Projekti

/images/news/large/4819.png

19.01.2018

ERAF projekta Nr.5.6.2.0/16/I/003 ietvaros turpinājās vairāku Līvānu ielu atjaunošanas darbi un gājēju pārvadu pār dzelzceļu izbūve

Projekta mērķis – veicot Līvānu pilsētas ielu tīkla infrastruktūras uzlabošanu, paaugstināt Līvānu industriālās zonas sasniedzamību, samazināt degradēto teritoriju platību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju Līvānu pilsētā, uzlabot pilsētas pievilcību, un tās kā reģionālā attīstības centra potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 

Projekta tiešā mērķa grupa ir esošie Līvānu industriālās zonas uzņēmumi un to darbinieki, jo projekta ieviešanas rezultātā tiks stimulēta gan to uzņēmumu attīstība, kas atrodas tiešā Stacijas ielas, Fabrikas ielas, Celtniecības ielas posma tuvumā, gan arī to, kuri izmanto šīs ielas kā savienojumu, lai nokļūtu uz teritorijām, kas pieder uzņēmumiem  Mazajā Fabrikas ielā, turpmākajā Celtniecības ielas posmā, Stirnu ielā un Mazajā Stirnu ielā, kā arī tiešā mērķa grupa ir potenciālie investori. Dzelzceļa gājēju pārejas – tilta virs sliežu ceļiem – izbūves rezultātā Līvānu industriālās zonas uzņēmumu darbiniekiem būtiski tiks uzlabotas ikdienas pārvietošanās iespējas un drošība.

 

Būvniecības darbi, kas norisinājušies līdz janvārim:

-        Stacijas ielā turpinājās ielas un apgaismojuma tīklu pārbūves, lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūves un vājstrāvu tīklu pārbūves darbi, ko veic PS “Rere Vide 1”; 

-        Fabrikas ielā turpinājās ielas apgaismojumu tīklu un gājēju ietvju pārbūves darbi, ko veic PS “Rere Vide 1”; 

-        Celtniecības ielas 230 m posmā turpinājās ielas, apgaismojuma pārbūves un lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi, ko veic SIA “Ošukalns”; 

-        Dzelzceļa gājēju pārejas – tilta virs sliežu ceļiem izbūves ietvaros turpinājās būvkonstrukciju, elektroapgādes, apgaismojuma, ārējo tīklu izbūves darbi, ko veic SIA “Viadukts”.

-        Visiem objektiem tiek nodrošināta arī autoruzraudzība un būvuzraudzība. 

 

Ceļu darbi 2018.gadā tiks atsākti līdz ar labvēlīgu laikapstākļu iestāšanos.

 

 Plānotie rezultāti:

-        Fabrikas ielas atjaunošana 579  m garumā (t.sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli un apgaismojums, vājstrāvas tīkli);

-        Stacijas ielas pārbūve 779 m garumā (t.sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli un apgaismojums, vājstrāvas tīkli);

-        Celtniecības ielas posma pārbūve 230 m garumā (t.sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkli un apgaismojums);

-        Dzelzceļa gājēju pārejas, tilta virs sliežu ceļiem, izbūve;

-        Uzņēmumos radītas 37 darba vietas;

-        Uzņēmēju piesaistītās investīcijas vismaz  2 114 640,37  EUR apmērā;

-        Revitalizēta degradētā teritorija 8,47 ha.

 

 

Ar Stacijas ielas, Celtniecības ielas posma pārbūvi un Fabrikas ielas atjaunošanu tiks veikta transporta kustības uzlabošana uz Līvānu industriālo zonu, kur koncentrējas lielākie Līvānu novada uzņēmumi, kas nodarbina lielāko skaitu darbinieku, un degradētas teritorijas atjaunošana, nodrošinot perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu slodžu izturību, satiksmes drošības līmeni, vides pieejamību, gājēju, velosipēdistu un autobraucēju drošību.

 

Izbūvējot dzelzceļa gājēju pāreju – tiltu virs sliežu ceļiem, tiks savienota pilsēta ar Līvānu industriālo zonu, kā rezultātā tiks atrisinātas satiksmes drošības problēmas un radīta droša un ērta dzelzceļa šķērsojuma vieta.


Projekta kopējās izmaksas: 2 549 518,34 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 2 487 812,20 EUR, no kurām:

-        ERAF līdzfinansējums 85 % apmērā – 2 114 640,37 EUR;

-        Valsts budžeta dotācija 4,5 % apmērā –  111 951,55 EUR;

-        Pašvaldības finansējums 10,5 % apmērā – 261 220,28 EUR;

-        Neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums) – 61 706,14 EUR.

 

Projekts tiek realizēts 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, Trešās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” (5.6.2.0/16/I/003) ietvaros.