2018.gads

27.decembra Līvānu novada domes sēde Nr.20

 

29.novembra Līvānu novada domes sēde Nr.19

 

25.oktobra Līvānu novada domes sēde Nr.18

 

4.oktobra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.17

 

27.septembra Līvānu novada domes sēde Nr.16

 

5.septembra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.15

 

30.augusta Līvānu novada domes sēde Nr.14

 

22.augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.13

 

26.jūlija Līvānu novada domes sēde Nr.12

 

11. jūlija Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.11

 

28. jūnija Līvānu novada domes sēde Nr.10

 

7.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.9

 

31.maija Līvānu novada domes sēde Nr.8

 

26.aprīļa Līvānu novada domes sēde Nr.7

 

29.marta Līvānu novada domes sēde Nr.6

 

22.februāra Līvānu novada domes sēde Nr.5

 

7.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.4

 

6.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.3

 

25. janvāra Līvānu novada domes sēde Nr. 2

 

18.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.1

 

 

 

2018.gada 27.decembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.20


DARBA KĀRTĪBA: 

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par naudas balvu piešķiršanu sportistiem. Ziņo I. Kalvāne
 4. Par Gada balvu sportā. Ziņo I. Kalvāne
 5. Par izmaiņām Turku pagasta valdes sastāvā. Ziņo I. Kalvāne
 6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Daugavlejas” Jersikas pagastā, Līvānu novadā Ziņo J. Magdaļenoks
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Lejiņi” Rudzātu pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks
 9. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 10. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 11. Par platības precizēšanu zemes vienībām. Ziņo J. Magdaļenoks
 12. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks
 13. Par naudas balvu piešķiršanu vispārējās izglītības iestāžu (izņemot pirmsskolas izglītības un speciālās izglītības iestādes)  direktoriem. Ziņo A. Vaivods
 14. Par pakalpojuma maksu SIA “Līvānu slimnīca” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā. Ziņo A. Vaivods
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu. Ziņo A. Vaivods
 16. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods
 17. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
 18. Par izmaiņām Līvānu novada pašvaldības 2018.gada budžetā. Ziņo A. Vaivods
 19. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2018. gada 22. februāra noteikumos Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”. Ziņo A. Vaivods
 20. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam aktualizētā Rīcību plāna 2012. -2018. gadam un Investīciju plāna  2014. - 2018. gadam apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
 21. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods
 22. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods

 

 

2018.gada 29.novembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.19

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par Līvānu novada pašvaldības noteikumiem “Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem”. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas dalību Latvijas Futbola federācijā. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par Līvānu novada pasākumu “ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2018”.  Ziņo I. Kalvāne.
 7. Par adreses noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes ierīcības projekta ,,Krustpils iela 4/6, Jelgavas iela 3, Sofijas iela 3” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.– 2018.gadam aktualizācijas uzsākšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam Gala redakcijas apstiprināšanu un nodošanu atzinumu saņemšanai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 14. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 15. Par papildus finansējumu domes komisijas darba apmaksai. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par valsts mērķdotācijas sadali  Līvānu novada izglītības iestādēm interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par dzīvokļa Nr. 13 Saules ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par dzīvokļa Nr. 18 Rīgas ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par dzīvokļa Nr. 42 Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par dzīvokļa Nr. 46 Rīgas ielā 57a, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par dzīvokļu atsavināšanas procesa izbeigšanu. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Jersikas ielā 8a, Līvānos, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par Līvānu novada domes transportlīdzekļa OPEL Omega norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par projektu ”Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijā”. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par cenas noteikšanu nestandarta stikla izstrādājumiem. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā, maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 30. Par īres maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

2018.gada 25.oktobra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.18

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par grozījumiem Rudzātu speciālās internātpamatskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par izmaiņām Kultūras komisijas sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai ar Atzinības rakstu. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 7. Par Līvānu novada Izglītības pārvaldes nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.  
 8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par adrešu noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumiem. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par spēļu zāles un derību pieņemšanas vietu Rīgas ielā 88, Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par grozījumiem Līvānu novada domes noteikumos “Līvānu novada pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas, izdevumu uzskaites un kontroles kārtība”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par izmaiņām Līvānu novada pašvaldības 2018. gada budžetā. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas interešu izglītības grupā. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par nekustamā īpašuma “Alejas” Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā nomas tiesību izsoli. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2018.gada 4.oktobra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.17

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par valsts mērķdotācijas sadali  Līvānu novada izglītības iestādēm interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par valsts budžeta finansējuma sadali programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par līdzekļu piešķiršanu biedrības “Sava kabata” projekta „Pamatlīdzekļu komplektu iegāde Līvānu novada bērnu un jauniešu robotikas iemaņu attīstībai un tehniski radošās domāšanas veicināšanai” līdzfinansējumam. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par izmaiņām Rudzātu pagasta valdes sastāvā. Ziņo A. Vaivods.

 

 


2018.gada 27.septembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.16

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo G. Kraukle.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par grozījumiem Jaunsilavas pamatskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par grozījumu Līvānu novada vakara /maiņu/ vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Ziema”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes ierīcības – apvienošanas un sadales projekta izstrādāšanu zemes īpašumiem Krustpils ielā 4/6, Sofijas ielā 3 un Jelgavas ielā 3, Līvānos. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.7  “Par tirdzniecību publiskās vietās un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Līvānu novadā””. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi 2015.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.18  „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā””. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par saistošajiem noteikumiem Grozījumi Līvānu novada domes 2010.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par spēļu zāles un derību pieņemšanas vietu Rīgas ielā 108, Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par Līvānu novada pašvaldības noteikumiem Nr.2 “Līvānu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”. Ziņo G. Kraukle.
 15. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Jersikas ielā 8a, Līvānos, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo G. Kraukle.
 16. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo G. Kraukle.
 17. Par precizējumiem Līvānu novada domes pieņemtajos lēmumos. Ziņo G. Kraukle.
 18. Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem “Mana biznesa ideja 2018” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo G. Kraukle.
 19. Par Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā, maksas pakalpojumu cenrādi. Ziņo G. Kraukle.
 20. Par Līvānu novada pašvaldības noteikumiem Nr.3 “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu /ziedojumu/ pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā”. Ziņo G. Kraukle.
 21. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 2018. gada 1. septembri. Ziņo G. Kraukle.
 22. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu. Ziņo G. Kraukle

 

2018.gada 5.septembra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.15

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo G. Kraukle
 2. Par projektu „Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā”. Ziņo G. Kraukle

 

 

2018.gada 30.augusta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.14

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo G. Kraukle.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par XIII Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par Latvijas Republikas 100. proklamēšanas gadadienai veltīto sacensību nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par izmaiņām komisijas sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
 7. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu zemes īpašumiem. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Jersikas ielā 8a, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ilzītes” Turku pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo G. Kraukle.
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo G. Kraukle.
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo G. Kraukle.
 17. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo G. Kraukle.
 18. Par izmaiņām 2018. gada Līvānu novada pašvaldības 2018. gada budžetā. Ziņo G. Kraukle.
 19. Par dalību projektā “PROTI un DARI”. Ziņo G. Kraukle.
 20. Par telpu nomu. Ziņo G. Kraukle.
 21. Par internātā dzīvojošo audzēkņu ēdināšanas maksas segšanu. Ziņo G. Kraukle.

 

 

2018.gada 22.augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.13

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par nekustamā īpašuma „Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā nomas tiesību izsoli. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par dzīvokļa Rīgas ielā 37a-26, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par Rudzātu vidusskolas direktoru. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par Līvānu 1.vidusskolas direktoru. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2018.gada 26.jūlija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.12

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 4. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa. Ziņo A. Vaivods.
 7. Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 8. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 9. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 10. Par dzīvokļa Rīgas ielā 65-1, Līvānos, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 11. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Baltie bērzi” Rožupes pagastā, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 12. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo G. Kraukle.

 

 

2018. gada 11. jūlija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.11

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Līvānu 1. vidusskolas direktoru. Ziņo A. Vaivods

 

2018. gada 28. jūnija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.10

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne
 3. Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai. Ziņo I. Kalvāne
 4. Par izmaiņām komisiju sastāvā. Ziņo I. Kalvāne
 5. Par grozījumu Līvānu novada Bāriņtiesas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne
 6. Par apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2018. gadā. Ziņo I. Kalvāne
 7. Par grozījumu Līvānu 1. vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne
 8. Par konkursu uz vakanto Rudzātu vidusskolas direktora amatu. Ziņo I. Kalvāne
 9. Par grozījumu Jaunsilavas pamatskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne
 10. Par grozījumu Līvānu Bērnu un jauniešu centra nolikumā. Ziņo I. Kalvāne
 11. Par Turku pagasta pārvaldes vadītāju. Ziņo I. Kalvāne
 12. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi  Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
 13. Līvānu novadā”” galīgajā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne
 14. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi  Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Līvānu novada pašvaldībā”” galīgajā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne
 15. Par SIA “GRUPA MAP” plānotās darbības apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par grozījumiem Līvānu novada Būvvaldes nolikumā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks. 
 19. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 20. Par pašvaldībai piekrītošās zemes gabala izmantošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 21. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdeļonoks.
 22. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par ieejas maksas noteikšanu Līvānu pilsētas svētku laikā. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par Rudzātu speciālās internātpamatskolas maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par zemes nomu āra kafejnīcas ierīkošanai. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025. gadam izstrādi, veicot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012-2018.gadam, termiņu aktualizāciju. Ziņo  A. Vaivods.

 

 

2018.gada 7.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.9

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
 2. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods.

 


 

2018.gada 31.maija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.8

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 3. Par adrešu datu kārtošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 4. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par zemes gabala nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par projektu “SIA “Līvānu slimnīca” infrastruktūras attīstība veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”. Ziņo A. Vaivods.
 9. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
 10. Par dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 11. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 12. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo A. Vaivods.
 13. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu. Ziņo A. Vaivods.
 14. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par Līvānu novada domes transportlīdzekļa Ford Tourneo norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Ašinieki”, Sutru pagastā, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par pašvaldības kustamās mantas – kabineta flīģeļa “Rīga” pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par dzīvokļa Saules ielā 12 – 43, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par Līvānu novada pašvaldības 2017. gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 25. Par Sutru sākumskolas direktoru. Ziņo I. Kalvāne
 26. Par pasākumu „LĪVĀNU PILSĒTAS SVĒTKU TIRGUS 2018”. Ziņo I. Kalvāne.
 27. Par Rudzātu vidusskolas direktora  atbrīvošanu. Ziņo I. Kalvāne.
 28. Par izmaiņām komisiju un valdes sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
 29. Par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu noteikšanu. Ziņo I. Kalvāne.
 30. Par sadarbības līguma slēgšanu. Ziņo I. Kalvāne.
 31. Par grozījumiem  Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Līvānu novada pašvaldībā””. Ziņo I. Kalvāne.
 32. Par grozījumiem  Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo I. Kalvāne.
 33. Par Līvānu novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
 34. Par pasākumu „LĪVĀNU NOVADA PAGASTU SVĒTKI  2018”. Ziņo I. Kalvāne.


 

 

2018.gada 26.aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.7

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par Jersikas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par grozījumu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 7. Par grozījumu Rudzātu vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 8. Par grozījumu Rudzātu speciālās internātpamatskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 9. Par grozījumu Rožupes pamatskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 10. Par grozījumu Līvānu 2. vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 11. Par grozījumu Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 12. Par grozījumu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par adrešu datu kārtošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par zemes robežu plāna un uzmērītās platības apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Korsakova”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 20. Par zemes ierīcības projekta ,,Zaļā iela 23, Līvāni, Līvānu novads” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 21. Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 230, Līvānos nodošanu apsaimniekošanā pilnvarotai personai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 22. Par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanai pasākumu organizatorisko plānu 2018.-2022. gadiem un Darbības plāna latvāņa izplatības Līvānu novada Jersikas pagasta administratīvajā teritorijā ierobežošanas pasākumu organizēšanu un koordinēšanu apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 23. Par Līvānu novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursa „Līvānu novads VAR 2018” rīkošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 24. Par Līvānu novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksas grafiku. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par ziedojuma pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 30. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 31. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Baltie Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 32. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Ašinieki”, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 33. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Alejas”, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā nomas tiesību izsoli. Ziņo A. Vaivods.
 34. Par pašvaldības kustamās mantas – kabineta flīģeļa Rīga atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 35. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2018. gada 22. Februāra noteikumos Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”.  Ziņo A. Vaivods.
 36. Par līguma slēgšanu Līvānu pilsētas pussalas teritorijas labiekārtošanas Domes ielā 12, Līvānos būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai. Ziņo A. Vaivods.
 37. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods.
 38. Par saistošajiem noteikumiem “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs”  galīgajā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.
 39. Par šķiroto sadzīves atkritumu savākšanas laukuma izbūvi. Ziņo A. Vaivods.


 

2018.gada 29.marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.6

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par Līvānu novada domes dzīvokļu jautājumu komisijas atbildīgo darbinieku. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas grupā. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par saistošajiem noteikumiem “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs”. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par izmaiņām Rožupes pagasta valdes sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
 7. Par Līvānu novada Centrālās bibliotēkas akreditāciju. Ziņo I. Kalvāne.
 8. Par grozījumu Līvānu 1. vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 9. Par adreses noteikšanu un zemes lietošanas mērķa maiņu. Ziņo A. Vaivods.
 10. Par adreses noteikšanu. Ziņo A. Vaivods.
 11. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo A. Vaivods.
 12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo A. Vaivods.
 14. Par nekustamo īpašumu apvienošanu. Ziņo A. Vaivods.
 15. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Paegles” Rožupes pagastā, Līvānu novadā. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par zemes ierīcības projekta “Rīgas iela 2E” apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par zemes robežu plāna un uzmērītās platības apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo  A. Vaivods.
 21. Par precizēto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Rinkini” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par darba grupas izveidošanu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2018. gadam. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Grozi” Sutru pagastā, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par nekustamā īpašuma “Kalves” Turku pagastā, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par aizņēmumu no valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Celtniecības ielā 6 – 1, Līvānos, Līvānu novadā, atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 30. Par Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 31. Par Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto izstrādājumu cenu. Ziņo A. Vaivods.
 32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 33. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Ziņo A. Vaivods.
 34. Par projektu “Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes īpašumā “Vuškārnieku mežs””. Ziņo A. Vaivods.
 35. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

2018.gada 22.februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.5

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo G. Kraukle.
 3. Par saistošajiem noteikumiem “Par kārtību, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā” galīgajā redakcijā. Ziņo G. Kraukle.
 4. Par Līvānu novada pasākumu “Izstāde “Māras istaba””. Ziņo G. Kraukle.
 5. Par Līvānu novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju 2018.-2022. gadam. Ziņo G. Kraukle.
 6. Par Līvānu novada Jauniešu domes izveidošanu. Ziņo G. Kraukle.
 7. Par zemes gabala nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Ilzītes”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Babinova” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par adreses noteikšanu un zemes lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes ierīcības projekta ,,Vidzemes iela 32” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par dalību projektā un sadarbības līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Ašinieki”, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par nekustamā īpašuma “Baltie Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par Līvānu novada domes atlīdzības noteikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par pašvaldības viedokli par SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” tarifu projektu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par uzturēšanās maksas noteikšanu Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā „Rožlejas”. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par 2017.gadu. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2018.gadam. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu 2018. -2020.gadam. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo G. Kraukle.

 


 

2018.gada 7.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.4

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Līvānu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam. Ziņo A. Vaivods.

 


2018.gada 6.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.3

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” galīgajā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par projektu „Apgaismojuma izbūve Līvānu novada Rožupes ciemā”. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu jauniešu biedrības “Sava kabata” projektam „Pamatlīdzekļu komplektu iegāde Līvānu novada bērnu un jauniešu robotikas iemaņu attīstībai un tehniski radošās domāšanas veicināšanai”. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par zemes robežu plāna un uzmērītās platības apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par Līvānu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo A. Vaivods.
 7. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods.
 8. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 2018.gada 1.janvāri. Ziņo A. Vaivods.

 

 


2018.gada 25.janvāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.2

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par sadarbības darba grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par saistošajiem noteikumiem “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā”. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par Gada balvu kultūrā. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par adreses noteikšanu telpu grupām. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomu un piekritību. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Zaļā ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par saistošajiem noteikumiem “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Līvānu novadā” galīgajā redakcijā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Grozi” Sutru pagastā,, Līvānu novada nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par projektu “Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un laivu ielaišanas vietu /slipa/ izveide”. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par projektu “Niedru pļaušanas pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku mazināšanai Dubnas upē Līvānu novadā”. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 11-39, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

2018.gada 18.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.1

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par gada balvu sportā. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo A. Vaivods.


Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.

Dzīvokļu jautājumi. Ziņo G. Kraukle.

Par saistošajiem noteikumiem “Par kārtību, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā” galīgajā redakcijā. Ziņo G. Kraukle.

Par Līvānu novada pasākumu “Izstāde “Māras istaba””. Ziņo G. Kraukle.

Par Līvānu novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju                 2018.-2022. gadam. Ziņo G. Kraukle.

Par Līvānu novada Jauniešu domes izveidošanu. Ziņo G. Kraukle.

Par zemes gabala nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.

Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Ilzītes”. Ziņo        J. Magdaļenoks.

Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Babinova” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.

Par adreses noteikšanu un zemes lietošanas mērķa maiņu. Ziņo                         J. Magdaļenoks.

Par zemes ierīcības projekta ,,Vidzemes iela 32” apstiprināšanu. Ziņo               J. Magdaļenoks.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.

Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

Par dalību projektā un sadarbības līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Ašinieki”, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.

Par nekustamā īpašuma “Baltie Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.

Par Līvānu novada domes atlīdzības noteikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.

Par pašvaldības viedokli par SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” tarifu projektu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Ziņo                A. Vaivods.

Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.

Par uzturēšanās maksas noteikšanu Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā „Rožlejas”. Ziņo A. Vaivods.

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.

Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par 2017.gadu. Ziņo A. Vaivods.

Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2018.gadam. Ziņo A. Vaivods.

Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu 2018. -2020.gadam. Ziņo A. Vaivods.

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo G. Kraukle.