Sabiedrības līdzdalība

/images/news/large/1089.png

05.04.2013

Paziņojums par derīgo izrakteņu atradnes „Priedulāji” iztrādes ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu

Publicēts laikrakstā "Līvānu novada vēstis" 2013. gada 17.aprīlī

 

 

PAZIŅOJUMS

 

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja 2013. gada 08. februāra lēmuma nr. 40, tiek uzsākta dolomīta atradnes „Priedulāji” ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.

 

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Mark Invest Latvia” (Reģ. Nr. 50003631781, Juridiskā adrese: “Piekalni” Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, LV – 5023, tālr. 65058985, fakss: 65058986).

 

Tiek plānota derīgo izrakteņu ieguve dolomīta atradnē “Priedulāji”, kadastra numurs 7652 004 0001. Tā atrodas Līvānu novadā, Jersikas pagastā. Paredzētā dolomīta atradnes platība - 4,21 ha. Ieguvi paredzēts veikt bez ūdens atsūknēšanas. Dolomīta slāņa irdināšanai tiks izmantots ekskavators vai hidrauliskais āmurs. Nepieciešamības gadījumos tiks veikta dolomīta spridzināšana.

 

Paredzētā darbība atbilst 2009. – 2021.gada Jersikas pagasta teritorijas plānojumam.

 

No š.g. 17.aprīļa līdz 7. maijam sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzētas darbības iespējamo ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv). Plašāku informāciju (Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes sākotnējais izvērtējums un Vides pārraudzības valsts biroja lēmums) par paredzēto darbību var atrast Līvānu novada pašvaldības mājaslapā: www.livani.lv., kā arī uz vietas Līvānu novada pašvaldības kancelejā, Rīgas ielā 77, Līvānos, 210. kabinetā darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00.

 

Vides Pārraudzības valsts biroja paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

 

Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums (1)

 

Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums (2)

 

 

 

SIA „Mark Invest Latvia”

 

kontakttālrunis 29499443