Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

 

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai, personai ir jāaizpilda un jāiesniedz Juridiskās palīdzības administrācijā:

  • iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam veidlapa  un jāpievieno dokumentu kopijas, kas apliecina personas tiesības pieprasīt juridisko palīdzību,
  • izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu (ja tāds piešķirts),
  • kā arī citu dokumentu kopijas, kas saistītas ar strīda raksturu, lietas virzību (piemēram, darba līguma vai citu ar darba devēju saistītu dokumentu kopijas – ja strīds saistīts ar darba tiesībām, īres līguma kopija - ja ar dzīvokļa īri saistītas problēmas utt.).

Juridiskās palīdzības administrācija valsts nodrošināto juridisko palīdzību piešķir:

  • civillietās (izņemot, piemēram, ja valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība tiek lūgta saistībā ar  aizdevuma līguma izpildi, ja pieprasītājs ir aizdevējs, ja pieprasījums ir saistīts ar greznumlietām vai greznumpakalpojumiem, kā arī juridisko palīdzību nevar saņemt gadījumos, kas tieši saistīts ar pieprasītāja visa veida saimniecisko darbību, komercdarbību vai neatkarīgu profesionālo darbību, kā arī citos gadījumos);
  • administratīvajās lietās apelācijas procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros un lēmuma par pastrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim.

Tiesības pieprasīt valsts nodrošināto juridisko palīdzību personām ir tikai tad, ja tās ir ieguvušas maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā fiziskā persona atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu, kā arī, ja tās pēkšņi nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ), vai atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Iesniegumu par juridisko palīdzību administrācija izskata un lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem 21 dienas laikā, bet lietās, kas skar bērnu tiesības, 14 dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums par juridisko palīdzību.

Juridiskās palīdzības sniegšanai Juridiskās palīdzības administrācija norīko juridiskās palīdzības sniedzēju, kurš ir noslēdzis līgumu ar Juridiskās palīdzības administrāciju un sniedz juridiskās konsultācijas, palīdzību dokumentu sagatavošanā un pārstāv personu tiesā likumā noteiktajā apjomā.

Iesniegumu un arī konsultāciju par iesnieguma aizpildīšanu un tam pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt Juridiskās palīdzības administrācijas apmeklētāju pieņemšanas centrā, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, kā arī pašvaldības sociālajā dienestā.

 

Plašāka informācija http://www.jpa.gov.lv/valsts-nodrosinata-juridiska-palidziba59