2019.gads

29.augusta Līvānu novada domes sēde Nr.12

 

6.augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.11

 

25.jūlija Līvānu novada domes sēde Nr.10

 

27.jūnija Līvānu novada domes sēde Nr.9

 

30.maija Līvānu novada domes sēde Nr.8

 

14.maija Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.7

 

30.aprīļa Līvānu novada domes sēde Nr.6

 

23.aprīļa Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.5

 

28.marta Līvānu novada domes sēde Nr.4

 

21.marta Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.3


28.februāra Līvānu novada domes sēde Nr.2

 

31.janvāra Līvānu novada domes sēde Nr.1

 

 

 

2019.gada 29.augusta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.12

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo G. Kraukle.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem Līvānu novada pašvaldība izglītības iestādē. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par izmaiņām komisiju sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par Līvānu novada domes apbalvojumu noteikumiem. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Līvāni novada pašvaldības nolikums”. Ziņo I. Kalvāne.
 7. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomu un piekritību. Ziņo J.Magdaļenoks.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Mazā Fabrikas ielā 10. Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par adreses noteikšanu telpu grupām. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes vienības sadali un platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par lēmuma par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu atcelšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai meža zemē. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par saistošajiem noteikumiem “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 19. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam aktualizācijas uzsākšanu. Ziņo G. Kraukle.
 20. Par Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto stikla izstrādājumu cenu. Ziņo G. Kraukle.
 21. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo G. Kraukle.
 22. Par telpu nomu. Ziņo G. Kraukle.
 23. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Lejnieki”, Lauros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo G. Kraukle.
 24. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora T-25, reģistrācijas numurs T4148LF, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo G. Kraukle.
 25. Par nekustamā īpašuma “Vērdiņi”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo G. Kraukle.
 26. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo G. Kraukle.
 27. Par dzīvokļa Nr.4 Rīgas ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo G. Kraukle.
 28. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo G. Kraukle.
 29. Par dzīvokļa Nr.2 Rīgas ielā 130, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo G. Kraukle.
 30. Par Līvānu novada pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu Rudzātu vidusskolas izglītojamo ēdināšanai. Ziņo G. Kraukle.

 


 

2019.gada 6.augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.11

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par vienošanos par dzīvokļa pirkuma maksas nomaksu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

2019.gada 25.jūlija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.10

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par precizējumu saistošo noteikumu izdošanas pamatojumā. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.8 “Par atbalsta pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem Līvānu novada pašvaldībā”. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par XIV Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
 7. Par noteikumiem “Par izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupas, klasēs un interešu izglītības grupās”. Ziņo I. Kalvāne.
 8. Par saistošajiem noteikumiem “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Līvānu novada pašvaldībā”. Ziņo M. Grigalis.
 9. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo M. Grigalis.
 10. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. M. Grigalis.
 11. Par zemes gabalu nodošanu nomai. M. Grigalis.
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam “Kalnadruvas”. Ziņo M. Grigalis.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam “Upītes”. Ziņo M. Grigalis.
 14. Par Līvānu novada domes kustamās mantas nodošanu utilizācijai. Ziņo A. Vaivods.
 15. Par dzīvokļa Nr.13 Saules ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par dzīvokļa Nr.18 Rīgas ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par nomu antenas uzstādīšanai. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par pētījuma “Priekšnosacījumu izstrāde azartspēļu un izložu organizēšanas vietu noteikšanai Līvānu novadā” izstrādi. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025. gadam 3.daļā “Rīcību plāns2019-2025”, 4.daļā “Investīciju plāns 2019-2021” un tā pielikumā Nr.1 “ITI projektu idejas periodam 2019-2025”. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par Vārkavas novada Rožkalnu un Upmalas pagastu iedzīvotāju iesniegumu par teritoriju daļēju iekļaušanu Līvānu novada administratīvajā teritorijā. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo G. Kraukle.
 23. Par Līvānu novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursa „Līvānu novads VAR 2019” rīkošanu. Ziņo A. Vaivods.

 


 

2019.gada 27.jūnija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.9

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne
 3. Par apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2019. gadā. Ziņo I. Kalvāne
 4. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Miķeļi”. Ziņo J. Magdaļenoks
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Jāņa Kalns”. Ziņo J. Magdaļenoks
 7. Par izmaiņām komisijas sastāvā. Ziņo J. Magdaļenoks
 8. Par grozījumu zemes nomas līgumā. Ziņo J. Magdaļenoks
 9. Par telpu nomas līguma pagarināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 10. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Ziņo J. Magdaļenoks
 11. Par nekustamā īpašuma “Vērdiņi”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo J. Magdaļenoks
 12. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
 13. Par īres maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
 14. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Lejnieki”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
 15. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-80, reģistrācijas numurs T4150LF, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
 16. Par dzīvokļa Nr. 11 Vecticībnieku ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods
 17. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods
 18. Par Latgales Mākslas un amatniecības centra ieejas maksas noteikšanu Līvānu pilsētas svētku laikā. Ziņo A. Vaivods
 19. Par dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
 20. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods

 

 

 

2019.gada 30.maija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.8

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par Rudzātu speciālās pamatskolas nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo I. Kalvāne.
 7. Par pasākumu “Līvānu pilsētas Svētku tirgus 2019”. Ziņo I. Kalvāne.
 8. Par pasākumu – konkursu “Gardēžu cīņas”. Ziņo I. Kalvāne.
 9. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības sadali un platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes nomas līguma pagarinājumu un pārslēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pūtkas” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par pirmsskolas izglītības grupas atvēršanu Līvānu 1.vidusskolā. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 14.jūnija lēmumā Nr. 8-5 “Par galvojuma sniegšanu”. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2019.gadam. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par  Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto stikla izstrādājumu cenu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par Līvānu novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par projektu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Līvānu novada ūdenstilpēs”. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par pabalstu bijušajam pašvaldības pagasta padomes priekšsēdētājam un novada domes priekšsēdētāja vietniekam. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par atbalsta pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem Līvānu novada pašvaldībā”. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par elektronisko sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanu Līvānu pilsētā. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 30. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 31. Par projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izmaksu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 32. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 33. Par projekta „PROTI un DARI” īstenošanas atbildīgo personu maiņu. Ziņo A. Vaivods.
 34. Par elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanu lauku teritorijā. Ziņo A. Vaivods

 

 

2019.gada 14.maija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.7

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.

 

 


2019.gada 30.aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.6

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par Līvānu novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par noteikumu “Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” apstiprināšanu. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par Sutru pagasta pārvaldes vadītāju. Ziņo I. Kalvāne.
 7. Par grozījumiem Līvānu novada Jauniešu domes nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 8. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par nekustamo īpašumu apvienošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Varoņu ielā 8, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par izmaiņām komisijas sastāvā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par zemes nomas platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Mazā Fabrikas ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par saistošajiem noteikumiem “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 19. Par Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par dzīvokļa Nr.2 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par atbrīvošanu no pašvaldības nodevas par reklāmas materiālu izvietošanu. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par sadarbības līguma slēgšanu elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanai lauku teritorijā. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par apbūvētas zemes gabala daļas 126 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76110040107 Domes ielā 16, Līvānos, Līvānu novadā īslaicīgās nomas tiesību /vasaras kafejnīcas izvietošanai/ izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā. Ziņo A. Vaivods.
 27.  Par Līvānu novada Centrālās bibliotēkas pasākumu “Pavasaris bibliotēkā”. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

2019.gada 23.aprīļa Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.5

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par projektu „Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A.Baumanes ģimenes ārsta praksē”. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2019.gada 28.marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.4

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par Līvānu novada domes noteikumiem “Par ceļa izdevumiem un dienas naudu Līvānu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos” jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par grozījumu veikšanu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par zemes nomas līguma pagarinājumu un pārslēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par zemes piekritību pašvaldībai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Apaļsala” Rožupes pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par saistošajiem noteikumiem “Par Līvānu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu nomas maksu”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par projektu “Aprīkojuma iegādes zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Līvānu novada ūdenstilpnēs”. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par nomu antenas uzstādīšanai. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par dzīvokļa Nr.38 Biedrības ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par dzīvokļa Nr.9 Zaļajā ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par nekustamā īpašuma “Lejnieki” Jersikas pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par 2018. gadu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par zemes nomu āra kafejnīcas ierīkošanai. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo I. Kalvāne.

 

 

 

2019.gada 21.marta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.3

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Līvānu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par domes komisiju un valžu darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2019.gadam. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu 2019. -2021. gadam. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2019.gada 28.februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.2

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo G. Kraukle.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo G. Kraukle.
 3. Par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju. Ziņo G. Kraukle.
 4.  Par Rudzātu speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu. Ziņo G. Kraukle.
 5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 6. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījums Līvānu novada domes 2010.gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Līvānu novadā.”” Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.- 2025. gadam Gala redakcijas apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Lielie asari”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes ierīcības – apvienošanas un sadales projekta izstrādāšanu zemes īpašumiem Pļavu ielā 4 un Pļavu ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14.  Par informācijas precizēšanu adresēm. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par dzīvokļa Nr. 26 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo G. Kraukle.
 16. Par dzīvokļa Nr. 6 Sporta ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo G. Kraukle.
 17. Par dzīvokļa Nr. 44 Sporta ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo G. Kraukle.
 18. Par dalību projektā “Imagining Sustainable Glass Network Europe”. Ziņo G.Kraukle
 19. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 2019.gada 1.janvāri. Ziņo G. Kraukle.
 20. Par projektu „Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2”. Ziņo G. Kraukle.
 21. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā”. Ziņo G. Kraukle.
 22. Par nekustamā īpašuma „Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, nomas ar apbūves tiesībām izsoli. Ziņo G. Kraukle.
 23. Par izmaiņām Attīstības plānošanas komisijas sastāvā. Ziņo G. Kraukle.
 24. Par papildus maksājumiem Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā, apmeklētājiem. Ziņo G. Kraukle.
 25. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo G. Kraukle.

 

 

2019.gada 31.janvāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.1


DARBA KĀRTĪBA: 

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par Gada balvu kultūrā. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par precizējumu lēmumā  “Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem”. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par  noteikumiem „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai”. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2018. gada 22. februāra noteikumos Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”. Ziņo I. Kalvāne
 7. Par  grozījumu Līvānu novada pašvaldības 2018. gada 27. septembra noteikumos Nr. 3 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā”. Ziņo I. Kalvāne
 8. Par Līvānu 1. vidusskolas pasākuma “Absolventu vakars 2019” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I. Kalvāne
 9. Par izstāšanos no Biedrības “Eiroreģions “Ezeru zeme””. Ziņo I. Kalvāne.
 10. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Kalnamuiža” Turku pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Vītolu mājas”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Būve L” Celtniecības ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Tiltavīta” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Ziema” Rudzātu pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Pimberi” Rožupes pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par valsts mērķdotācijas sadali  Līvānu novada izglītības iestādēm interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par valsts budžeta finansējuma sadali programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 21.jūnijam. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par Līvānu novada domes  noteikumu „Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” izdošanu un pilnvarojuma piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par dzīvokļa Nr. 43 Saules ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par izmaiņām Attīstības plānošanas komisijas sastāvā. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par atļauju Līvānu novada ģerboņa izmantošanai komerciālos nolūkos. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par papildus maksājumiem Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā apmeklētājiem. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par dzīvokļu nostiprināšanu zemesgrāmatā. Ziņo A. Vaivods.

Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods. 

Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne 

Par apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2019. gadā. Ziņo I. Kalvāne 

Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks 

Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Miķeļi”. Ziņo J. Magdaļenoks 

Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Jāņa Kalns”. Ziņo J. Magdaļenoks 

Par izmaiņām komisijas sastāvā. Ziņo J. Magdaļenoks 

Par grozījumu zemes nomas līgumā. Ziņo J. Magdaļenoks

Par telpu nomas līguma pagarināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks 

Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Ziņo J. Magdaļenoks 

Par nekustamā īpašuma “Vērdiņi”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo J. Magdaļenoks 

Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods

Par īres maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Lejnieki”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods

Par pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-80, reģistrācijas numurs T4150LF, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods

Par dzīvokļa Nr. 11 Vecticībnieku ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods

Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods

Par Latgales Mākslas un amatniecības centra ieejas maksas noteikšanu Līvānu pilsētas svētku laikā. Ziņo A. Vaivods

Par dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods

Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods