2018.gads

2018.gads

7.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.4

 

6.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.3

 

25. janvāra Līvānu novada domes sēde Nr. 2

 

18.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.1

 

 

 

2018.gada 7.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.4

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Līvānu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam. Ziņo A. Vaivods.

 


2018.gada 6.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.3

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” galīgajā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par projektu „Apgaismojuma izbūve Līvānu novada Rožupes ciemā”. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu jauniešu biedrības “Sava kabata” projektam „Pamatlīdzekļu komplektu iegāde Līvānu novada bērnu un jauniešu robotikas iemaņu attīstībai un tehniski radošās domāšanas veicināšanai”. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par zemes robežu plāna un uzmērītās platības apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par Līvānu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo A. Vaivods.
 7. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods.
 8. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 2018.gada 1.janvāri. Ziņo A. Vaivods.

 

 


2018.gada 25.janvāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.2

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par sadarbības darba grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par saistošajiem noteikumiem “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā”. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par Gada balvu kultūrā. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par adreses noteikšanu telpu grupām. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomu un piekritību. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Zaļā ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par saistošajiem noteikumiem “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Līvānu novadā” galīgajā redakcijā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Grozi” Sutru pagastā,, Līvānu novada nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par projektu “Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un laivu ielaišanas vietu /slipa/ izveide”. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par projektu “Niedru pļaušanas pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku mazināšanai Dubnas upē Līvānu novadā”. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 11-39, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

2018.gada 18.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.1

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par gada balvu sportā. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo A. Vaivods.