2016.gads

2016.gads

 

29.decembra Līvānu novada domes sēde Nr.19

 

24.novembra Līvānu novada domes sēde Nr.18

 

27.oktobra Līvānu novada domes sēde Nr.17

 

5.oktobra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.16

 

29.septembra Līvānu novada domes sēde Nr.15

 

15.septembra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.14

 

25.augusta Līvānu novada domes sēde Nr.13

 

2.augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.12

 

28.jūlija Līvānu novada domes sēde Nr.11

 

30.jūnija Līvānu novada domes sēde Nr.10

 

26.maija Līvānu novada domes sēde Nr.9

 

11.maija Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.8

 

28.aprīļa Līvānu novada domes sēde Nr.7

 

18.aprīļa Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.6

 

31.marta Līvānu novada domes sēde Nr.5

 

8.marta Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.4

 

25.februāra Līvānu novada domes sēde Nr.3

 

18.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.2

 

28. janvāra Līvānu novada domes sēde Nr.1

 

 


2016.gada 29.decembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.19

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par precizējumu Līvānu novada domes 2016. gada 27. oktobra  saistošos noteikumos Nr.10 “Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Līvānu novadā”. Ziņo A. Usāne
 3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne
 4. Par saistošajiem noteikumiem "Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu". Ziņo A. Usāne
 5. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne
 6. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo A. Usāne
 7. Par Gada balvu sportā. Ziņo A. Usāne
 8. Par Līvānu novada domes apbalvojumu noteikumiem. Ziņo A. Usāne
 9. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam aktualizētā Rīcību plāna 2012.-2018.gadam un Investīciju plāna 2014.-2018.gadam apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 10. Par adrešu informācijas precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 11. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 13. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Liepas”. Ziņo J. Magdaļenoks
 15.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Miredo” Celtniecības ielā 13, Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks
 16.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Braslas” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks
 17. Par darba grupas izveidi rekreācijas zonas izveidei Līvānos pussalā starp Daugavu un Dubnu. Ziņo A. Vaivods
 18. Par Līvānu 1. vidusskolas peldbaseina būvniecību. Ziņo A. Vaivods
 19. Par dāvinājuma pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods
 20. Par ziedojumu pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods
 21. Par pašvaldības pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā. Ziņo A. Vaivods
 22. Par projektu „Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes īpašumā „Skujiņas””. Ziņo A. Vaivods
 23. Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods
 24. Par precizējumiem Līvānu novada domes pieņemtajos lēmumos. Ziņo A. Vaivods
 25. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
 26. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods
 27. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo A. Vaivods
 28. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2016.gada budžetā. Ziņo A. Vaivods

 

 

 

2016.gada 24.novembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.18

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2011. gada 24. februāra saistošajos noteikumos  Nr.6 “Par profesionālās ievirzes izglītības ieguves maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā”. Ziņo A. Usāne
 3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne
 4. Par Sutru pamatskolas reorganizāciju. Ziņo A. Usāne
 5. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo A. Usāne
 6. Par atzinuma sniegšanu dabas aizsardzības plānam īpaši aizsargājamajai dabas teritorijai,  dabas liegumam „Lielais Pelečāres purvs”. Ziņo J. Magdaļenoks
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Liepas”. Ziņo J. Magdaļenoks
 8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai. Ziņo J. Magdaļenoks
 10. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks
 11. Par adreses precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks 
 13. Par adreses noteikšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks
 14. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks
 15. Par grozījumiem noteikumos „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”. Ziņo A. Vaivods
 16. Par Līvānu novada pagastu maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods
 17. Par papildus finansējumu domes komisijas darba apmaksai. Ziņo A. Vaivods
 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods
 19. Par Līvānu novada domes transportlīdzekļa MERCEDES BENZ VITO 110 norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods
 20. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
 21. Par projektu „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”. Ziņo A. Vaivods
 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods
 23. Par nekustamā īpašuma “Beči”, Turku pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
 24. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 515 CD, reģistrācijas numurs GJ 1099, izsoli. Ziņo A. Vaivods
 25. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo A. Vaivods
 26. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods
 27. Par  Ikgadējo Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.4). Ziņo A. Vaivods


 


 2016.gada 27.oktobra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.17

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
 3. Par saistošajiem noteikumiem “Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Līvānu novadā”. Ziņo A. Usāne.
 4. Par Līvānu novada domes noteikumiem “Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana” jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne.
 5. Par mācību stipendijas piešķiršanu un stipendijas izmaksas laika pagarināšanu. Ziņo A. Usāne.
 6. Par Rudzātu pagasta valdes sastāvu. Ziņo A. Usāne.
 7. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2013. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par tirdzniecību publiskās vietās un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Līvānu novadā”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes vienības izslēgšanu no valsts kadastra informācijas sistēmas. Ziņo   J. Magdaļenoks.
 12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par pašvaldībai piekrītošās zemes Līvānu pilsētā atzīšanu par starpgabalu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo J.Magdaļenoks.
 15. Par zemes nomas līguma pagarinājumu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par zemes ierīcības projekta “Līvānu siltums” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par izmaiņām komisijas sastāvā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par zemes gabala daļas nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 19. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par pasākumu “ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2016”. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par konkursa “Labākie lauksaimnieki Līvānu novadā 2016. gadā” nolikumu. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2016. gada budžetā. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par pašvaldības kustamā mantas – traktora piekabes IPTS-9, reģistrācijas numurs P5505LK, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par Latvijas Republikas 98. proklamēšanas gadadienai veltīto sacensību nolikumu. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par apbalvošanu ar Līvānu novada dome Atzinības rakstu. Ziņo A. Usāne.


 

2016.gada 5.oktobra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.16

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo A. Usāne.
 2. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam aktualizētajā Rīcību plānā 2012.-2018.gadam un aktualizētajā Investīciju plānā 2014.-2018.gadam. Ziņo A. Usāne.
 3. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Usāne.

 

 

2016.gada 29.septembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 15

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Usāne.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne
 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks
 4. Par adreses noteikšanu telpu grupām. Ziņo J. Magdaļenoks
 5. Par adrešu precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. J. Magdaļenoks
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Braslas”. Ziņo J. Magdaļenoks
 8. Par zemes ierīcības projekta Siguldas ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā, apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 9. Par zemes ierīcības projekta „Tiltavīta” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 10. Par zemes ierīcības projekta Celtniecības ielā 21, Līvānos, Līvānu novadā apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 11. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks
 12. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Miredo”. Ziņo J. Magdaļenoks
 14. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks
 15. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Usāne
 16. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem uz 2016.gada 1.septembri. Ziņo A. Usāne
 17. Par dzīvokļa Zaļā ielā 6-14, Līvānos, Līvānu novadā privatizācijas maksu. Ziņo A. Usāne
 18.  Par dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos, Līvānu novadā pārdošanu izsolē. Ziņo A. Usāne
 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu. Ziņo A. Usāne
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Usāne
 21. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas interešu izglītības grupā. Ziņo A. Usāne
 22. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Usāne
 23. Par domes dotācijas daļas apstiprināšanu Rudzātu vidusskolas skolēnu un  pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas izdevumiem. Ziņo A. Usāne
 24. Par pašvaldības kustamas mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 515 CD, reģistrācijas numurs GJ 1099, atsavināšanu. Ziņo A. Usāne
 25. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes  1PTS-9, reģistrācijas numurs P5505LK, atsavināšanu. Ziņo A. Usāne
 26. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Tisa”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Usāne
 27. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Liepnieki”, Turku pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Usāne
 28. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Daiva”, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Usāne
 29. Par zemes nomas līguma laušanu. Ziņo A. Usāne
 30. Par zemes nomu  multifunkcionālās trases izveides projekta realizācijai. Ziņo A. Usāne
 31.  Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam aktualizācijas uzsākšanu. Ziņo A. Usāne
 32. Par Līvānu novada domes 2016. gada 25. augusta saistošo noteikumu Nr.9 “Par likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Līvānu novadā” izdošanu galīgā redakcijā. Ziņo A. Usāne.
 33. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu. Ziņo A. Usāne.


 

2016.gada 15.septembra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 14

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” amata vienību sarakstu un noteiktajām mēneša darba algām. Ziņo A. Vaivods
 2. Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību. Ziņo A. Vaivods
 3. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
 4. Par ziedojuma pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
 6. Par zemes vienību robežu un platību precizēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 7. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo A. Usāne.

 

 

2016.gada 25.augusta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 13

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo M. Grigalis.
 3. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu. Ziņo M. Grigalis.
 4. Par zemes ierīcības projekta “Vēsmiņas” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 5. Par zemes ierīcības projekta “Celmiņi” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo. Ja. Magdaļenoks
 7. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Upenieki 1”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par dzīvokļa Sporta ielā 5 – 44, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par dzīvokļa Zaļā ielā 6 – 56, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par saistošajiem noteikumiem “Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Līvānu novadā”. Ziņo A. Vaivods.
 12. Par projektu “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”. Ziņo A. Vaivods.
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 14. Par ieguldījumu Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Līvānu slimnīca” pamatkapitālā. Ziņo A. Vaivods.
 15. Par Līvānu novada domes finansējumu Līvānu novada kopstendam pasākumā “Uzņēmēju dienas Latgalē 2016”. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par asenizācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algu. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem “Mana biznesa ideja 2016” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par  Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumiem. Ziņo   A. Vaivods.

 

 


2016.gada 2.augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.12

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem”. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par pabalsta piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.


 

 

 

2016.gada 28.jūlija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.11

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo M. Grigalis.
 3. Par izmaiņām Līvānu novada bāriņtiesas sastāvā. Ziņo M. Grigalis.
 4. Par saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā”. Ziņo M. Grigalis.
 5. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Tiltavīta”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par zemes ierīcības projekta „Vanagsala” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes vienību robežu un platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par zemes ierīcības projekta „Silavas” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par partnerību projektā un līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 12. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Daiva”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 13. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Tisa”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 14. Par dzīvokļa Rīgas ielā 10a-10, Līvānos, Līvānu novadā privatizācijas maksu. Ziņo A. Vaivods.
 15. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par SIA “Līvānu siltums” jauna komercdarbības veida uzsākšanu. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu SIA “Līvānu slimnīca”. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

2016.gada 30.jūnija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.10


DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par Līvānu novada izglītības attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam apstiprināšanu. Ziņo A. Usāne.
 3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
 4. Par XI Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu. Ziņo A. Usāne.
 5. Par izcilības balvas piešķiršanu Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem. Ziņo A. Usāne.
 6. Par apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2016. gadā. Ziņo A. Usāne.
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Siguldas ielā 5, Līvānos. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par zemes ierīcības projekta „Liepkalne” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par adreses noteikšanu telpu grupām. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 15. Par nekustamā īpašuma „Beči”, Turku pagastā, Līvānu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Liepnieki”, Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par zemes gabala nomas līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par zemes nodošanu īpašumā. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

2016.gada 26.maija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.9

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
 3. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu. Ziņo A. Usāne.
 4. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta čempionātu uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo A. Usāne.
 5. Par izmaiņām Līvānu novada bāriņtiesas sastāvā. Ziņo A. Usāne.
 6. Par atļauju amatu savienošanai. Ziņo A. Usāne.
 7. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai meža zemē. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par lēmuma par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā atcelšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par adreses noteikšanu telpu grupām. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2016. gadam. Ziņo A. Vaivods.
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Tisa”, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Daiva”, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par līdzfinansējumu nometnes organizēšanai. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par pakalpojuma maksu SIA „Līvānu slimnīca” ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par pasākuma „Līvānu pilsētas svētku tirgus 2016” nolikumu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 179/181 Līvānos, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par projektu „Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par projektu „Līvānu novada pagastu ceļu pārbūve”. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par Līvānu novada pašvaldības 2015. gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par ziedojuma pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par nekustamā īpašuma noformēšanas izdevumu kompensāciju. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par dalības maksu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.

 

 


2016.gada 11.maija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.8

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Līvānu novada pensionāri” tautas tērpu iegādei senioru tautas deju kolektīvam “Dubnava”. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Veloklubs Līvāni” Grīvas meža daudzfunkcionālās trases 2. kārtas būvniecībai Ziņo A. Vaivods.
 3. Par projektu „Upenieku ciema apgaismojuma izbūve Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā”. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par projektu “Saules enerģijas izmantošanas tehnoloģisko risinājumu uzstādīšana AAPC “Rožlejas””. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par projektu “Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršota atjaunošana”. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par projektu „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Līvānu novada izglītības iestādēs”. Ziņo A. Vaivods.
 7. Par papildus līdzekļu piešķiršanu 2016. gada Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu konkursā iesniegtajiem projektiem. Ziņo A. Vaivods.
 8. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 9. Par patapinājuma līguma pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 10. Par blīvuma koeficienta noteikšanu pārejai no tilpuma vienībām uz svara vienībām sadzīves atkritumiem. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2016.gada 28.aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.7

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
 3. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistrs. Ziņo A. Usāne.
 4. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo A. Usāne.
 5. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par nosaukumu un adrešu piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par Līvānu novada pašvaldības gada pārskatu par 2015. gadu. Ziņo A. Vaivods.
 10. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 11. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksas grafiku. Ziņo A. Vaivods.
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādā pārmaksu dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 15. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Lāčuki” Turku pagastā, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Liepnieki” Turku pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par telpu nomas maksu ģimenes ārsta praksei. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par dzīvokļa Liepu ielā 27-1, Līvānos privatizācijas maksu. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par dzīvokļa Rīgas ielā 160-9, Līvānos privatizācijas samaksas termiņa pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par dzīvokļa Saules ielā 26 – 46, Līvānos, privatizācijas samaksas termiņa pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods
 22. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizētajā Rīcību plānā 2012.-2018.gadam un aktualizētajā Investīciju plānā 2014.-2018.gadam. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidēja termiņa programmu 2016.-2018.gadam. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par pretendenta izvirzīšanu 2016.gada „Daugavas Savienības” balvas piešķiršanai. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2016.gada 18.aprīļa Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.6

 

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par Līvānu novada domes 2016. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā” izdošanu galīgajā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par aizņēmumiem no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.

  2016.gada 31.marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.5

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A.Usāne.
 3. Par Līvānu 2. vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne.
 4. Par dalību Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Ziņo A. Usāne.
 5. Par Līvānu novada pasākuma „Līvānu novada kulinārā mantojuma Tūrisma sezonas 2016 atklāšanas tirgus” nolikumu. Ziņo A. Usāne.
 6. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo A. Usāne.
 7. Par konkursa „Topi skaistāks, mans novads” nolikumu. Ziņo A. Usāne.
 8. Par saistošajiem noteikumiem „Līvānu novada pašvaldības nolikums”. Ziņo A. Usāne.
 9. Par adrešu noteikšanu, maiņu un precizēšanu un nosaukumu piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10.  Par zemes gabala nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14.   Par atļauju inženierbūves nojaukšanai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15.   Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par pašvaldībai piekrītošās zemes atzīšanu par starpgabalu Līvānu pilsētā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17.   Par telpu nomu veselības aprūpes nodrošināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas grupā. Ziņo A. Vaivods.
 20.   Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par zemes nomu.  Ziņo A. Vaivods.
 22. Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pircēju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 23.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 24.   Par atsevišķa neapbūvēta zemes gabala „Lāčuki”, Turku pagastā, Līvānu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par atsevišķa apbūvēta zemes gabala Rīgas ielā 179/181 Līvānos, Līvānu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 29.   Par zemes gabala nomas līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

2016.gada 8.marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.4

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par projektu „90 stāsti Līvāniem”. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par projektu „Līvānu stikla izstrādes tradīciju atdzimšana”. Ziņo A Vaivods.
 3. Par projektu “Novadnieku salidojums Līvānos – latgaliskās identitātes un kultūrvēsturiskā potenciāla saglabāšanai un attīstībai”. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par projektu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Līvānu novadā”. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 8. Par telpu nodošanu apakšnomā. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

2016.gada 25.februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.3

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.

2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.

3. Par Līvānu novada Vakara /maiņu/ vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne.

4. Par grozījumiem Jaunsilavas pamatskolas nolikumā. Ziņo A. Usāne.

5. Par precizējumu Līvānu novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Grozījumi Līvānu novada domes 2015.gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr.17„Par kārtību, kādā tiek segti braukšanas izdevumi pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Līvānu novadā” . Ziņo A. Usāne.

6. Par Gada balvu kultūrā. Ziņo A. Usāne.

7. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.

10.  Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

11.  Par zemes ierīcības projekta „Baltie Bērzi” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

12.  Par zemes ierīcības projekta Celtniecības ielā 26, Līvānos, Līvānu novadā apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

13.  Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.

14.  Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.

15.  Par centralizētās apkures atslēgšanu dzīvoklī. Ziņo J. Magdaļenoks.

16.  Par platības precizēšanu zemes vienībām. Ziņo J. Magdaļenoks.

17.  Par saistošajiem noteikumiem „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā”. Ziņo J. Magdaļenoks.

18.  Par Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.

19.  Par projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā – 4.kārta”. Ziņo A. Vaivods.

20.  Par projektu „Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā”. Ziņo              A. Vaivods.

21.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.

22.  Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.

23.  Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Rasiņas”, Turku pagastā, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.

24.  Par zemesgabala nomas līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.

25.  Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem uz 2016. gada 1. janvāri.

26.  Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.

27.  Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2016. gadam. Ziņo A. Vaivods.

28.  Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojumu 2015. gadā. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

2016.gada 18.februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.2

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Līvānu novada domes budžetu 2016. gadam. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēnešalgām. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par domes komisiju un valžu /darba grupu/ darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par projektu „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana Līvānu novadā”. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par ERAF līdzekļu piesaisti izglītības iestādes mācību vides uzlabošanai. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par telpu nomu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāles izveidei. Ziņo A. Vaivods.

 

 


2016.gada 28.janvāra Līvānu novada domes sēde Nr. 1

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Usāne.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
 3. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2015. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr.17 „Par kārtību, kādā tiek segti braukšanas izdevumi pamatizglītības, vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Līvānu novadā”. Ziņo A. Usāne.
 4. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo A. Usāne.
 5. Par telpu izmantošanu izglītības procesa nodrošināšanai. Ziņo A. Usāne.
 6. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par zemes vienības sadali. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par adrešu precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par amatu vienību sarakstu. Ziņo A. Usāne.
 12. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo A. Usāne.
 13. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Usāne.
 14. Par minimālo mēneša darba algu. Ziņo A. Usāne.
 15. Par projektu „Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Līvānu novadā”. Ziņo A. Usāne.
 16. Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem. Ziņo A. Usāne.
 17. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Sergunta”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Usāne.
 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Usāne.
 19. Par telpu nomu veselības aprūpes nodrošināšanai. Ziņo A. Usāne.
 20. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības nodevu par dzīvnieku turēšanu”. Ziņo A. Usāne.
 21. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu. Ziņo A. Usāne.
 22. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam aktualizētajā Rīcību plānā 2012.-2018.gadam un aktualizētajā Investīciju plānā 2014.-2018.gadam. Ziņo A. Usāne.
 23. Informācija par sporta aktivitātēm 2015. gadā. Ziņo M. Vilcāne.