Atbalsts ģimenēm

Atbalsts ģimenēm Līvānu novada pašvaldībā

 

1. Pabalsts  jaundzimušā  aprūpei  ir  vienreizējs  un  tā  apmērs  vienam  bērnam  ir 200,00 EUR. Pabalstu piešķir par katru jaundzimušo, adoptēto vai aizbildnībā paņemtu bērnu, ja pabalsta pieprasītāja un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novadā.

Pabalsta piešķiršanas kārtību nosaka Līvānu novada domes 2015.gada 30.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 11 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”.

Plašāka informācija: klātienē Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā (301. kabinets, Rīgas iela 77, Līvāni), pa tālruni 65307265, pa e-pastu: dzim@livani.lv.

 

2. Pabalsta  daudzbērnu  ģimenēm apmērs  ir 20,00 EUR apmērā vienam nepilngadīgam bērnam. Pabalstu daudzbērnu ģimenēm piešķir vienu reizi gadā pirms kārtējā mācību gada sākuma par katru daudzbērnu ģimenes nepilngadīgo bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pabalsta piešķiršanas kārtību nosaka Līvānu novada domes 2015.gada 30.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 11 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”.

Informācija par pabalsta saņemšanas iespējām tiek publicēta augusta mēnesī laikrakstā „Līvānu Novada Vēstis”, Līvānu novada mājas lapā www.livani.lv, kā arī citos masu saziņas līdzekļos.

 

3. Brīvpusdienas Līvānu novada izglītības iestāžu audzēkņiem  - pašvaldība ir piešķīrusi brīvpusdienas visiem Līvānu novada izglītības iestāžu audzēkņiem, kas apgūst  obligātās pirmsskolas izglītības programmas  un 5 – 12. klašu skolēniem (izņemot 1.- 4.klašu skolēnus un Rudzātu speciālās internātpamatskolas skolēnus, kam brīvpusdienas piešķir valsts).

 

4. Pašvaldība nodrošina Rožupes pamatskolas, Jersikas pamatskolas, Jaunsilavas pamatskolas un Rudzātu vidusskolas internātos dzīvojošo audzēkņu bezmaksas ēdināšanu (brokastis, launags, vakariņas).

 

5. Līvānu novadā visa interešu izglītība (pulciņi skolās un Līvānu Bērnu un jauniešu centra pulciņi) ir bezmaksas.

 

6. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola Līvānu novadā bērniem ir bezmaksas.

 

7. Mācību maksas atlaides Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā(maznodrošinātām ģimenēm) - ja skolā no vienas maznodrošinātas ģimenes vienlaicīgi mācās vairāki bērni: par otro bērnu maksa ir 50 % apmērā, par trešo bērnu maksa netiek noteikta. Līvānu novada domes 2011. gada 24. februāra saistošie noteikumi nr.6 „Par profesionālās ievirzes izglītības ieguves maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā”.

 

8. Pašvaldība 100% apjomā apmaksā transporta izdevumus skolēnu nokļūšanai uz un no mācību iestādēm, sporta skolu un mūzikas un mākslas skolu.

Atbalsta piešķiršanas kārtību nosaka Līvānu novada domes 2018.gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 „Par kārtību, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā”.

 

9. Ziemassvētku pabalstu pirmsskolas  vecuma bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta noteikta Līvānu novada administratīvajā teritorijā, un bērniem, kuri mācās Līvānu novada vispārējās izglītības iestādēs, piešķir: mantiskā veidā (Ziemassvētku paciņa) līdz 4,50EUR apmērā.

Pabalsta piešķiršanas kārtību nosaka Līvānu novada domes 2015.gada 30.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 11 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”.

 

10. Atlaides ieejas maksai Latgales Mākslas un amatniecības centrā (cenā ietilpst ekspozīcijas "Amatnieki Latgalē 19. - 20. gs.", ekspozīcijas "Līvānu stikla muzejs", izstāžu zāles un Velvju pagraba apskate): ģimenes biļete -divi pieaugušie un divi vai vairāk skolas vecuma bērni. Bezmaksas ieeja pirmskolas vecuma bērniem.

Uzzināt vairāk: http://www.livanustikls.lv/planojot-apmeklejumu/

 

11. Atlaides ģimenēm ar bērniem Līvānu 1. vidusskolas peldbaseina “Upe” pakalpojumu izmantošanai.

Uzzināt vairāk: http://www.livani.lv/page/717

 

12. Personas no ģimenēm ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem  ir atbrīvotas no nodevas maksāšanas par Līvānu novada domes izstrādāto dokumentu (izziņu, atzinumu, aktu u.c.) un dokumentu kopiju saņemšanu.

Atlaides piešķiršanas kārtību nosaka Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija saistošie noteikumi  Nr.11 „Par pašvaldības nodevu par Līvānu novada domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”.

 

13. Sociālais atbalsts trūcīgu vai maznodrošinātu ģimeņu bērniem.

Sociālā atbalsta piešķiršanas kārtību nosaka Līvānu novada domes 2017.gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”.

Plašāka informācija: klātienē Līvānu novada Sociālajā dienestā, Rīgas iela 77, Līvāni, pa tālr. 65307165, pa e-pastu: lnsd@livani.lv