Sabiedrības līdzdalība

/images/news/large/4566.jpg

06.10.2017

Aicina trešo valstu pilsoņus uz tikšanos/ приглашает граждан третьих стран на встречу/ invites third-country citizens to a meeting

2017. gada18. oktobrī plkst. 14.00 biedrībā „Baltā māja” (Stacijas ielā 2, Līvāni)   profesionāls jurists un konsultanti sniegs Jums bezmaksas konsultācijas un Jums būs iespēja saņemt atbildes uz dažādiem sociāliem un juridiskiem jautājumiem par dzīvi Latvijā, piemēram:

- sociālās palīdzības jautājumi (pensiju jautājumi u.c.)

- nodarbinātība (darba tiesības)

- migrācija (uzturēšanās atļaujas, vīzas)

- īres tiesības (jautājumi, kas saistīti ar mājokli)

- ģimenes tiesības (ģimenes apvienošana, šķiršanās, mantojuma jautājumi u.c.)

- izglītības dokumentu legalizācija un atzīšana

- biznesa uzsākšana (ar komercdarbību saistīti jautājumi)

Saņemot konsultāciju jāuzrāda uzturēšanās atļauja Latvijā vai pase.

Papildu informācija un pieteikšanās: Elita Haritonova, ICI reģionālā kontaktpunkta Latgale Daugavpilī vadītāja, mob. tālr.: +371 25723222.

 

ICI darbojas kā vienas pieturas aģentūra, nodrošinot informāciju un atbalstu personām, kas Latvijā ieradušās no valstīm ārpus Eiropas Savienības, dodot profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējiem visās Latvijas pašvaldībās, koordinējot pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām. TOP 10 valstis, kuru pilsoņi gada laikā visbiežāk konsultējušies ICI:Krievija, Sīrija, Ukraina, Ķīna, Indija, Baltkrievija, Turcija, Pakistāna, Irāka, Uzbekistāna.

 

Informācijas centrs tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Centra darbību nodrošina un attīsta biedrība „Patvērums „Drošā māja”. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1. Vairāk informācijas www.integration.lv

 

 

Латгальский региональный  контактный пункт для иммигрантов  приглашает граждан третьих стран на встречу, которая состоится  18.Октября  2017 года в 14.00по адресу: Общество  Белый дом”; ул. Стацияс 2, Ливаны

Профессиональный юрист с многолетним опытомпредлагает получить БЕСПЛАТНЫЕ консультации по социальным и юридическим вопросам, например:

> вопросы социальной помощи (пенсионные вопросы и пр.)

> занятость (трудовое право)

> миграция (разрешения на пребывание, визы)

> права аренды (вопросы, связанные с жильем)

> семейное право (объединение семьи, развод, вопросы по наследству и пр.)

> легализация и признание документов об образовании

> открытие бизнеса (вопросы, связанные с коммерческой деятельностью)

> возможность создания организаций по защите интересов и участие в НГО

 

При получений консультаций надо предъявить вид на жительство или паспорт.

 

 

ИЦИ «Латгале» в Даугавпилсе: +371 25723222, ici.daugavpils@gmail.com 

 

Проект «Информационный центр для иммигрантов» реализуется в рамках Фонда убежища, миграции и интеграции. Проект софинансирует Европейский союз. Договор гранта № PMIF/12/2016/1/1.

*Гражданином третьих стран является любое лицо, которое не является гражданином стран участниц Европейского Союза, стран Европейской Экономической зоны или Швейцарской Конфедерации. Топ-10 стран, граждане которых больше всего посещали и получали консультации ИЦИ, — Россия, Сирия, Украина, Ирак, Индия, Афганистан, Китай, Соединенные Штаты Америки, Пакистан и Эритрея.

 


 

Latgale Regional Point of Contact of “Information Centre for Immigrants” invites third-country citizens to a meeting!

 

18 october 2017 at 14/00 NGO „Baltā māja” (Stacijas 2, Līvāni), A Professional lawyer and consultants will give you a free advice and you will have an opportunity to receive answers to various questions of social and legal nature about life in Latvia, for example, on the following topics:

- social assistance issues (pensions, etc.);

- employment (labour law);

- migration (rezidence permits, visas);

- rights of tenants (issues related to housing);

- family law (family reunification, divorce, inheritance matters, etc.);

- legalization and recognition of education documents;

- starting a business (issues related to entrepreneurship).

Attention! Interpreter’s services will be available during the event.

By receiving advice, Latvian residence permit or passport must be presented.

 

Additional information: Elita Haritonova, Head of ICI Latgale Regional Point of Contact in Daugavpils, mob. tel.: +371 25723222.

 

ICI operates as a one-stop agency, providing the information and support to persons arriving to Latvia from countries other than the European Union memberstates, giving professional support to service providers in all the local governments of Latvia and co-ordinating the research and availability of the services for various groups of immigrants. TOP 10 countries, whose citizens have been advised at ICI most of ten during the year: Russia, Syria, Ukraine, China, India, Belarus, Turkey, Pakistan, Iraq, Uzbekistan. 

 

The Information Centre is implemented within the framework of the Asylum, Migration and Integration Fund and is co-funded by the European Union.  Activities of the Information Centre are ensured and developed by the Society “Shelter “Safe House””. Grant agreement No. PMIF/12/2016/1/1. More informationonwww.integration.lv