Projekti

/images/news/large/4860.jpg

07.02.2018

Turpinās projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/006 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem”

Turpinot 2017. gada martā aizsākto projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem”, arī šogad Līvānu novada dome turpinās īstenot projekta aktivitātes novada iedzīvotājiem. Projekta galvenais mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem novada iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības  riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.


Aizvadītajā gadā slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumos piedalījās vairāk nekā 2300 novada iedzīvotāji. Iedzīvotāji apmeklēja dažādas tematiskās lekcijas par atkarību profilaksi, garīgo veselību, veselīgu uzturu, gan iesaistījās izglītojošās nodarbībās par veselīga uztura pagatavošanu, fizisko aktivitāšu nozīmi, gan aktīvi piedalījās vingrošanas nodarbībās, uzlabojot savu fizisko veselību.

Projekta aktivitātes turpināsies arī 2018. gadā, kur jau no janvāra norisinās vingrošanas nodarbības novada skolu skolēniem. Visa gada garumā pašvaldība plāno realizēt vietēja mēroga aktivitātes, kuros bezmaksas varēs piedalīties ikviens novada iedzīvotājs, atbilstoši pasākuma plānoto aktivitāšu mērķa grupai. 

 

2018. gadā plānotās aktivitātes (skatīt projekta 2018. gada pasākumu plānu):

 

1. Tematiskās lekcijas:

atkarību profilakses lekcijas;

lekcijas par veselīgu uzturu bērniem un bērnu vecākiem;

garīgās veselības veicināšanas lekcijas.

 

2. Izglītojošās nodarbības:

veselīga uztura  izglītojošās nodarbības;

praktiskās nodarbības par veselīga uztura pagatavošanu;

izglītojošās nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību;

izglītojošās nodarbības par atkarību izraisošām vielām.

 

3. Atbalsta grupu nodarbības jaunajām māmiņām;

 

4. Fiziskās veselības veicināšanas pasākumi:

vingrošanas nodarbības;

fizisko aktivitāšu dienas  pasākumi.

 

5. Nometne bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 146 351.00 EUR,  no kurām 85 %  ir  ESF  finansējums 124 398.35 EUR apmērā un  15% valsts budžeta finansējums 21 952.65 EUR apmērā. Aizvadītajā gadā projektā organizētās aktivitātes sasniedza 19 389,74 EUR no kopējā finansējuma.

 

Projekts tiks realizēts ESF  Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2 pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

 

Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt http://www.esfondi.lv.

 

 

Vairāk informācijas:

Kristīne Šņepste

Līvānu novada domes

Projekta vadītāja

T:+371 65307800

e-pasts: kristine.snepste@livani.lv