Izglītība

/images/news/large/7323.jpg

29.07.2020

Centralizēto eksāmenu rezultāti Līvānu novadā 2020.gadā

Līvānu novadā centralizētos  eksāmenus (CE) 7 mācību priekšmetos kārtoja 69 vidusskolu absolventi.

 

Šogad, lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, skolēniem bija jākārto latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles eksāmens vienā no svešvalodām. Ceturtais jeb izvēles eksāmens sakarā ar ārkārtējās situācijas laiku nebija obligāts, taču Līvānu novadā centralizētos eksāmenus 6 skolēni izvēlējās kārtot bioloģijā, 1 ķīmijā, 1 vēsturē, kā arī pārējos eksāmenus: ģeogrāfijā – 2, ekonomikā – 4, informātikā – 17 skolēni.

 

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā.

 

Apkopojot aizvadītā mācību gada rezultātus, 22 Līvānu novada skolu absolventiem, kas ir nedaudz mazāk kā 1/3 no kopējā eksāmenu kārtotāju skaita, vērtējumi eksāmenos ir 80% un augstāk.

Augstus rezultātus ar vērtējumiem virs 80% piecos eksāmenos ir sasniedzis Rudzātu vidusskolas absolvents Dāvids Rubens, trijos eksāmenos Līvānu 1.vidusskolas absolvente Patrīcija Bušmane, divos eksāmenos  Līvānu 1.vidusskolas absolvente Dagnija Butlere un Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas absolvente Elīna Mališeva.

 

Labākie absolventu rezultāti atsevišķos mācību priekšmetos:

 

latviešu valodā - Līvānu 1.vidusskolā Patrīcija Bušmane 86%, Dagnija Butlere 81% (skolotāja Sandra Kivleniece); Līvānu 2.vidusskolā Anastasija Kolosova 82% (skolotāja Gunta Pauniņa); Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā Elīna Mališeva 84% (skolotāja Anna Ģēģere); Rudzātu vidusskolā Dāvids Rubens 88% (skolotāja Iveta Kārkle);

 

matemātikā - Līvānu 1.vidusskolā Patrīcija Bušmane 80% (skolotāja Zeltīte Vanaga); Rudzātu vidusskolā Dāvids Rubens 93% (skolotāja Veneranda Spriņģe);

 

angļu valodā - Līvānu 1.vidusskolā Rūdolfs Kivlenieks 96%, Patrīcija Bušmane 92%, Ilvija Pastare 91%, Edijs Lācis 90%, Māra Rudzīte 89%, Artis Goģis 88%, Laura Karkovska 88%, Guntis Krēsliņš 88%, Artis Dzenis 87%, Alīna Indrāne 83%, Juris Valainis 83%, Dagnija Butlere 81% (skolotāja Anita Reitere); Rudzātu vidusskolā Marija Groza 93%, Dāvids Rubens 90%, Sintija Borodkina 83%, (skolotājs Sandris Skarainis);

 

krievu valodā - Līvānu 1.vidusskolā Rita Hveckoviča 87%, Kristīne Surgunte 85% (skolotāja Ināra Lietauniece); Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā  Nataļja  Samuilova 94%, Jūlija Baranova 90%, Elīna Mališeva 89%, Dimitrijs Šličkovs 82% (skolotāja Ināra Lietauniece);

 

Latvijas un pasaules vēsturē - Rudzātu vidusskolā Dāvids Rubens 93% (skolotājs Ēvalds Kārklis);

bioloģijā -  Rudzātu vidusskolā Dāvids Rubens 86% (skolotāja Jolanta Ļubka-Tarasova).

 

Svešvalodu eksāmenā papildus procentuālajam novērtējumam tiek norādīts arī atbilstošais Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktais valodas prasmes līmenis: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Izglītojamajiem, kuriem svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40%, vērtējums sertifikātā tiek izteikts tikai procentuālajā novērtējumā.

 

Šogad īpaši jāatzīmē Līvānu 1.vidusskolas absolventa Rūdolfa Kivlenieka  rezultāts angļu valodā, viņa zināšanas novērtētas ar augstāko C1 līmeni (96%).

 

Līvānu novadā CE eksāmenu angļu valodā kārtoja 51 skolēns, no tiem B2 līmeni ieguvuši 27 absolventi jeb 52,94%, B1 līmeni ieguvuši 20 absolventi jeb 39,22%.

 

Krievu valodu kā svešvalodu kārtoja 18 absolventi, B2 līmeni sasnieguši 10 absolventi (55,55%), bet B1 – 7 (38,89%).

 

Saņemot četru novada vidusskolu absolventu vērtējumus obligātajos CE, latviešu valodā vislabāk veicies Rudzātu vidusskolas absolventiem, vidējais kopprocents ir 65,3%, arī matemātikā labākie rezultāti ir Rudzātu vidusskolas absolventiem - 39,2%, angļu valodā labākie rezultāti ir Līvānu 1.vidusskolai – 75,9%, bet krievu valodā Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolai – 71,7%.

 

Valstī šogad absolventi zemākos rezultātus tāpat kā iepriekšējos gados uzrādīja matemātikā, vidēji sasniedzot 35,4%. Līvānu novadā rezultāti matemātikā ir 37,64%, kas ir augstāki par vidējo rādītāju valstī, bet novadā ir saglabājies pagājušā gada līmenis. Latviešu valodā Latvijas skolēni vidēji uzrādījuši 52,9% rezultātu, Līvānu novadā rezultāti latviešu valodā ir 56,43%, tas ir augstāks par vidējo rādītāju valstī un par 1,66 procentpunktiem novadā vairāk nekā pirms gada. Angļu valodas eksāmenā šogad vidējais rezultāts valstī ir 70,0%, novada rezultāts, salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, ir palielinājies visvairāk, tas ir par 6,47 procentpunktiem augstāks, un šogad sasniegti 70,08%. Krievu valodas kā svešvalodas eksāmenā valstī vidēji sasniegti 73,3%, novadā vidējais rezultāts ir 69,92%, tas ir zemāks kā valstī vidējais, taču novadā ir par 1,86 procentpunktiem augstāks nekā pirms gada.

 

Salīdzinot eksāmenu rezultātus pa gadiem, jāņem vērā, ka COVID 19 pandēmijas dēļ tika daļēji mainīts eksāmenu saturs, skolēni eksāmenus pildīja speciālās atbilžu lapās, kuras iepriekšējos gados nebija, eksāmeni notika bez starpbrīža.

 

Šogad valstī pieaudzis jauniešu skaits, kuri nenokārtoja CE, jo  eksāmena kopvērtējumā nesasniedza 5% robežu. Eksāmenus 2020.gadā nenokārtoja 475  absolventi (2019.gadā-255), tai skaitā 419 skolēni šogad nenokārtoja matemātikas, bet 50 latviešu valodas eksāmenu. Līvānu novadā visi vidusskolas absolventi ir ieguvuši sertifikātus un veiksmīgi pabeiguši vidusskolu.

 

Pamatskolas beidzēji šogad tika atbrīvoti no valsts pārbaudes darbu kārtošanas. Lai skolēni varētu uzsākt darba gaitas, pārbaudītu savas valsts valodas prasmes, mazākumtautību izglītības programmas skolēniem pēc pašu izvēles tika piedāvāts kārtot latviešu valodas centralizēto eksāmenu. Šo iespēju izmantoja 16 Līvānu 2.vidusskolas skolēni 9.klases absolventi, skolas kopprocents šajā eksāmenā ir 59,7%, valstī 63,8%. No Līvānu 2.viduskolas 9.klašu beidzējiem valsts valodas prasmes ar augstākā līmeņa 1.pakāpi novērtētas Angelīnai Kirilovai (C1-85%) un Annai Makarovai (C1-84%) - skolotāja Līga Andersone.

 

Līvānu novada Izglītības pārvalde izsaka pateicību visām eksāmenu organizēšanā iesaistītajām personām par atbildīgo darbu veiksmīgas sesijas procesa nodrošināšanā, ņemot vērā, cik sarežģītos apstākļos šogad norisinājās mācību gada noslēguma posms un arī eksāmenu periods.

 

Skolu absolventiem vēlam veiksmīgi izvēlēties turpmākās izglītības gaitas.

 

 

Ilga Peiseniece,

Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja