Dzimtsarakstu nodaļa

LĪVĀNU NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

 

Rīgas ielā 77, Līvānos, LV-5316

 

 

Nodaļas vadītāja – Marija Pastare

 

Tālr. 65307265; e-pasts dzimlivani.lv

 

Fakss:65307255 (ar norādi Dzim.nod.)

 

 

Nodaļas inspektore – Velga Švirkste

 

Tālr. 65307261; e-pasts velga.svirkstelivani.lv

 

 

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS:

 

Pirmdien – 8.30-12.00 un 13.00-17.00

 

Otrdien – 8.30-12.00 un 13.00-17.00

 

Trešdien – 8.30-12.00 un 13.00-18.00

 

Ceturtdien –8.30-12.00 un 13.00-17.00

 

Piektdien - 8.30-12.00 un 13.00-16.00

 

Sestdien - svinīga laulības reģistrācija Rīgas ielā 105, Līvānos

 

   

 

Dzimtsarakstu nodaļa sniedz šādus pakalpojumus:

 

* Reģistrē laulību

 

* Reģistrē dzimšanas faktu

 

* Reģistrē miršanas faktu

 

* Noformē paternitātes atzīšanu, noteikšanu

 

* Noformē adopcijas apstiprināšanu

 

* Kārto dokumentus vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai

 

* Labo, papildina atjauno civilstāvokļa aktu reģistrus

 

* Izsniedz atkārtoti ģerboņapliecības, arhīva izziņas un izrakstus no:

 

- Dzimšanas reģistriem

 

- Laulības reģistriem

 

- Miršanas reģistriem

 

* Saglabā un kārto dzimtsarakstu arhīvu no 1994. g.

 

* Godina Zelta kāzu jubilārus (uz Līvānu novada iedzīvotāju iesnieguma pamata)

 

* Organizē jaunajām ģimenēm Bēbīšu svētkus

 

Laulības reģistrācija

 

Pakalpojuma īss raksturojums:

 

 • Personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu un vēlas noslēgt laulību, abiem klātesot nodaļā, uzrāda pases un uzraksta iesniegumu (speciāla veidlapa) par vēlēšanos doties laulībā, norādot arī laulības reģistrācijas liecinieku (2 pilngadīgas personas)vārdu, uzvārdu un personas kodu.
 • Izņēmuma gadījumā ar vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas piekrišanu var doties laulībā persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu.
 • Personas un nodaļas vadītājs vienojas par laulības reģistrācijas datumu un stundu, un atzīmē to iesniegumā.
 • Ja laulībā stājas atkārtoti, uzrāda dokumentu par iepriekšējās laulības izbeigšanu ( miršanas apliecību, izziņu vai tiesas spriedumu par laulības šķiršanu).
 • Ja ārzemnieks vēlas noslēgt laulību Latvijā, iesniedz attiecīgās valsts kompetentas iestādes izsniegtu dokumentu par to, ka nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā. Tam jābūt legalizētam un tulkotam latviešu valodā.
 • Laulību izsludina iesnieguma saņemšanas dienā, sludinājumu izliekot redzamā vietā. Izsludināšanas laiks ir 1 mēnesis. Ja pēc izsludināšanas, sešu mēnešu laikā, laulība nav noslēgta, bet personas vēlas noslēgt laulību, iesniegumu iesniedz un izsludināšanu uzsāk no jauna.
 • Uz laulības reģistrāciju jāierodas abiem saderinātajiem un laulības reģistrācijas lieciniekiem, līdzi ņemot pases. Laulības reģistrācijas svinību zāle atrodas Rīgas ielā 105, Līvānos, (Kultūras centrā)
 • Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs reģistrē laulību un izsniedz laulības apliecību.

 

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena EURO

Bez PVN

(Ar 01.01.2014) 

1.

Laulības reģistrācija Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja kabinetā

4,27 un PVN

2.

Svinīgas laulības reģistrācija svinību zālē

 

21,34 un PVN

3.

Laulības reģistrācija citā piemērotā vietā (ārpus Dzimtsarakstu nodaļas)

35,57 un PVN

 

 

 

Dzimšanas fakta reģistrācija:

 

Pakalpojuma īss raksturojums:

 

 • Par bērna piedzimšanu mēneša laikā paziņo Dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības iecirknī bērns ir piedzimis, vai Dzimtsarakstu nodaļai, pēc viena vai abu vecāku deklarētās dzīvesvietas.
 • Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz ārstniecības iestādes vai ārsta izsniegtu medicīnas apliecību par dzimšanu, uzrāda pases un laulības apliecību.
 • Ja vecāki sastāv laulībā, par dzimšanas faktu paziņo viens no vecākiem, vai abu vecāku pilnvarota persona.
 • Ja vecāki nesastāv laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti savam bērnam, dzimtsarakstu nodaļā ierodas abi vecāki un iesniedz paternitātes atzīšanas iesniegumu(speciāla veidlapa).
 • Minēto iesniegumu var iesniegt reģistrējot bērna dzimšanu, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana reģistrēta, vai jau pirms bērna dzimšanas.
 • Paternitātes atzīšanai nepieciešama bērna piekrišana, ja viņš sasniedzis 12 gadu vecumu.
 • Bērnam, kas piedzimis ne vēlāk kā 306. dienā pēc laulības izbeigšanās, kā tēvu ieraksta mātes bijušo vīru. Šajā gadījumā bijušajam vīram vai viņa vecākiem ir tiesības apstrīdēt bērna izcelšanos tiesā.
 • Dzimtsarakstu nodaļā dzimšanas reģistrācijas dienā paziņotāju klātbūtnē sastāda dzimšanas reģistru un izsniedz dzimšanas apliecību.
 • Dzimšanas reģistrācija un paternitātes kārtošana – bezmaksas pakalpojums

Miršanas fakta reģistrācija:

 

Pakalpojuma īss raksturojums

 

 • Par miršanas faktu paziņo Dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības iecirknī persona mirusi vai Dzimtsarakstu nodaļai pēc mirušā pēdējās deklarētās dzīves vietas.
 • Pienākums paziņot par miršanas faktu ir jebkurai personai, kura bijusi klāt nāves brīdī vai citādi ir informēta par nāves iestāšanos.
 • Par miršanas faktu paziņo ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža kā iestājusies nāve vai mirušais atrasts.
 • Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz ārstniecības iestādes izsniegtu Medicīnisko apliecību par nāves cēloni un mirušās personas pasi.
 • Paziņotāja klātbūtnē Dzimtsarakstu nodaļā sastāda miršanas reģistru un izsniedz miršanas apliecību.
 • Miršanas reģistrācija – bezmaksas pakalpojums

Atkārtotu apliecību izsniegšana:

 

Pakalpojuma īss raksturojums

 

 • Pēc personas iesnieguma Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļa mēneša laikā izsniedz vai izsūta atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību pamatojoties uz laulības, dzimšanas, miršanas reģistriem, kas sastādīti nodaļā no 1994. gada
 • Atkārtotu dzimšanas apliecību izsniedz pilngadīgai personai.
 • Nepilngadīgas personas atkārtotu dzimšanas apliecību izsniedz vecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem.
 • Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem var saņemt atkārtotu dzimšanas apliecību, ja viņai ir personu apliecinošs dokuments.
 • Atkārtotu laulības apliecību izsniedz personām, par kuru laulību izdarīts ieraksts.
 • Ja laulība ir šķirta izsniedz izziņu vai izrakstu no reģistra.
 • Atkārtotu miršanas apliecību izsniedz mirušā radiniekiem.
 • Dokumentu saņemšana no Dzimtsarakstu nodaļas arhīva ir maksas pakalpojums (skatīt tabulu)

Ierakstu papildināšana un labošana

 

Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā glabājas civilstāvokļa aktu reģistri no 1994. gada. Minētajos ierakstos var izlabot kļūdas, ierakstīt trūkstošās ziņas pēc ieinteresētās personas iesnieguma, ja tam ir pietiekams pamats

 

Dokumentu labošana, papildināšana - maksas pakalpojums

 

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

 

Vārdu vai uzvārdu var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu.

 

Ja viens vai abi nepilngadīgas personas vecāki ir izdarījuši smagu noziegumu vārdu vai uzvārdu var mainīt persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu.

 

Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai, kurai ir piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu.

 

Persona Dzimtsarakstu nodaļā uzrāda pasi un iesniedz personīgi iesniegumu (speciāla veidlapa),kurā norāda vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iemeslu, tam pievieno fotogrāfiju (4,5×3,5).

 

Nepilngadīga persona no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

 

Nodaļa no citām Dzimtsarakstu nodaļām pieprasa iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus.

 

Nodaļa no Soda reģistra pieprasa izrakstu par personas sodāmību.

 

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas sakārtoto lietu, Dzimtsarakstu nodaļa nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

 

Dzimtsarakstu departamenta direktors izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu vai par atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, persona 30 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums mainīt vārdu vai uzvārdu, iesniedz šo lēmumu Pilsonības migrācijas lietu pārvaldei

 

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas termiņš – 1 mēnesis