Projekti

/images/news/large/833.jpg

10.12.2012

Noslēgumam tuvojas Eiropas Sociālā fonda projekta „Speciālistu piesaiste Līvānu novada pašvaldībā” realizācija.

Kopš 2010.gada novembra Eiropas Sociālā fonda un apakšaktivitātes 1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem ietvaros norisinās projekta „Speciālistu piesaiste Līvānu novada pašvaldībā” realizācija, kas turpināsies vēl tikai līdz 2012.gada 31.decembrim, lai arī piesaistītie speciālisti projekta ietvaros jau ir nostrādājuši divus gadus. Tā rezultātā uz doto brīdi ir sasniegti projekta izvirzītie mērķi:

  • projekta vispārīgais mērķis: paaugstināt Līvānu novada pašvaldības administratīvo kapacitāti un ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanu dzīves kvalitātes uzlabošanai vietējiem iedzīvotājiem.
  • projekta specifiskais mērķis: vismaz uz 24 mēnešiem piesaistīt Līvānu novada pašvaldībai vienu būvinženieri uz pilnu slodzi un vienu juriskonsultu uz nepilnu slodzi kvalitatīvu normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai un kopējās administratīvās kapacitātes stiprināšanai.

Kā arī divu gadu garumā piesaistītie speciālisti ir sasnieguši sekojošus projekta rezultātus:

  • ar speciālistu palīdzību realizēti 16 attīstības projekti
  • noslēgti 423 līgumi
  • izskatīti 47 būvprojekti
  • piesaistītie speciālisti, lai paaugstinātu kvalifikāciju, apmeklēja kopumā 21 semināru, tā iegūstot 10 apliecības/apliecinājumus.

Līvānu novada dome laikā no 2010.gada līdz šim brīdim aktīvi turpināja investīciju piesaisti novada attīstībai, apgūstot valsts un ES struktūrfondu finansējumu dažādu projektu veidā. Ar šo projektu palīdzību pašvaldības funkciju nodrošināšanai tiek piesaistīts papildus finansējums, kā arī vienlaicīgi ar realizācijā esošo projektu koordinēšanu norisinās arī darbs pie jaunu projektu pieteikumu izstrādes, kā arī jau noslēgušos projektu uzraudzības, jo uz doto brīdi projektu izstrāde un ieviešana ir vienīgā reālā iespēja stimulēt novada attīstību un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

 

Nepieciešamība pēc sekojošiem speciālistiem bija skaidrojama ar būvinženierim un juriskonsultam būtisku darba apjoma pieaugumu, gan pēc pēdējās administratīvi teritoriālās reformas, gan ar daudzajiem realizācijā esošajiem projektiem. Gan būvinženiera, gan juriskonsulta amata pienākumos ietilpa daudz dažādu pienākumu, t.sk. ar dažāda veida Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem. Kā arī speciālisti, lai papildinātu savas zināšanas un apgūtu jaunāko informāciju, apmeklēja dažāda veida apmācību seminārus ne tikai būvniecības un jurisprudences jomā, bet arī projektu vadībā.

 

Vislielākais darba apjoms juriskonsultam bija līgumu saistību izpildes kontrolēšanā, jaunu iepirkumu procedūru organizēšanā un dokumentēšanā (noformēšanā) saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī visa veida līgumu projektu un citu juridisko dokumentu sagatavošanā, bet būvinženierim-iesniegto projektu tehniskās dokumentācijas un iepirkumu izskatīšanā, būvniecības tāmju izstrādē un iesniegto būvniecības tāmju pārbaudīšanā, kā arī speciālists uzraudzīja un kontrolēja veiktos būvdarbus, apsekojot objektus un nepieciešamības gadījumā veic defektu sarakstu sagatavošanu.

 

Piesaistītie speciālisti pēc projekta realizācijas savas darba gaitas Līvānu novada domē turpina.

 

Projekta kopējās izmaksas: 20 806,08 LVL Eiropas Sociālā fonda finansējums (100%)