Sociālās rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem

 

Kārtību, kādā no prettiesiskām darbībām cietušie bērni saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1613 “Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”


Par valsts budžeta līdzekļiem sniedz nepieciešamo palīdzību bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuris.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu organizē nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds”

Lai bērns saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, vienam no cietušā bērna vecākiem, aizbildņiem, iestādes (bērnu aprūpes iestāde, sociālās korekcijas izglītības iestāde vai ieslodzījuma vieta) vadītājam, audžuģimenei vai bāriņtiesai jāpieprasa psihologa vai sociālā darbinieka atzinums par bērnu.

Psihologs vai sociālais darbinieks 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz pieprasīto atzinumu.

Atzinumā norāda:

  • vai bērnam ir psiholoģiskas traumas pazīmes;
  • nepieciešamie sociālās rehabilitācijas pasākumi;
  • vai sociālo rehabilitāciju vēlams saņemt bērna dzīvesvietā vai iestādē, vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • vai bērnam ir nepieciešams sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām vai komplekss sociālās rehabilitācijas kurss līdz 60 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • vai nepieciešams, lai sociālās rehabilitācijas institūcijā kopā ar bērnu uzturētos viņa ģimenes loceklis vai persona, kas bērnu aprūpē, ņemot vērā bērna psiholoģisko stāvokli un vecumu.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu koordinē pašvaldības sociālais dienests, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

  • bērna vecāka, aizbildņa, iestādes vadītāja, audžuģimenes vai bāriņtiesas iesniegumu par nepieciešamību bērnam piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, norādot, no kāda veida vardarbības bērns cietis un kur tā notikusi;
  • psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu;
  • izrakstu no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) par saņemto ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju (ja tāda bērnam sniegta).

Pašvaldības sociālais dienests saņemtos dokumentus izskata un 3 dienu laikā bērna vecākam, iestādes vadītājam, audžuģimenei, aizbildnim vai bāriņtiesai izsniedz nosūtījumu bērna sociālajai rehabilitācijai kādā no minētajām vietām:

dzīvesvietā vai iestādē pie pakalpojumu sniedzēja, ar kuru pašvaldība noslēgusi attiecīgu līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumu Nr.338 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 107.punktu – no prettiesiskām darbībām cietušam bērnam sociālās rehabilitācijas pakalpojumu viņa dzīvesvietā sniedz psihologs, kuram ir vismaz maģistra grāds specialitātē un kurš ir apguvis mācību programmu no vardarbībascietušo bērnu rehabilitācijai un ieguvis attiecīgu apliecību, vai ārsts psihoterapeits;

  • Latvijas Bērnu fonda norādītajā sociālās rehabilitācijas institūcijā.  

Papildus informācija http://www.lbf.lv/lv/pret-vardarbibu-1

Līvānu novada Sociālais dienests: 65307161 vai 65307167