2017.gads

28.decembra Līvānu novada domes sēde Nr.20

 

30.novembra Līvānu novada domes sēde Nr.19

 

26.oktobra Līvānu novada domes sēde Nr.18

 

9.oktobra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr. 17

 

28. septembra Līvānu novada domes sēde Nr. 16

 

31.augusta Līvānu novada domes sēde Nr. 15

 

28.augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr. 14

 

27.jūlija Līvānu novada domes sēde Nr.13

 

29.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.12

 

22.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.11

 

21.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.10

 

21.jūnija Līvānu novada domes sēde Nr.9

 

14.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.8

 

25.maija Līvānu novada domes sēde Nr. 7

 

12.maija Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr. 6

 

27.aprīļa Līvānu novada domes sēde Nr.5

 

30.marta Līvānu novada domes sēde Nr.4

 

23.februāra Līvānu novada domes sēde Nr.3

 

8.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.2


26.janvāra Līvānu novada domes sēde Nr.1

 


 

2017.gada 28.decembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.20

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par Līvānu novada Centrālās bibliotēkas nolikuma grozījumiem un Druvas filiālbibliotēkas reorganizāciju. Ziņo  I. Kalvāne.
 3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” galīgajā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
 7. Par grozījumu Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.9 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Līvānu novada pašvaldībā”.  Ziņo I. Kalvāne.
 8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Birstalas” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Vasiļki” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par īres maksas apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes lietošanas mērķim piekrītošo platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Līvānu novada pašvaldības iestādēs. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par dāvinājuma pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Flokši”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala J.Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Sīpoli”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 22. 9.Par pašvaldības nekustamās mantas – dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos, Līvānu novadā izsoli.
 23. Par dzīvokļa Rīgas ielā 37-42, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam aktualizētā Rīcību plāna 2012.-2018.gadam un Investīciju plāna 2014.-2018.gadam apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādei, veicot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizāciju. Ziņo A. Vaivods. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par telpu nomu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāles darbības nodrošināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2017.gada budžetā. Ziņo A. Vaivods.

 


 

2017.gada 30.novembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.19

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par Rožupes pamatskolas direktoru. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par nacionālā sarīkojuma “Pulkā eimu, pulkā teku” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne
 5. Par Līvānu novada pasākuma “ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2017”  nolikumu. Ziņo I. Kalvāne
 6. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Rīgas ielā 2, 2V. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Vidzemes ielā 32, Līvānos. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par adrešu datu kārtošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par saistošajiem noteikumiem “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība  Līvānu novadā”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu. Ziņo      A. Vaivods.
 19. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par papildus finansējumu domes komisijas darba apmaksai. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par pašvaldības inventāra nodošanu apsaimniekošanā. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Flokši”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Grozi”, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Sīpoli”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 15-26, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 30. Par līguma slēgšanu projekta “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve” “Attīrīšanas iekārtās” Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā” īstenošanai. Ziņo A. Vaivods.
 31. Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Alejas ielā 22, Līvānos. Ziņo A. Vaivods. 

 

 

 

 

2017.gada 26.oktobra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.18

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja, vietnieka un izpilddirektora informācija. Ziņo G. Kraukle.
 2. Par Latvijas Republikas 99. proklamēšanas gadadienai veltīto sacensību nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana” jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu. Ziņo I. Kalvāne.
 7. Par izmaiņām Rožupes pagasta valdes sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
 8. Par SIA “Īpašumi EG” paredzētās darbības – dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Priedulāji” akceptēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes lietošanas mērķu maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes nomas līguma pagarinājumu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala J. Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo G. Kraukle.
 17. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo G. Kraukle.
 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo G. Kraukle.
 19. Par zemes nomu piebraucamā ceļa ierīkošanai. Ziņo G. Kraukle.
 20. Par lēmuma par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un  zemes piekritību pašvaldībai atcelšanu. Ziņo G. Kraukle.
 21. Par mācību stipendijas piešķiršanu. Ziņo G. Kraukle.

 


 

2017. gada 9. oktobra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 17

 

DARBA KĀRTĪBA:


1. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo A. Vaivods.

2. Par ziedojuma pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

2017. gada 28. septembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 16

 

DARBA KĀRTĪBA:


1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.

2. Par sporta komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I. Kalvāne

3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne

4. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo I. Kalvāne

5. Par Sutru sākumskolas likvidēšanu. Ziņo I. Kalvāne

6. Par izmaiņām pagasta valžu sastāvā. Ziņo I. Kalvāne

7. Par izmaiņām Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā. Ziņo I. Kalvāne

8. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā. Ziņo I. Kalvāne

9. Par zemes gabala nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks

10. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo J. Magdaļenoks

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Babinova”.

      Ziņo J. Magdaļenoks

12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Paegles”.

      Ziņo J. Magdaļenoks

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam

    ,,Rinkini” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks

14. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks

15. Par  ceļa servitūta  nodibināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks

16. Par zemes lietošanas mērķu maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks

17. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–

      2018.gadam aktualizācijas uzsākšanu. Ziņo A. Vaivods

18. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem

      pakalpojumiem ar 2017.gada 1.septembi. Ziņo A. Vaivods

19. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods

20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā,

      nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods

21.Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Dālijas”, Sutru pagastā, Līvānu novadā,

     nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods

23. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods

24. Par  Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumiem.

     Ziņo A. Vaivods

25.Par  Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto

     stikla izstrādājumu cenu. Ziņo A. Vaivods

26.Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas

     interešu izglītības grupā. Ziņo A. Vaivods

27. Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem “Mana biznesa ideja 2017”

      nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods

28. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods

29. Par dzīvokļa Zaļā ielā 4-42, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.

      Ziņo A. Vaivods

30. Par dzīvokļa Rīgas ielā 57a-46, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu  atsavināšanai.

      Ziņo A. Vaivods

31. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu. Ziņo A. Vaivods

32.Par ziedojumu pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods

33.Par izmaiņām amatu vienību sarakstos. Ziņo A. Vaivods

34.Par projektu “Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes

     paaugstināšana – 3. kārta (Projekts Nr.2)”. Ziņo A. Vaivods

35. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2017.gada budžetā. Ziņo A. Vaivods

36. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo G. Kraukle

 

 

 

2017. gada 31. augusta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 15

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par Līvānu novada Vēlēšanu komisijas vēlēšanām. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par izmaiņām Kultūras komisijas sastāvā un komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par kultūras komisijas nolikuma apstiprināšanu. I. Kalvāne.
 5. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne
 6. Par Rožupes pamatskolas direktora atbrīvošanu. Ziņo I. Kalvāne
 7. Par konkursu uz vakanto Rožupes pamatskolas direktora amatu. Ziņo I. Kalvāne.
 8. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu Rožupes pamatskolā. Ziņo I. Kalvāne.
 9. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu Sutru sākumskolā. Ziņo I. Kalvāne.
 10. Par pirmsskolas grupas izglītojamo skaita noteikšanu. Ziņo I. Kalvāne.
 11. Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību. Ziņo I. Kalvāne.
 12. Par izmaiņām Rožupes pagasta valdes sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
 13. Par adrešu datu kārtošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu atcelšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Tiltiņi”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 20. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 21. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 22. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala J.Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par dzīvokļa Vecticībnieku ielā 8-10, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par izmaiņām amata vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1 A, Līvānos nomu. Ziņo A. Vaivods.
 30. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.

 

2017. gada 28. augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 14 

 

DARBA KĀRTĪBA:


   1. par ārkārtējās situācijas izsludināšanas ierosinājumu. Ziņo A. Vaivods

 

 

2017.gada 27.jūlija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.13

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par Līvānu novada vēlēšanu komisiju. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par izglītības iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par XII Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par izcilības balvas piešķiršanu Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa kandidātu. Ziņo I. Kalvāne.
 7. Par Latvijas Pašvaldību savienības 28. kongresa delegātiem. Ziņo I. Kalvāne.
 8. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 9. Par nolikumu „Topi skaistāks, mans novads”. Ziņo I. Kalvāne.
 10. Par Tautsaimniecības komitejas sastāvu. Ziņo M. Grigalis.
 11. Par adreses noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo M. Grigalis.
 12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo M. Grigalis.
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo M. Grigalis.
 14. Par nekustamā īpašuma „Kalves”, Turku pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 15. Par nekustamā īpašuma “Zaļās lapas”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Dālijas”, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.          
 18. Par Attīstības plānošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 25-30, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai Ziņo A. Vaivods.
 20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – telpu Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Pienotavas ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pamatkapitālā. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo I. Kalvāne.
 29. Par grozījumiem Līvānu novada domes 27.04.2017. lēmumā Nr.5-17. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2017.gada 29.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.12

(Precizēts 27.07.2017. saskaņā ar Līvānu novada domes2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums”129. punktu)

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu. Ziņo A. Vaivods
 2. Par Līvānu novada domes valdēm un komisijām. Ziņo A. Vaivods
 3. Par aizņēmumiem no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods
 4. Par apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2017. gadā. Ziņo A. Vaivods
 5. Par piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci ” projektā. Ziņo A. Vaivods
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods
 7. Par telpu Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli. Ziņo A. Vaivods
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Pienotavas ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli. Ziņo A. Vaivods
 9. Par Līvānu novada domes transportlīdzekļa Peugeot 406 norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods
 10. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
 11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo A. Vaivods
 12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
 13. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu. Ziņo A. Vaivods
 14. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības sadali un platību precizēšanu. Ziņo A. Vaivods
 15. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods
 16. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo A. Vaivods
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Birstalas”. Ziņo A. Vaivods

 


 

2017.gada 22.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.11

(Precizēts 27.07.2017. saskaņā ar Līvānu novada domes2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums”129. punktu)


DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu amatā. Ziņo A. Vaivods
 2. Par Tautsaimniecības komitejas un Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāva papildus vēlēšanām. Ziņo A. Vaivods


 

2017.gada 21.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.10

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Līvānu novada pašvaldības nolikums””. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.

 

2017.gada 21.jūnija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.9

(Precizēts 27.07.2017. saskaņā ar Līvānu novada domes2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums”129. punktu)

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Ziņo I. Raubiška
 2. Novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Ziņo A. Vaivods.
 3. Novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un deputātu ievēlēšana komiteju sastāvā. Ziņo A. Vaivods.


 

2017.gada 14.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.8

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par projektu “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem”. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par projektu “Rožupes estrādes pārbūve”. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu Sociāli politiskas novada attīstības biedrības “Līvāni” projektam „Amatiermākslas attīstība Līvānos”. Ziņo              A. Vaivods.
 4. Par projektu “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par galvojuma sniegšanu. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Veloklubs Līvāni” projekta “Daudzfunkcionālās trases funkcionalitātes pilnveidošana Grīvas mežā” īstenošanai. Ziņo A. Vaivods.
 7. Par Rudzātu speciālās internātpamatskolas bērnu nometni Haldenā, Norvēģijā. Ziņo A. Vaivods.
 8. Par Līvānu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Līvānu Novada Vēstis” nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.
 9. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 10. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2017.gada 25. maija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.7

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
 3. Par Līvānu novada Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Ziņo A. Usāne.
 4. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo A. Usāne,
 5. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu. Ziņo A. Usāne,
 6. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks
 7. Par adreses maiņu un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 9. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks
 10. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 11. Par zemesgabala iznomāšanu. Ziņo A. Vaivods
 12. Par projektu „Rožupes estrādes pārbūve”. Ziņo A. Vaivods
 13. Par projektu „Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem”. Ziņo A. Vaivods
 14. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
 15. Par dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
 16. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods
 17. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2017.gada budžetā. Ziņo A. Vaivods
 18. Par Līvānu novada pašvaldības 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
 19.  Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Brīnums”, Kūkās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods 
 20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Līču ielā 23a, Līvānos, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
 21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods
 22. Par telpu Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli. Ziņo A. Vaivods
 23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Upenieki 1” Jersikas pagastā, Līvānu novadā. Ziņo A. Vaivods

 

 

2017. gada 12. maija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 6

 

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par pasākumu “Līvānu pilsētas svētku tirgus 2017”. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par dzīvokļa Rīgas ielā 65-1, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo A. Usāne.

 

 

2017. gada 27.aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 5

 

DARBA KĀRTĪBA

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
 3. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada   25. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā””. Ziņo A. Usāne.
 4. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2013. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr.7 "“ar tirdzniecību publiskās vietās un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Līvānu novadā””. Ziņo A. Usāne.
 5. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi 2015. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr.18 “Par mājas /istabas/ dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā””. Ziņo A. Usāne.
 6. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2010. gada    29. novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā”. Ziņo A. Usāne.
 7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Vasiļki”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes vienību apvienošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kļavusala” Turku pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par iznomātā zemes gabala platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par projektu “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana”. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par Līvānu novada pašvaldības 2016. gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Līču ielā 23a, Līvānos, Līvānu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par ziedojumu pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par dzīvokļa Rīgas ielā 37a-26, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par izmaiņām attīstības plānošanas komisijas sastāvā. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

2017.gada 30.marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 4

 

DARBA KĀRTĪBA

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Usāne.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
 3. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jatājumu risināšanā reģistru. Ziņo A. Usāne.
 4. Par Sutru pagasta valdes sastāvu. Ziņo A. Usāne.
 5. Par pasākuma “Festivāla “Latgale vieno” tirgus 2017”. Ziņo A. Usāne.
 6. Par zemes vienības sadali Līvānu novada Sutru pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Liepas”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Rinkini”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par nosaukuma piešķiršanu un adrese maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes nomas līguma pagarinājumu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Vērdiņi”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par zemes nomas izbeigšanu un zemes vienības nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par zemes lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 19. Par publisko iepirkumu noteikumiem. Ziņo J. Magdaļenoks.
 20. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifa precizēšanu. Ziņo A. Usāne.
 21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Usāne.
 22. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas grupā. Ziņo A. Usāne.
 23. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2017. gadā. Ziņo A. Usāne.
 24. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Usāne.
 25. Par atsevišķa apbūvēta zemes starpgabala Pienotavas ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Usāne.
 26. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Brīnums” Rožupes pagastā, Līvānu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Usāne.
 27. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Zaļās lapas” Jersikas pagastā, Līvānu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Usāne.
 28. Par pašvaldības nekustamās mantas – dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos, Līvānu novadā izsoli. Ziņo A. Usāne.
 29. Par projektu “Aprīkojuma iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Līvānu novadā”. Ziņo A. Usāne.
 30. Par zemes gabala pirkumu. Ziņo A. Usāne.
 31. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos. Ziņo A. Usāne.
 32. Par Rekreācijas zonas izveides Līvānos pussalā starp Daugavu un Dubnu darba uzdevuma  tehniskā projekta izstrādes termiņa pagarināšanu. Ziņo A. Usāne.
 33. Par Līvānu novada domes 2017. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Pašvaldības nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Līvānu novadā” izdošanu galīgā redakcijā. Ziņo A. Usāne.

 

 

 


2017.gada 23.februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.3


DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
 3. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo A. Usāne.
 4. Par iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A. Usāne.
 5. Par Līvānu novada domes atlīdzības noteikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne.
 6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Krasti”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Būve L”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes nomas līguma pagarinājumu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes nomas līguma aktualizāciju. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Ziņo. J. Magdaļenoks.
 14. Par adrešu informācijas precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par zemes vienības neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 2017. gada 1. janvāri. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par dzīvokļa Biedrības ielā 5 – 46, Līvānos, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par projektu “Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā”. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par telpu Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsoli. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par saistošajiem noteikumiem “Pašvaldības nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Līvānu novadā.” Ziņo A. Vaivods.
 23. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2017. gadam. Ziņo A. Vaivods. 
 24. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par 2016. gadu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidēja termiņa programmu 2017.-2019. gadam. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par saskaņojumu amatu savienošanai. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.

 


 

2017.gada 8.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.2

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Līvānu novada domes budžetu 2017. gadam. Ziņo A.Vaivods
 2. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo A.Vaivods
 3. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods
 4. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A.Vaivods
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A.Vaivods.

 

 

2017.gada 26. janvāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.1

 

DARBA KĀRTĪBA :

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par Gada balvu kultūrā. Ziņo A. Usāne.
 3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
 4. Par Līvānu novada domes noteikumiem “Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana” jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne.
 5. Par Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas attīstības plāna apstiprināšanu. Ziņo A. Usāne.
 6. Par precizējumiem Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo A. Usāne.
 7. Par precizējumu Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzības speciālistu nodrošināšanai ar dzīvojamo platību”. Ziņo A. Usāne.
 8. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo A. Usāne.
 9. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par adrešu informācijas precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes nodošanu apakšnomā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes vienības sadali Līvānu novada Sutru pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma pārjaunošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par projektu ‘Līvānu novada Turku pagasta ceļa Veiguri-Silavas-Robežnieki-Gaiņi pārbūve”. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par grozījumiem nomas līgumos. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par pašvaldības nekustamā mantas – dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos, Līvānu novadā izsoli. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Līču ielā 23A, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par pašvaldības kustamā mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 515 CD, reģistrācijas numurs GJ 1099, izsoli. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par grozījumu 2016. gada 29. decembra lēmumā Nr.19-21 “Par pašvaldības pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā”. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par minimālo mēneša darba algu. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par zemes nomu autotransporta stāvlaukuma ierīkošanai. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par Sutru pagasta valdes sastāvu. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par darba laika uzskaiti. Ziņo A. Vaivods.
 30. Par zemesgabala pirkšanu. Ziņo A. Vaivods.