2020.gads

30.janvāra Līvānu novada domes sēde Nr.3

 

28.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.2

 

10.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.1

 

 

 

2020.gada 30.janvāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.3

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par Gada balvu kultūrā. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem izstrādes uzsākšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 6. Par zemes vienības nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Eleonorvila II”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par grozījumiem zemes nomas līgumā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Jersikas pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Rožupes  pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Rudzātu  pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Turku pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Sutru pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Līvānu pilsētā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Rudzīši”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 19. Par noteikumiem “ Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 20. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Celtniecības ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par nekustamā īpašuma “Laiks”, Turku pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par Līvānu 1. vidusskolas pasākuma “Absolventu vakars 2020” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par vienošanos par dzīvokļa pirkuma maksas nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par SIA “Līvānu slimnīca” par viena iemītnieka ilgstošās aprūpes nodaļā maksas palielināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par pārstāvi biedrībā “Basketbola klubs “RNS-D/Līvāni””. Ziņo A. Vaivods.


 

 

2020.gada 28.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.2

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par grozījumiem 2018.gada 27.septembra Līvānu novada pašvaldības noteikumos Nr. 2 “Līvānu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par Līvānu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2020.gada 10.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.1

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par parakstu vākšanas vietām. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu. Ziņo A. Vaivods

Par grozījumiem 2018.gada 27.septembra Līvānu novada pašvaldības noteikumos Nr. 2 “Līvānu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”. Ziņo A. Vaivods.

Par Līvānu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam. Ziņo A. Vaivods.

Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo A. Vaivods.

Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods.