2020.gads

27.februāra Līvānu novada domes sēde Nr.5

 

20.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.4

 

30.janvāra Līvānu novada domes sēde Nr.3

 

28.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.2

 

10.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.1

 

 

 

2020.gada 27.februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.5

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par pārstāvi Līvānu 1. vidusskolas izglītības iestādes padomē. Ziņo I. Kalvāne
 4. Par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju. Ziņo I. Kalvāne
 5. Par Jaunsilavas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne
 6. Par grozījumu veikšanu Līvānu 1. vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne
 7. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas pagastā Līvānu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 8. Par atļauju stenda šautuves darbībai. Ziņo J. Magdaļenoks
 9. Par adrešu datu kārtošanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 10. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Pakalni” Turku pagastā, Līvānu novadā.  Ziņo J. Magdaļenoks
 12. Par medību koordinācijas komisijas izveidi  un Medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 13. Par zemes vienības nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks
 14. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 16. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks
 17. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 18. Par dzīvokļa Rīgas ielā 10a-3, Līvānos pirkuma līguma atcelšanu. Ziņo A.       Vaivods
 19. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods
 20. Par dzīvokļu atsavināšanas procedūras izbeigšanu. Ziņo A. Vaivods
 21. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods
 22. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods
 23. Par projektu „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta”. Ziņo A. Vaivods
 24. Par Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu. Ziņo A. Vaivods
 25. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods
 26. Par galvojuma sniegšanu. Ziņo A. Vaivods
 27. Par objektu izslēgšanu no nepabeigtās būvniecības objektu sastāva un norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods
 28. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par     2019. gadu. Ziņo A. Vaivods
 29. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2020.gadam. Ziņo A. Vaivods
 30. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu  2020. -2022. gadam. Ziņo A. Vaivods
 31. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 2020. gada 1. janvāri. Ziņo A. Vaivods
 32. Par pašvaldības viedokli par SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” tarifu projektu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods
 33. Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pamatkapitālā. Ziņo A. Vaivods

 

 

 

2020.gada 20.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.4

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par zemes gabala nomas līguma grozījumiem. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā Līvānu pilsētas robežās ”. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2020.gada 30.janvāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.3

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par Gada balvu kultūrā. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem izstrādes uzsākšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 6. Par zemes vienības nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Eleonorvila II”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par grozījumiem zemes nomas līgumā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Jersikas pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Rožupes  pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Rudzātu  pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Turku pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Sutru pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Līvānu pilsētā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Rudzīši”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 19. Par noteikumiem “ Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 20. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Celtniecības ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par nekustamā īpašuma “Laiks”, Turku pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par Līvānu 1. vidusskolas pasākuma “Absolventu vakars 2020” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par vienošanos par dzīvokļa pirkuma maksas nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par SIA “Līvānu slimnīca” par viena iemītnieka ilgstošās aprūpes nodaļā maksas palielināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par pārstāvi biedrībā “Basketbola klubs “RNS-D/Līvāni””. Ziņo A. Vaivods.


 

 

2020.gada 28.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.2

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par grozījumiem 2018.gada 27.septembra Līvānu novada pašvaldības noteikumos Nr. 2 “Līvānu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par Līvānu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2020.gada 10.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.1

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par parakstu vākšanas vietām. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu. Ziņo A. Vaivods

Par grozījumiem 2018.gada 27.septembra Līvānu novada pašvaldības noteikumos Nr. 2 “Līvānu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”. Ziņo A. Vaivods.

Par Līvānu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam. Ziņo A. Vaivods.

Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo A. Vaivods.

Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods.