2018.gads

26.aprīļa Līvānu novada domes sēde Nr.7

 

29.marta Līvānu novada domes sēde Nr.6

 

22.februāra Līvānu novada domes sēde Nr.5

 

7.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.4

 

6.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.3

 

25. janvāra Līvānu novada domes sēde Nr. 2

 

18.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.1

 

 

 

2018.gada 26.aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.7

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par Jersikas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par grozījumu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 7. Par grozījumu Rudzātu vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 8. Par grozījumu Rudzātu speciālās internātpamatskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 9. Par grozījumu Rožupes pamatskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 10. Par grozījumu Līvānu 2. vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 11. Par grozījumu Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 12. Par grozījumu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par adrešu datu kārtošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par zemes robežu plāna un uzmērītās platības apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Korsakova”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 20. Par zemes ierīcības projekta ,,Zaļā iela 23, Līvāni, Līvānu novads” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 21. Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 230, Līvānos nodošanu apsaimniekošanā pilnvarotai personai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 22. Par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanai pasākumu organizatorisko plānu 2018.-2022. gadiem un Darbības plāna latvāņa izplatības Līvānu novada Jersikas pagasta administratīvajā teritorijā ierobežošanas pasākumu organizēšanu un koordinēšanu apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 23. Par Līvānu novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursa „Līvānu novads VAR 2018” rīkošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 24. Par Līvānu novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksas grafiku. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par ziedojuma pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 30. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 31. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Baltie Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 32. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Ašinieki”, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 33. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Alejas”, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā nomas tiesību izsoli. Ziņo A. Vaivods.
 34. Par pašvaldības kustamās mantas – kabineta flīģeļa Rīga atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 35. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2018. gada 22. Februāra noteikumos Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”.  Ziņo A. Vaivods.
 36. Par līguma slēgšanu Līvānu pilsētas pussalas teritorijas labiekārtošanas Domes ielā 12, Līvānos būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai. Ziņo A. Vaivods.
 37. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods.
 38. Par saistošajiem noteikumiem “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs”  galīgajā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.
 39. Par šķiroto sadzīves atkritumu savākšanas laukuma izbūvi. Ziņo A. Vaivods.


 

2018.gada 29.marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.6

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par Līvānu novada domes dzīvokļu jautājumu komisijas atbildīgo darbinieku. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas grupā. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par saistošajiem noteikumiem “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs”. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par izmaiņām Rožupes pagasta valdes sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
 7. Par Līvānu novada Centrālās bibliotēkas akreditāciju. Ziņo I. Kalvāne.
 8. Par grozījumu Līvānu 1. vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 9. Par adreses noteikšanu un zemes lietošanas mērķa maiņu. Ziņo A. Vaivods.
 10. Par adreses noteikšanu. Ziņo A. Vaivods.
 11. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo A. Vaivods.
 12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo A. Vaivods.
 14. Par nekustamo īpašumu apvienošanu. Ziņo A. Vaivods.
 15. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Paegles” Rožupes pagastā, Līvānu novadā. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par zemes ierīcības projekta “Rīgas iela 2E” apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par zemes robežu plāna un uzmērītās platības apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo  A. Vaivods.
 21. Par precizēto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Rinkini” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par darba grupas izveidošanu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2018. gadam. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Grozi” Sutru pagastā, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par nekustamā īpašuma “Kalves” Turku pagastā, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par aizņēmumu no valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Celtniecības ielā 6 – 1, Līvānos, Līvānu novadā, atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 30. Par Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 31. Par Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto izstrādājumu cenu. Ziņo A. Vaivods.
 32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 33. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Ziņo A. Vaivods.
 34. Par projektu “Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes īpašumā “Vuškārnieku mežs””. Ziņo A. Vaivods.
 35. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

2018.gada 22.februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.5

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo G. Kraukle.
 3. Par saistošajiem noteikumiem “Par kārtību, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā” galīgajā redakcijā. Ziņo G. Kraukle.
 4. Par Līvānu novada pasākumu “Izstāde “Māras istaba””. Ziņo G. Kraukle.
 5. Par Līvānu novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju 2018.-2022. gadam. Ziņo G. Kraukle.
 6. Par Līvānu novada Jauniešu domes izveidošanu. Ziņo G. Kraukle.
 7. Par zemes gabala nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Ilzītes”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Babinova” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par adreses noteikšanu un zemes lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes ierīcības projekta ,,Vidzemes iela 32” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par dalību projektā un sadarbības līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Ašinieki”, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par nekustamā īpašuma “Baltie Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par Līvānu novada domes atlīdzības noteikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par pašvaldības viedokli par SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” tarifu projektu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par uzturēšanās maksas noteikšanu Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā „Rožlejas”. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par 2017.gadu. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2018.gadam. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu 2018. -2020.gadam. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo G. Kraukle.

 


 

2018.gada 7.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.4

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Līvānu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam. Ziņo A. Vaivods.

 


2018.gada 6.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.3

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” galīgajā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par projektu „Apgaismojuma izbūve Līvānu novada Rožupes ciemā”. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu jauniešu biedrības “Sava kabata” projektam „Pamatlīdzekļu komplektu iegāde Līvānu novada bērnu un jauniešu robotikas iemaņu attīstībai un tehniski radošās domāšanas veicināšanai”. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par zemes robežu plāna un uzmērītās platības apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par Līvānu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo A. Vaivods.
 7. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods.
 8. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 2018.gada 1.janvāri. Ziņo A. Vaivods.

 

 


2018.gada 25.janvāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.2

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par sadarbības darba grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par saistošajiem noteikumiem “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā”. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par Gada balvu kultūrā. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par adreses noteikšanu telpu grupām. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomu un piekritību. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Zaļā ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par saistošajiem noteikumiem “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Līvānu novadā” galīgajā redakcijā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Grozi” Sutru pagastā,, Līvānu novada nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par projektu “Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un laivu ielaišanas vietu /slipa/ izveide”. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par projektu “Niedru pļaušanas pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku mazināšanai Dubnas upē Līvānu novadā”. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 11-39, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

2018.gada 18.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.1

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par gada balvu sportā. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo A. Vaivods.


Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.

Dzīvokļu jautājumi. Ziņo G. Kraukle.

Par saistošajiem noteikumiem “Par kārtību, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā” galīgajā redakcijā. Ziņo G. Kraukle.

Par Līvānu novada pasākumu “Izstāde “Māras istaba””. Ziņo G. Kraukle.

Par Līvānu novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju                 2018.-2022. gadam. Ziņo G. Kraukle.

Par Līvānu novada Jauniešu domes izveidošanu. Ziņo G. Kraukle.

Par zemes gabala nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.

Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Ilzītes”. Ziņo        J. Magdaļenoks.

Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Babinova” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.

Par adreses noteikšanu un zemes lietošanas mērķa maiņu. Ziņo                         J. Magdaļenoks.

Par zemes ierīcības projekta ,,Vidzemes iela 32” apstiprināšanu. Ziņo               J. Magdaļenoks.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.

Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

Par dalību projektā un sadarbības līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Ašinieki”, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.

Par nekustamā īpašuma “Baltie Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.

Par Līvānu novada domes atlīdzības noteikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.

Par pašvaldības viedokli par SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” tarifu projektu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Ziņo                A. Vaivods.

Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.

Par uzturēšanās maksas noteikšanu Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā „Rožlejas”. Ziņo A. Vaivods.

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.

Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par 2017.gadu. Ziņo A. Vaivods.

Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2018.gadam. Ziņo A. Vaivods.

Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu 2018. -2020.gadam. Ziņo A. Vaivods.

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo G. Kraukle.