Projekti

/images/news/large/4690.jpg

24.11.2017

Apstiprināts projekts “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem”

Līvānu novada dome ir saņēmusi finansiālu atbalstu projektam Nr. 17-03-AL21-A019.2205-000003 “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir veicināt Latgales kultūras mantojuma saglabāšanu, dziesmu un deju tradīciju popularizēšanu, nodrošinot atbilstošu skatuves tērpu pieejamību Līvānu novada pašdarbības kolektīviem.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks iegādāti skatuves tērpi Rožupes vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rožupe”, Rudzātu saieta nama bērnu deju kolektīvam un Jersikas tautas nama senioru deju kolektīvam “Jersikietis”. 

 

Projekta kopējās izmaksas ir 9064,00 EUR, no kurām publiskais finansējums 8157,60 EUR (90 %) un pašvaldības finansējums 906,40 EUR apmērā.

 

Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 31. jūlijam.

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm