2019.gads

30.maija Līvānu novada domes sēde Nr.8

 

14.maija Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.7

 

30.aprīļa Līvānu novada domes sēde Nr.6

 

23.aprīļa Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.5

 

28.marta Līvānu novada domes sēde Nr.4

 

21.marta Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.3


28.februāra Līvānu novada domes sēde Nr.2

 

31.janvāra Līvānu novada domes sēde Nr.1

 

 

 

2019.gada 30.maija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.8

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par Rudzātu speciālās pamatskolas nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo I. Kalvāne.
 7. Par pasākumu “Līvānu pilsētas Svētku tirgus 2019”. Ziņo I. Kalvāne.
 8. Par pasākumu – konkursu “Gardēžu cīņas”. Ziņo I. Kalvāne.
 9. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības sadali un platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes nomas līguma pagarinājumu un pārslēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pūtkas” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par pirmsskolas izglītības grupas atvēršanu Līvānu 1.vidusskolā. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 14.jūnija lēmumā Nr. 8-5 “Par galvojuma sniegšanu”. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2019.gadam. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par  Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto stikla izstrādājumu cenu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par Līvānu novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par projektu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Līvānu novada ūdenstilpēs”. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par pabalstu bijušajam pašvaldības pagasta padomes priekšsēdētājam un novada domes priekšsēdētāja vietniekam. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par atbalsta pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem Līvānu novada pašvaldībā”. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par elektronisko sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanu Līvānu pilsētā. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 30. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 31. Par projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izmaksu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 32. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 33. Par projekta „PROTI un DARI” īstenošanas atbildīgo personu maiņu. Ziņo A. Vaivods.
 34. Par elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanu lauku teritorijā. Ziņo A. Vaivods

 

 

2019.gada 14.maija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.7

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.

 

 


2019.gada 30.aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.6

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par Līvānu novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par noteikumu “Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” apstiprināšanu. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par Sutru pagasta pārvaldes vadītāju. Ziņo I. Kalvāne.
 7. Par grozījumiem Līvānu novada Jauniešu domes nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 8. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par nekustamo īpašumu apvienošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Varoņu ielā 8, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par izmaiņām komisijas sastāvā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par zemes nomas platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Mazā Fabrikas ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par saistošajiem noteikumiem “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 19. Par Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par dzīvokļa Nr.2 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par atbrīvošanu no pašvaldības nodevas par reklāmas materiālu izvietošanu. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par sadarbības līguma slēgšanu elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanai lauku teritorijā. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par apbūvētas zemes gabala daļas 126 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76110040107 Domes ielā 16, Līvānos, Līvānu novadā īslaicīgās nomas tiesību /vasaras kafejnīcas izvietošanai/ izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā. Ziņo A. Vaivods.
 27.  Par Līvānu novada Centrālās bibliotēkas pasākumu “Pavasaris bibliotēkā”. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

2019.gada 23.aprīļa Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.5

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par projektu „Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A.Baumanes ģimenes ārsta praksē”. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2019.gada 28.marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.4

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par Līvānu novada domes noteikumiem “Par ceļa izdevumiem un dienas naudu Līvānu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos” jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par grozījumu veikšanu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par zemes nomas līguma pagarinājumu un pārslēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par zemes piekritību pašvaldībai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Apaļsala” Rožupes pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par saistošajiem noteikumiem “Par Līvānu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu nomas maksu”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par projektu “Aprīkojuma iegādes zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Līvānu novada ūdenstilpnēs”. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par nomu antenas uzstādīšanai. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par dzīvokļa Nr.38 Biedrības ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par dzīvokļa Nr.9 Zaļajā ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par nekustamā īpašuma “Lejnieki” Jersikas pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par 2018. gadu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par zemes nomu āra kafejnīcas ierīkošanai. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo I. Kalvāne.

 

 

 

2019.gada 21.marta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.3

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Līvānu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par domes komisiju un valžu darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2019.gadam. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu 2019. -2021. gadam. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2019.gada 28.februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.2

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo G. Kraukle.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo G. Kraukle.
 3. Par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju. Ziņo G. Kraukle.
 4.  Par Rudzātu speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu. Ziņo G. Kraukle.
 5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 6. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījums Līvānu novada domes 2010.gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Līvānu novadā.”” Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.- 2025. gadam Gala redakcijas apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Lielie asari”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes ierīcības – apvienošanas un sadales projekta izstrādāšanu zemes īpašumiem Pļavu ielā 4 un Pļavu ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14.  Par informācijas precizēšanu adresēm. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par dzīvokļa Nr. 26 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo G. Kraukle.
 16. Par dzīvokļa Nr. 6 Sporta ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo G. Kraukle.
 17. Par dzīvokļa Nr. 44 Sporta ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo G. Kraukle.
 18. Par dalību projektā “Imagining Sustainable Glass Network Europe”. Ziņo G.Kraukle
 19. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 2019.gada 1.janvāri. Ziņo G. Kraukle.
 20. Par projektu „Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2”. Ziņo G. Kraukle.
 21. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā”. Ziņo G. Kraukle.
 22. Par nekustamā īpašuma „Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, nomas ar apbūves tiesībām izsoli. Ziņo G. Kraukle.
 23. Par izmaiņām Attīstības plānošanas komisijas sastāvā. Ziņo G. Kraukle.
 24. Par papildus maksājumiem Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā, apmeklētājiem. Ziņo G. Kraukle.
 25. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo G. Kraukle.

 

 

2019.gada 31.janvāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.1


DARBA KĀRTĪBA: 

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par Gada balvu kultūrā. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par precizējumu lēmumā  “Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem”. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par  noteikumiem „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai”. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2018. gada 22. februāra noteikumos Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”. Ziņo I. Kalvāne
 7. Par  grozījumu Līvānu novada pašvaldības 2018. gada 27. septembra noteikumos Nr. 3 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā”. Ziņo I. Kalvāne
 8. Par Līvānu 1. vidusskolas pasākuma “Absolventu vakars 2019” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I. Kalvāne
 9. Par izstāšanos no Biedrības “Eiroreģions “Ezeru zeme””. Ziņo I. Kalvāne.
 10. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Kalnamuiža” Turku pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Vītolu mājas”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Būve L” Celtniecības ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Tiltavīta” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Ziema” Rudzātu pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Pimberi” Rožupes pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par valsts mērķdotācijas sadali  Līvānu novada izglītības iestādēm interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par valsts budžeta finansējuma sadali programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 21.jūnijam. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par Līvānu novada domes  noteikumu „Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” izdošanu un pilnvarojuma piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par dzīvokļa Nr. 43 Saules ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par izmaiņām Attīstības plānošanas komisijas sastāvā. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par atļauju Līvānu novada ģerboņa izmantošanai komerciālos nolūkos. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par papildus maksājumiem Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā apmeklētājiem. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par dzīvokļu nostiprināšanu zemesgrāmatā. Ziņo A. Vaivods.