Projekti

Projekti

Projekti

/images/news/large/4643.jpg

06.11.2017

Līvānu novadā uzsākta dalība projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs.Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāns pašvaldībā izstrādāts divu gadu periodam no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam, iekļaujot divus mācību gadus - 2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g..   Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

 

Projektā piedalīsies Līvānu 1.vidusskola, Rudzātu vidusskola un Jaunsilavas pamatskola. Projekta atbalsta pasākumu plāna finansējums diviem mācību gadiem Līvānu novadam  ir 79 990 eiro. Lielākā finansējuma daļa – 36 189 eiro, atbilstoši projekta nosacījumiem,atvēlēta STEM (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas) un vides jomai. Dalība projektā dos iespēju  pievērst īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai, mācību stundās iegūto zināšanu un prasmju pielietojumam reālās dzīves situācijās.  Projekta ietvaros ir paredzētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību.

 

Katra izglītības iestāde ir sastādījusi aktivitāšu plānu.  Projekta ietvaros skolās tiks nodrošināts atbalsts mācību satura pilnveidē un dažādi ārpusstundu pasākumi. Projekta aktivitātes ir sadalītas divās daļās – mācību saturs, piemēram, praktiskās nodarbības, diskusiju klubi, individuālās konsultācijas, mācību vizītes, un ārpusstundu pasākumi, kā piemēram, tematiskās nometnes, konkursi, izstādes, radošās darbnīcas.

 

Projekts ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildinās mācību stundās apgūto.

 

Ilga Peiseniece

Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja