1 2 3 4 ...50

Projekti

 • 17.06.2020

  Upeniekos notiek Torņa ielas pārbūves darbi

  Maijā tika uzsākti Līvānu novada Jersikas pagasta Upenieku ciemata Torņa ielas pārbūves darbi 350m garumā. Darbi tiek veikti ELFLA līdzfinansētā projekta “Torņu ielas, Jersikas pagastā Līvānu novadā pārbūve” (projekta Nr.19-03-A00702-000079) ietvaros, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos lauku teritorijā, nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojumu sasniedzamību un kvalitatīvu dzīves vidi. Torņu ielas turpinājums ir pašvaldības B grupas ceļš Upenieki - Narvenīca. Pa šo ceļu ir iespējas nokļūt uz Upenieku ciemata centru, kur atrodas iedzīvotājiem nepieciešamie pakalpojumi.

 • 16.06.2020

  Atskats uz projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2019./2020. mācību gada II semestrī paveikto

  Kopš 2019. gada sākuma Līvānu novada dome ir iesaistījusies Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.4. projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 • 08.06.2020

  Uzsākti valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra telpu būvdarbi

  Līvānu novada domes administrācijas ēkas 1.stāvā šī gada aprīļa beigās uzsākti būvdarbi, kuru ietvaros tiks izbūvētas nepieciešamās telpas Līvānu novada valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram (VPVKAC). Taupīt laiku un naudu, apmeklējot vienu klientu apkalpošanas centru, tā vietā, lai saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus atsevišķi katru savā valsts vai pašvaldības iestādē – tā ir priekšrocība, ko piedāvās valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.

 • 08.06.2020

  Projekts “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” noslēguma posmā

  SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ES struktūrfondu atlases kārtas “5.3.1 Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros  īsteno projektu “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”. Pašlaik notiek objekta labiekārtošanas darbi. AS “Sadales tīkls” veic elektrības pieslēgumu izveidi, lai varētu piegādāt elektroenerģiju jaunizbūvētajām kanalizācijas sūkņu stacijām.

 • 28.05.2020

  Aktualitātes projektā “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2”

  Šī gada 28.maijā, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, ir atsākti būvdarbi Baznīcas ielā. Šobrīd objektā tiek veikta ielas virskārtas asfaltēšanas darbi, nobrauktuvju izbūve un citi sakārtošanas darbi.

 • 11.05.2020

  Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

  Līvānu novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020.gada 9. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro. Projekti iesniedzami līdz 15.05.2020.

 • 07.05.2020

  Aktualitātes projekta “Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A. Baumanes ģimenes ārsta praksē” realizācijā

  2019. gada 26. augustā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un Līvānu novada domi tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/19/A/076 “Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A. Baumanes ģimenes ārsta praksē” īstenošanu.

 • 01.04.2020

  Piešķirts finansējums projekta “Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā Līvānu pilsētas robežās” realizācijai

  Arī šogad notiks zivju resursu pavairošana, jo Zivju fonda padome ir apstiprinājusi Līvānu novada domes iesniegto projekta iesniegumu “Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā Līvānu pilsētas robežās”. Daugavas upes baseinā tiks ielaisti 4590 līdaku mazuļi, sadarbojoties ar SIA “Rūjas zivju audzētava”. Projekta īstenošanai jānoslēdzas līdz 2020.gada 31.oktobrim.

 • 26.03.2020

  Skatuves tērpi – pašdarbības kolektīvu vizuālais tēls

  2018. gadā tika realizēts projekts “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašvaldības kolektīviem”, kura ietvaros 3 Līvānu novada pašdarbības kolektīviem – Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rožupe”, senioru deju kolektīvam “Jersikietis” un Rudzātu bērnu deju kolektīvam tika iegādāti jauni skatuves tērpi.

 • 26.03.2020

  Saules kolektori AAPC “Rožlejās” palīdz ietaupīt elektroenerģiju

  Kopš 2017. gada 15. maija AAPC “Rožlejas” darbojas saules kolektori, kas uzstādīti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 2.1. rīcības “Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm neformālās izglītības pakalpojumu attīstībai, sociālās aprūpes un aizsardzības, veselības saglabāšanas un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai” projekta “Saules enerģijas izmantošanas tehnoloģisko risinājumu uzstādīšana AAPC “Rožlejas”” ietvaros.


1 2 3 4 ...50