;

Leonoru Laizāni, Rudzātu speciālās pamatskolas skolotāju, par profesionālu pedagoģisko darbu un nesavtīgu personisko ieguldījumu bērnu ar speciālām vajadzībām zināšanu, prasmju un dotību attīstīšanā.