Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju

 • Pensijas vecuma personām
 • Pieaugušām personām ar invaliditāti

 

Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā ir pensijas vecuma personām un pieaugušām personām ar invaliditāti:

 • Kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt
 • Kurām nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojumu apjoms pārsniedz sociālā pakalpojuma „aprūpe mājās” noteikto apjomu
 • Kuras dzīvo vienas vai šo personu ģimenes locekļi vai citas kopā dzīvojošās personas vecuma, veselības stāvokļa, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi.

 

Pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”

    Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis pašvaldības sociālajā dienestā iesniedz:

 • iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 • iztikas līdzekļu deklarāciju;
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesamību;
 • psihiatra atzinumu par speciālo kontrindikāciju neesamību;
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju (ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti).

 

 

 

 

 

Sociālais dienests 10 darba dienu laikā pēc šo dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas veic šādas darbības:

 • Novērtē personas vajadzības, aizpildot personas funkcionālo un sociālo spēju novērtēšanas karti;
 • Izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu pakalpojumu;
 • Personas vai viņas ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas un nepieciešamību noslēgt par to vienošanos;
 • Pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, ja to nodrošināt ir pašvaldības pienākums, vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu, ja nav ievērotas sociālo pakalpojumu jomu regulējošo normatīvo aktu prasības;
 • Informē personu par pieņemto lēmumu.

 

Pakalpojuma samaksas kārtība

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu tiek veikta atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Persona par saņemto pakalpojumu maksā no valsts pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), iesniedzot VSAA rakstisku iesniegumu par pensijas pārskaitīšanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas pamatbudžeta kontā.  

Ja personas valsts pensija nesedz visu pakalpojuma samaksas summu, tad starpību piemaksā personas likumīgie apgādnieki.

Ja personai nav likumīgu apgādnieku vai personas apgādnieki normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem, par pakalpojumu maksā tā pašvaldība, kura pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību.

 

Papildus informācijas zvanot pa tālruni: 65307162 vai 65307163

vai SIA “Līvānu slimnīca” mājas lapā

http://www.livanuslimnica.lv/index.php/socils-aprpes-un-socils-rehabilitcijas-nodaa/ilgstos-socils-aprpes-un-socils-rehabilitcijas-nodaa